ads
ads
ads
ads

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﯾﻖ(سیستم کشف و اعلام حریق)

۲۸ بهمن ۱۳۹۶(2339 روز پیش) 193 بازدید

نصب سیستم کشف و اعلام حریق مناسب در ساختمان ها امری مهم و حیاتی است، زیرا:

آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﮔﻮاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮروزه ﺑﺴﯿﺎری ازﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ اﻋﻢ از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، اداری، ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و……را ﺑﻪ ﮐﺎم ﺧﻮد ﻣﯿﮑﺸﺪ و ﮔﺴﺘﺮش آن ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﻨﻌﺖ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺮود.

ازﺳﻮی دﯾﮕﺮ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮ و روی آوردن اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻣﯿﮕﺮدد. ﯾﮏ ﺣﺎدﺛﻪ آﺗﺶ ﺳﻮزی در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﯿﻢ و ﺧﺴﺎرات ﺟﺎﻧﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 

آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ازﺳﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ذﯾﺼﻼح ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻓﺮاواﻧﯽ ازﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺮ اﺛﺮ ﺳﻮاﻧﺤﯽ ازﻗﺒﯿﻞ ﺳﯿﻞ،زﻟﺰﻟﻪ و آﺗﺶ ﺳﻮزی ازﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود و ﺑﻪ ﻣﻮازات آن رﻗﻢ ﻋﻤﺪه ای ازﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺸﻮر ﺟﺬب ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻓﻮری ﻧﯿﺎزدارﻧﺪ، و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎی ﺑﯿﮕﻨﺎﻫﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻮادث ﺟﺎن ﺧﻮد را ازدﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ،ﻗﺴﻤﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﺣﻮادث را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ. 

ﻋﻼوه ﺑﺮآن زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺷﯿﻮه اﻣﺮوزی ﺑﻪ ﺧﺼﻮص درﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات اﯾﻤﻨﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت،ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻت اﺳﺎﺳﯽ دراﻟﮕﻮﻫﺎی ﮐﺎرو زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. 

رواج اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ و وﺳﺎﯾﻞ ﺳﻮﺧﺘﻨﯽ، وﺳﻌﺖ و ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺶ ازﭘﯿﺶ ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ، ﺟﻤﻠﮕﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﺧﻄﺮ وﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن آﺗﺶ ﺳﻮزی و ﮔﺴﺘﺮش ﺧﻄﺮات درﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. درﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯿﺘﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری درﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﻫﻤﻮاره ﺳﻬﻢ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده وﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﭼﻪ از ﻧﻈﺮاﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﭼﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻔﻆ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. 

 

ازاﯾﻦ روﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه ۱۴ ذﯾﻞ ﻣﺎده ۵۵ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﻮم از ﻣﻘﺮارت ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﯾﻖ) و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺟﻬﺖ اﯾﻤﻦ ﺳﺎزی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ، ﺿﻮاﺑﻂ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺮج و ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻬﺮ ﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻬﺮداری ﮐﺮج ، ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ: 

۱ – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﻘﻒ از ﻣﻌﺒﺮ.

۲- ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ده واﺣﺪ در ﻣﺠﻤﻮع. 

۳- ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮری ﻏﯿﺮ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ. 

 

سیستم کشف و اعلام حریق

 

ﺿﻮاﺑﻂ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ، آﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺳﯿﺴﺘﻢ کشف و اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ 

رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد از ﺣﻮادث ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺟﺎن و ﻣﺎل اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺮاﺣﯽ اﺻﻮﻟﯽ و ﻧﺼﺐ دﻗﯿﻖ اﻧﻮاع ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺧﻄﺎری ﻣﺤﺎﻓﻆ ) ﺗﺸﺨﯿﺺ ، ﻫﺸﺪار و اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ( در ﻫﺮ ﺗﺼﺮف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻤﻮﻗﻊ از ﺧﻄﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و ﭘﯿﺶ از رﺳﯿﺪن ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺤﺮان ، ﻓﺮﺻﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﺗﺶ ﺳﻮزی را ﻓﺮاﻫﻢ آورد .ﺑﻪ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی از ﺗﻠﻔﺎت و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺣﺮﯾﻖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﻮد ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺟﺎن و ﻣﺎل اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 از اﯾﻦ رو در ﻫﻤﻪ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ﺿﺮوری اﻋﻼم ﺷﻮد ، ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ، اﺟﺮا ، ﻧﮕﻬﺪاری و ﺑﺎزدﯾﺪ آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ .

 

 ﺗﻌﺎرﯾﻒ 
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ 

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای اﺳﺖ از ﺗﺠﻬﯿﺰات اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺪف ﯾﺎ اﻫﺪاف ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻪ دارای ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﻋﺎدی 

ﻫﺮﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺸﻒ و اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﮐﻪ دارای زون ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده و ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮑﺎن دﻗﯿﻖ ﺣﺮﯾﻖ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺘﻮان از ﻃﺮﯾﻖ ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ( LED ) ازﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺣﺮﯾﻖ ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدﯾﺪ. 

 

ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ آدرس ﭘﺬﯾﺮ 

ﻧﻮﻋﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ کشف و اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﮐﻪ در آن ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰات و آﺷﮑﺎرﺳﺎزﻫﺎ دارای ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ  

 

ﺿﺪ ﺟﺮﻗﻪ 
ﻫﺮﻧﻮع ﻣﻮﺗﻮر ﯾﺎ وﺳﯿﻠﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ درﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق دارای ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﺧﻔﻪ ﮐﻦ ﺟﺮﻗﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﮐﺎﺷﻒ(آﺷﮑﺎرﺳﺎز) ﻣﮑﻨﺪه دود 

آﺷﮑﺎرﺳﺎز دود ﮐﻪ در آن ﻫﻮا و ذرات ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺘﮕﺎه, ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداری ﺷﺪه و ﺑﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﻟﻤﺎن ﺣﺴﺎس ﺑﻪ دود ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﮑﻨﺪه ﺣﻤﻞ ﻣﯿﮕﺮدد.(ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻓﻦ ﯾﺎ ﭘﻤﭗ)

 

ﯾﺎدآوری: ﻫﺮ اﻟﻤﺎن ﺣﺴﺎس ﺑﻪ دود ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻨﺴﻮر در ﻣﻌﺮض دود داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﮐﺎﺷﻒ ( آﺷﮑﺎرﺳﺎز) دودی: 

ﺣﺲ ﮔﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺸﻒ و اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺎﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ دود و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ازدو ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻧﻮر ﯾﺎ ﯾﻮﻧﯿﺰاﺳﯿﻮن درﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﯾﻖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. 

 

ﮐﺎﺷﻒ ( آﺷﮑﺎر ﺳﺎز ) حرارتی : 

ﺣﺲ ﮔﺮﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده درﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺸﻒ و اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺮارت و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از دو ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺸﯽ درﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺣﺮﯾﻖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. 

 

ﮐﺎﺷﻒ (آﺷﮑﺎرﺳﺎز) ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ: 
ﺣﺲ ﮔﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ دود و ﺣﺮارت در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﯾﻖ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ. 

 

ﮐﺎﺷﻒ ( آﺷﮑﺎر ﺳﺎز)  ﮔﺎز : 

ﺣﺲ ﮔﺮﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺸﻒ و اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎز ﺳﺒﮏ ﺷﻬﺮی ﻣﻨﻮﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ و … ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

کاربران گرامی لطفا جهت دریافت فایل کامل «دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﯾﻖ(سیستم کشف و اعلام حریق)​» به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background