ads
ads
ads
ads

دستورالعمل الزامات عمومی ایمنی و آتش نشانی در خصوص معماری ساختمان های بلند (ارتفاع بیس از ۲۳ متر) آتش نشانی مشهد

۲۱ آذر ۱۳۹۸(1621 روز پیش) 1,228 بازدید

در این بخش از مقالات گاز گرمایش در سایت مهندس ایران درباره دستورالعمل الزامات عمومی ایمنی و آتش نشانی در خصوص معماری ساختمان های بلند (ارتفاع بیس از ۲۳ متر) آتش نشانی مشهد توضیح خواهیم داد.

 

مقدمه 

آمارها نشان می دهدعده زیادی از شهروندان و همشهریان در اثر آتش سوزی در ساختمان های مختلف جان خود رااز دست داده یا دچار جراحاتی می شوند. همچنین میلیاردهاتومان از سرمایه های کشور بر اثر سهل انگاری و حریق از بین می رود. ابعاد این خسارات همراه باتوسعه شهری وصنعتی افزایش مـی یابـد، ز یـرا مسائلی مانند رشد جمعیت شهری ، افزایش ساختمان های بلند ، توسعه مراکز بـزرگ تجمعـی ، تجـاری ، صنعتی و انبارها می توانند خطر آتش سوزی را افزایش دهند . ضمناّ با توجه به اینکه ایران در یک منطقه خطرناک از نظر زلزله قرار دارد ، خطر وقوع انفجارها و حریق های بزرگ پس از زلزله در شهرها بسیار زیاد خواهد بود. بنابراین با اجرای ضوابط ایمنی و آتش نشانی و مقاوم نمودن ساختمان ها و سازه ها در مواجهه با حریق های اتفاقی یا عمدی ، شکل و جهت دادن به خدمات و کارایی سازمان های آتش نشانی ، و در نهایـت، جلوگیری از زیان های معنوی و مادی ناخواسته و جبران ناپذیر و نابخشودنی جلوگیری به عمل اید.
دستور العمل ذیل برگرفته شده از NFPA101 ، مباحث و مقررات ملی سـاختمان ، نشـریه هـای سـازمان مدیریت و برنامه ریزی وهمچنین آیین نامه های سازمان مسکن و شهرسازی و غیره می باشد و کارشناسـان سازمان اتش نشانی از مسئولین محترم دفاتر فنی، مهندسین گرامی و همـه اسـتفاده کننـدگان از ایـن مجموعه و همه خادمین زوار حضرت امام رضا (علیه السلام)، انتظار دارند ما را از ارشادات و راهنمایی های ارزشمند خود – جهت اصلاحات و هر چه بهتر و کامل تر شدن این مجموعه – محروم ندارنـد و نظریـات گرانقدر خود را به سازمان آتش نشانی مشهد ارائه نمایند. از نظریات و راهنمایی های شما پیشاپیش سپاسـگزاریم و بـا افتخـار در بهبود هر چه بیشتر این مجموعه از آن بهره خواهیم گرفت.

فهرست مطالب صفحه

ساختمان بلند ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
راه خروج ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴
دسترس خروج …………………………………………………………………………………………………………………………. ۴
مسیر مشترک …………………………………………………………………………………………………………………………. ۴
راهرو بن بست ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵
مسیر پیمایش …………………………………………………………………………………………………………………………. ۵
خروج ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷
پلکان های خروج ………………………………………………………………………………………………………………………..۷
الزامات ابعادی پله ……………………………………………………………………………………………………………….. ……۹
پلکان قوسی(دواّر) …………………………………………………………………………………………………………….. ……..۱۰
پله های مارپیچ ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
حداقل تعداد راه های خروج …………………………………………………………………………………………………………..۱۱
ظرفیت راههای خروج ………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
چگونگی استقرار راه های خروج ……………………………………………………………………………………………………. ۱۴
علامتگذاری راه های خروج …………………………………………………………………………………………………………… ۱۴
دربهای خروج ……………………………………………………………………………………………………………………………۱۴

