ads
ads
ads
ads

جوشکاری آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﻪ ﻣﺲ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ روش اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ اﻏﺘﺸﺎﺷﯽ

۱۰ بهمن ۱۳۹۶(2302 روز پیش) 1,635 بازدید

جوشکاری آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﻪ مس به ﺻﻮرت ﺳﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. از ﻋﻤﺪه ﻣﺼﺎرف جوشکاری آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﻪ ﻣﺲ در ﺷﯿﻦ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﯾﺎن در ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ،ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺟﺮﯾﺎن و در اﺗﺼﺎل ﻣﻮﻟﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، اﻣﮑﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن آﻟﯿﺎژ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم  T6 -6061 ﺑﻪ ﻣﺲ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ ورﻗﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ۵ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻮﺷﮑﺎری اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ اﻏﺘﺸﺎﺷﯽ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﮐﺎرﺑﯿﺪ ﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻢ در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﺟﻮش ﺳﺎﻟﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ورق ﻣﺴﯽ در ﺳﻤﺖ ﭘﯿﺶ روﻧﺪه  ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ در ﺳﺮﻋﺖ دوراﻧﯽ rpm 1250 و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺸﺮوی ۱۵ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﭘﻮدر در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل اﻧﺠﺎم ﺷﺪ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﮐﺸﺸﯽ در ﺣﺪود ۹۵ درﺻﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻀﻮر ذرات ﮐﺎرﺑﯿﺪ ﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آزﻣﻮﻧﻬﺎی رﯾﺰﺳﺎﺧﺘﺎری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮدﻧﺪ.ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن رﯾﺰ ﺳﺨﺘﯽ ﺳﻨﺠﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﺰودن ﭘﻮدر ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺨﺘﯽ در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ. 

 

جوشکاری آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم به مس

 

آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﻣﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده ای در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮاص ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ,ﻫﺪاﯾﺖ ﺣﺮارﺗﯽ,ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ و ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای در ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻬﻢ اﺗﺼﺎل ﻣﺲ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ، ﮐﺎرﺑﺮد اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺳﺖ (ﻣﺜﻼ در ﮐﺎﺗﺪ ﻫﺎی ﺳﻠﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم) ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، جوشکاری آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﻪ مس ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر دادن ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺗﺼﺎل ﻓﻠﺰات ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده ای در ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و اﺟﺰای ﺳﺎزﻧﺪه ی آﻧﻬﺎ دارد، و ﻧﺤﻮه ی ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻧﻮع ﻗﻄﻌﺎت ﺟﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﺗﺤﻘﯿﻖ دارد. ﺑﺮای ﯾﮏ اﺗﺼﺎل ﺧﻮب ﮐﻪ ﺑﯿﻦ از دو ﻓﻠﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﺧﻮاص ﻓﻠﺰات ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم و ﻣﺲ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﺎز ﻫﺎی ﺳﺨﺖ و ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺑﯿﻦ ﻓﻠﺰی در ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺮک در ﻫﻨﮕﺎم و ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺟﻮﺷﮑﺎری ،ﮐﺎﻫﺶ چغرﻣﮕﯽ ﺟﻮش و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﻮﺷﮑﺎری ذوﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮد ﻟﺰوم اﺗﺼﺎل دﻫﯽ و ﺟﻮﺷﮑﺎری اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻣﺮوزه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮده ای در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی اﺗﺼﺎل دﻫﯽ و ﺟﻮﺷﮑﺎری اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و ﺗﻼﺷﻬﺎی ﻣﺘﻌﺪدی  ﺑﺮای اﺗﺼﺎل دو ﻓﻠﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺟﻮﺷﮑﺎری اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ اﻏﺘﺸﺎﺷﯽ اﺗﺼﺎل اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ.

 

 ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮاﯾﻨﺪ جوشکاری اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ اﻏﺘﺸﺎﺷﯽ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ ﮐﺎرﺑﯿﺪ ﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻢ در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل  ﺳﻌﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاص ﺳﻄﺤﯽ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ی ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺷﺪه ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد. 

