ads
ads
ads
ads

تکنولوژی و کارگاه جوشکاری

۱۹ بهمن ۱۳۹۶(2293 روز پیش) 636 بازدید

جوشکاری ﻋﺒﺎرت اﺳــﺖ از اﺗﺼــﺎل دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻓﻠﺰی و ﯾــﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﻠﺰی ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﮐﻪ در اﺛﺮ ذوب ﺳﻄﺤﯽ ﻗﻄﻌﺎت و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﺬاب ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. 

در ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻓﻠﺰات، ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن دﻣﺎ، ﻓﺸﺎر، ﺟﻨﺲ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻗﻄﻌــﺎت دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ. ﭘﺲ از اﻧﺠﻤﺎد ﻣﺬاب، ﻗﻄﻌﺎت در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در ﻣﯽ آﯾﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺎز روزاﻓﺰون ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪ اﻧﻮاع اﺗﺼﺎﻻت از جمله ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻗﻄﻌﺎت، ﻓﺮاﯾﻨﺪ  ﻫﺎی ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﯿﺎز اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎی ﺟﻮﺷــﮑﺎری ﺑﻬﺮه زﯾﺎدی ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ، ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰی، ﺳﺎزه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻫﻮاﻓﻀﺎ، ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺎزی و ﻏﯿﺮه اﺷﺎره ﮐﺮد.

 

 

جوشکاری

 

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺟﻮﺷﮑﺎری

ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺟﻮﺷــﮑﺎری ﺑﺮاﺳــﺎس ﻧﻮع اﻧﺮژی ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺟﻬــﺖ اﺗﺼﺎل ﻓﻠﺰات ﺑﻪ دﺳــﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﻣﯽ ﺷــﻮﻧﺪ. ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ اﯾﻦ ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﺑﻨﺪی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

 

ﺟﻮﺷﮑﺎری ذوﺑﯽ
در ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻫﺎی ذوﺑﯽ، ﻗﻄﻌﺎت در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل، ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺮارت ذوب ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن، ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻮش ﻣﯽ ﺧﻮرﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، اﺗﺼﺎل در ﻣﺤﻞ ﺟﻮش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ذوب ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎﺷــﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ذوب ﻟﺒﻪ ﻫﺎ، ﻓﻠﺰ ﭘﺮﮐﻨﻨﺪ های ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷــﻮد ﮐﻪ در ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻠﺰ ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه، اﻟﮑﺘﺮود ﮔﻮﯾﻨﺪ. 

 

ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻏﯿﺮذوﺑﯽ
در اﯾــﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﺟﻮش، ﻗﻄﻌــﺎت را ذوب ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ آن ﺟﻮﺷــﮑﺎری ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. در ﺟﻮﺷﮑﺎری اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻏﯿﺮذوﺑﯽ اﺳــﺖ، ﺣــﺮارت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺎﻟﺶ ﺳــﻄﻮح ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد، در ﺣﺪی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻤﯿﺮی ﺷﺪن ﻗﻄﻌﺎت در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﻻزم، ﻋﻤﻞ ﺟﻮﺷﮑﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 

ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ذوﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷــﺪه و ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮود و ﻟﺒﮥ ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰی در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷــﻮد.  در واﻗﻊ ﻋﻤﻞ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺑﺮ اﺛﺮ ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﮑﺘــﺮود روﭘﻮش دار و ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ  ﮔﯿﺮد و ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﺴــﯿﺘﻪ ﻻزم ﺗﻮﺳــﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﺮﮐﺖ اﻟﮑﺘﺮون  ﻫﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ ﻧﻮک اﻟﮑﺘﺮود و ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ در ﺣﺪود  3300 درجه سانتی گراد (۶۰۰۰F) را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد. اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺬاب ﺟﻮش ﺷﺪه و ﺑﺎ دور ﮐﺮدن اﻟﮑﺘﺮود از ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر و در ﻧﺘﯿﺠــﻪ، ﻗﻄﻊ ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ، ﺟﻮﺷــﮑﺎری ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد. 

 

 اﺻﻮل ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ در ﺟﻮﺷﮑﺎری

ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺮﮐﺖ و ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ اﻟﮑﺘﺮون  ﻫﺎ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ رﺳﺎﻧﺎ در ﻣﺪاری ﺑﺴــﺘﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﯽ در ﻣﺪار ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﺷــﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ اﺧﺘﻼف ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 دو ﻧﻮع ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
 ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ (DC) 

ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻨﺎوب (AC)

 در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎ  ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﺷــﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﻨﺪ، ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﻣﺜﺒــﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻨﺎوب ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺟﻬــﺖ ﺣﺮﮐﺖ اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ.

 

دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺟﺮﯾﺎن ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ

ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﺴــﯿﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای جوشکاری ﻗﻮس اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ وﯾﮋﮔﯽ   ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ. از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ ﮐﻢ ﺗﺮ و آﻣﭙﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮق ﺷﻬﺮی اﺷﺎره ﮐﺮد. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از دﺳﺘﮕﺎه   ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺟﺮﯾﺎن AC و DC ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ وﻟﺘﺎژ ﺑﺮق و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای جوشکاری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

 ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر
در ﺟﻮﺷــﮑﺎری ، ﺗﺮاﻧﺴــﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر دﺳــﺘﮕﺎﻫﯽ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺮق ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻌﯿﻦ را ﺑﻪ ﺑﺮق ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﮐﻢ ﺗﺮ و ﺷــﺪت ﺟﺮﯾــﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻫﺎ، ﺗﻮان ورودی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮان ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 

 

ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﻧﺪ:
◄ ﮐﺎﻫﻨﺪه وﻟﺘﺎژ

ﺑﺮق ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ و ﺷــﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻢ را ﺑﻪ ﺑﺮق وﻟﺘﺎژ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺷــﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﻻ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﮐﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی جوشکاری از اﯾﻦ ﻧﻮع ﻫﺴﺘﻨﺪ.