ضابطه درهای گردان …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
درهای کشویی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
علائم تصویری آگاه کننده به شرایط ایمن ………………………………………………. ……………………………………….. ۱۷
علائم مکمل خروج اضطراری ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۸
تخلیه خروج …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸
نرده و جان پناه ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
داکتها ونورگیر ها …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
زیرزمین(ها) ………………………………………………………………………………………………………………. …………..۲۱
ضوابط اختصاصی پارکینگ ها ………………………………………………………………………………………. ……………….۲۱
آسانسورهای خودروبر (جک) ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
تهویه طبیعی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
آسانسورها ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳
آسانسورآتش نشان …………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳
آتش پاد سازی ساختمان …………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

ضوابط اختصاصی استقرار خودروهای آتش نشانی ………………………………………………………. ……………………..۲۵

Firestopping…………………………………………………………………………………………………………………………. 

سایر موارد …………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵

علاوه بر دستورالعمل فوق رعایت ضوابط ایمنی مندرج در مبحث سوم (حفاظت ساختمان ها در برابر حریق)، چهارم (الزامات عمومی ساختمان)، دوازدهم (ایمنی وحفاظت کاردرحین اجرا)، پانزدهم (آسانسورها و پله های برقی)، بیستم (علائم و تابلوها) مقررات ملی ساختمان و سایر مباحث مقررات ملی ساختمان و همچنین نشریه۱۱۲ سازمان برنامه و
بودجه (دستورالعمل اجرائی محافظت ساختمانها در برابر آتشسوزی) و نشریه ۴۴۴ و ۴۶۴ و… در ساخت بنا الزامی است.

ساختمان های بلند (ارتفاع بیشتر از ۲۳ متر):

ساختمان بلند: هر بنایی که فاصله قائم بین تراز کف بالاترین طبقه قابل تصرف، تا تراز مناسب ترین سطح قابل دسترس برای ماشین های آتش نشانی که به تایید مقام قانونی مسئول برسد و از۲۳ متر بیشتر باشد، عمارت بلند محسوب می شود.

راه خروج:

راه خروج: مسیر ممتد و بدون مانعی که برای رسیدن از هر نقطه ساختمان های بلند به یک محوطه باز یا معبر عمومی در نظر گرفته شود. راه خروج از سه بخش مشخص «دسترس خروج»، «خروج» و «تخلیه» خروج تشکیل شده است.

دسترس خروج :

دسترس خروج: بخشی از راه خروج که از هر نقطه ساختمان منتهی به قسمت خروج می شود. طول دسترس های خروج در ساختمان های بلند ، حداکثر ۳۰ متر می باشد. مگر آنکه تمام بنا یا سازه با شبکه بارنده خودکار تائید شده محافظت شود، در آن صورت این طول می تواند به حداکثر ۴۵ متر افزایش یابد.

 

مسیر مشترک :

مسیر مشترک تردد: قسمتی از دسترس خروج که متصرفان ناچار هستند تا قبل از رسیدن به محلی که دو مسیر مجزا و در جهت مخالف دستیابی به دو خروج را فراهم می کنند، به پیمایند. این قسمت مشترک، مسیر مشترک تردد نامیده می شود. (نشریه۴۴۴) در مواردی که چند خروج مقرر می شود، موقعیت خروج ها باید به گونه ای انتخاب گردد که برای دسترسی به هر خروج، راهی مجزا و در جهتی جداگانه فراهم باشد. البته در ابتدای دسترس خروج ها از هر نقطه، مسیر مشترک به طول

راهرو بن بست :

راهرو بن بست: قسمتی از مسیر خروج که فقط از یک جهت به خروج دسترسی داشته باشد و به عبارت دیگر درجایی که طول دالان بن بست بیشتر از ۲/۵ برابر کمترین عرض آن باشد راهرو بن بست محسوب می گردد.
در ساختمان های بلند، هیچ بن بستی با طول بیش از ۱۵ متر در راههای خروج مجاز نخواهد بود. (با توجه به اجرای شبکه بارنده خودکار در کل بنا)

مسیر پیمایش:

به فاصله بین دورترین نقطه در هر طبقه تا خروج(پله)

 

 

ساختمان های بلند

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل « دستورالعمل الزامات عمومی ایمنی و آتش نشانی در خصوص معماری ساختمان های بلند (ارتفاع بیس از ۲۳ متر) آتش نشانی مشهد »  به بخش دانلود مراجعه نمایید…

 


مطالب مشابه:

 

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background