 

در ﻓﺼﻞ دوم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻮﺷﮑﺎری اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ اﻏﺘﺸﺎﺷﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺑﻪ ﻣﻮاد و روش اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ و ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻔﺼﻞ در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. 

 

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در اﺗﺼﺎل دادن ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯽ ﻋﯿﺐ ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻫﻮاﻓﻀﺎ،ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺪرت و ﺻﻨﺎﯾﻊ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ. اﻣﺎ اﺗﺼﺎل دادن ﻣﻮاد ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺟﻮش ذوﺑﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻮش ﭘﺬﯾﺮی ﺿﻌﯿﻒ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮاص ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ،ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاد ﺟﻮش ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﯿﻦ ﻓﻠﺰی ﺳﺨﺖ و ﺷﮑﻨﻨﺪه در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺰرگ در ﻓﺼﻞ ﻣﺸﺘﺮک ﺟﻮش ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ. 

 

ﻣﺲ و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای در ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺪاﯾﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎﻻ،ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ و ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺧﺘﻼف زﯾﺎدی در ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﮐﺎراﯾﯽ اﺗﺼﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻼوه آﻧﮑﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در دﻣﺎی ﺑﺎﻻ اﮐﺴﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﺗﺼﺎل ﻟﺤﯿﻢ ﺳﺨﺖ و ﺟﻮش ذوﺑﯽ ﻣﺲ ﺗﺮﮐﻬﺎی ﺟﻮش ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ و درﺟﻮش ذوﺑﯽ ﯾﺎ ﻓﺸﺎری از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﯿﻦ ﻓﻠﺰی ﻣﺲ-آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ از اﻓﺖ ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ اﺗﺼﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ جوشکاری آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم به مس ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ روﺷﻬﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 

 

ﺑﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﻤﻮدن ﺟﻮﺷﮑﺎری اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ اﻏﺘﺸﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺗﺼﺎﻟﻬﺎی ﻣﺮﺳﻮم ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ وزن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺪﻧﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ وزن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎده ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ،ﺳﺎﺧﺖ،ﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺗﻌﻤﯿﺮ وﻧﮕﻬﺪاری ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ ﻋﻤﻞ اﺗﺼﺎل را ﺑﺮﻗﺮارﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ذوﺑﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺸﺘﻪ و ﻣﺸﮑﻼت و ﻋﯿﻮب ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی اﺗﺼﺎل ذوﺑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.      
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻧﯿﺰ از ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ ﮐﺎرﺑﯿﺪ ﺳﯿﻠﯿﺴﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮاص ﺳﻄﺤﯽ و اﯾﺠﺎد ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻠﺰی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ذرات در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ، ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ذرات ﻓﺎز ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﯽ در ﻣﺴﯿﺮ اﺑﺰار ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﯾﮏ ﺷﯿﺎر در ﻣﺴﯿﺮ اﺑﺰار ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎز ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد.اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻠﺰی ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ذرات ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﻮاص ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﺤﮑﺎم وﯾﮋه ﺑﺎﻻ ، ﻣﺪول وﯾﮋه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺶ ﺧﻮب ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ. 

 ﮐﺎﻣﭙﻮزﯾﺘﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ  ذرات ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ای داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد.
اﺳﺘﻔﺎده از ذرات ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺶ، اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری، اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﺤﮑﺎم و ﻣﺪول اﻻﺳﺘﯿﮏ، ﮐﺎﻫﺶ وزن، ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺮارﺗﯽ (ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﯿﺎژ ﯾﺎ ﻓﻠﺰ ﭘﺎﯾﻪ) و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺪاﯾﺖ ﺣﺮارﺗﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

در ادامه کلیپ مربوط به ﺟﻮﺷﮑﺎری اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ اﻏﺘﺸﺎﺷﯽ را مشاهده نمایید

 

 

 

کاربران گرامی برای دریافت فایل کامل « جوشکاری آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﻪ ﻣﺲ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ روش اﺻﻄﮑﺎﮐﯽ اﻏﺘﺸﺎﺷﯽ » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background