◄ اﻓﺰاﯾﻨﺪه وﻟﺘﺎژ
– ﺑﺮق ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺷــﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ ﺑﺮق وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ و ﺷــﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. 

– ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻫﺎی ﺟﻮﺷﮑﺎری در اﻧﻮاع ﺗﮏ ﻓﺎز، دوﻓﺎز و ﺳﻪ ﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.  ﺗﺮاﻧﺲ  ﻫﺎی ﺗﮏ ﻓﺎز ﺑﺮای ﺟﻮﺷــﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﮐﻢ ﺗﺮ از  300 آﻣﭙﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ اوﻟﯿﻪ و ﯾﮏ ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺮاﻧﺲ  ﻫﺎی دوﻓﺎز و ﺳــﻪ ﻓﺎز ﺑﺮای جوشکاری ﺑﺎ ﺷــﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﻻ و ﻗﻄﻌﺎت ﺿﺨﯿﻢ ﺗﺮ ﻣﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺮاﻧﺲ دوﻓﺎز از دو ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ اوﻟﯿﻪ و دو ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن در ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر  ﻫﺎی جوشکاری ﺑﺎ روش  ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.


۱- ﺗﻨﻈﯿﻢ آﻣﭙﺮ ﺑﻪ روش ﭘﻠﻪ ای
در اﯾﻦ روش ﯾﮑﯽ از ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎی ﺳــﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑــﻪ اﻧﺒﺮ اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷــﻮد و از ﺳﺮ دﯾﮕﺮ آن ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام آﻣﭙﺮ ﻣﻌﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﺟﻮﺷــﮑﺎری ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اوﻟﯿﻦ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻗﺒﻞ از ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ رآﮐﺘﻮر ﻗﺮار دارد و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ آﻣﭙﺮ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ، ﻣﻘﺪار آﻣﭙﺮ ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.


۲- ﺗﻨﻈﯿﻢ آﻣﭙﺮ ﺑﻪ روش ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ
در اﯾﻦ روش ﻣﻘﺎدﯾﺮ دﻗﯿﻖ آﻣﭙﺮ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺖ. ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم  ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 

 اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﻣﺘﺤﺮک

ﺑﺎ دور و ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﺮدن ﺳــﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ از ﺣﻮزه ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴــﯽ، ﺧﻄﻮط اﻟﻘﺎء ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺰان آﻣﭙﺮ ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

 

 اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺴﺘﻪ ﻓﺮﻋﯽ

ﻫﺴــﺘﻪ ﻓﺮﻋﯽ درون ﻫﺴــﺘﻪ اﺻﻠــﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ و ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﺒــﻮر ﺧﻄﻮط ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﮔﺸﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻟﻘﺎى ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﮐﻢ ﺗﺮی ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺷــﺪن ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻫﺴﺘﻪ ﻓﺮﻋﯽ از درون ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ، ﺧﻄﻮط ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه و ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

 

ﺗﻨﻈﯿﻢ آﻣﭙﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎرج ﺷــﺪن ﻫﺴﺘﻪ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ، ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮوﺟﯽ ﮐﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻪ، ﻣﻘﺪار آﻣﭙﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

 

 ﺗﻨﻈﯿﻢ آﻣﭙﺮ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺴﺘﻪ دو ﻗﺴﻤﺘﯽ

در جوشکاری از ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی ﮐﺎﻫﻨﺪه وﻟﺘﺎژ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪ ورﻗﻪ ای از ﺟﻨﺲ آﻫﻦ ﺳﯿﻠﯿﺲ دار، ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد دور زﯾﺎد و ﻗﻄﺮ ﺳﯿﻢ ﮐﻢ، و ﺳﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد دور ﮐﻢ و ﻗﻄﺮ ﺳﯿﻢ ﺿﺨﯿﻢ ﺗﺮ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺎ آﻣﭙﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﺮای ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻫﺴﺘﻨﺪ. 

 

 رﮐﺘﯿﻔﺎﯾﺮ
از رﮐﺘﯿﻔﺎﯾﺮ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ (DC)  و ﻧﯿﺰ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺘﻨﺎوب (AC) در جوشکاری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ اﺳﺖ: 

 ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﮐﺎﻫﻨﺪه وﻟﺘﺎژ

  ﯾﮑﺴﻮ ﺳﺎز ﺟﺮﯾﺎن

وﯾﮋﮔﯽ DC ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ در اﯾﻦ دﺳــﺘﮕﺎه اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿــﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر، ﻧﻮع اﻟﮑﺘﺮود، وﺿﻌﯿﺖ جوشکاری و ﻧﻮع اﺗﺼﺎل، از ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﻣﺎی اﯾﺠﺎدﺷﺪه، ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 

 

ﯾﮑﺴﻮﺳﺎز ﻫﺎ دﯾﻮد ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺣﺮﮐﺖ اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎ در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ را ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺒﻮر اﻟﮑﺘﺮون ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ دﯾﮕﺮ(ﺳــﯿﮑﻞ ﻣﻨﻔﯽ) ﻣﯽ ﺷــﻮﻧﺪ.  ﺑــﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ ﺟﺮﯾــﺎن DC ﺧﺮوﺟﯽ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﯿﻢ ﺳــﯿﮑﻞ ﺗﻮﻗﻒ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. 

 

 

 

کاربران گرامی برای دریافت فایل کامل «تکنولوژی و کارگاه جوشکاری» به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background