ads
ads
ads
ads

مقررات مربوط به اطفاء حریق در ساختمان (ژاپن)

۰۶ اسفند ۱۳۹۶(2280 روز پیش) 89 بازدید

فایل «مقررات مربوط به اطفاء حریق در ساختمان (ژاپن)» که در سایت مهندس ایران بارگزاری شده دارای خلاصه ای به شرح زیر می باشد. برای دریافت فایل کامل به بخش دانلود مراجعه نمایید.

 

مهمترین ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ

۱- ﮐﭙﺴﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ 

– ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ.

– در ﻫﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﺘﺮ ﯾﮏ ﻋﺪد ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
– ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻧﺎﺷﯽ از روﻏﻦ و ﯾﺎ ﺑﺮق را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

۲- ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮدﮐﺎر ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه آﺗﺶ ﺳﻮزی 

– ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از اﻧﺪازه ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. (ﻣﺜﺎل: ﺑﺮای ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﯿﺶ از ۳۰۰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ) اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

– ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻼﺋﻤﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﮔﺮﻣﺎ و دود زﻧﮓ ﻫﺸﺪار آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻣﯽ دﻫﺪ.
– درک اﯾﻦ ﮐﻪ در ﮐﺪام ﻧﻘﻄﻪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آﺗﺶ ﺳﻮزی اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺖ.

 

  ۳- شیر آتش نشانی داخل ساختمان (فایر باکس ها-لوله های تر)

– ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ (ﺑﺮای ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺿﺪ آﺗﺶ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺑﯿﺶ از ۲۱۰۰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ)  ﻻزم اﺳﺖ. ﻧﺼﺐ ﻓﺎﯾﺮ ﺑﺎﮐﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت آن.

– ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﺑﺎﻧﻪ آن ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﻣﯽ رﺳﺪ را دارد. 

– ﺗﻌﺒﯿﻪ ۳۰ ﻣﺘﺮ ﺷﯿﻠﻨﮓ در آن ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ۱۵۰ ﻟﯿﺘﺮ در دقیقه.
– اﺧﯿﺮاَ  ﻧﺼﺐ ﺷﯿﻠﻨﮓ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﮑﻨﻔﺮه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

اطفاء حریق

 

۴- ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﺷﯽ (آب پاﺷﻬﺎی ﺳﻘﻔﯽ)

– ﻧﺼﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﺷﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺰرگ ( ﻣﺜﺎل: ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺑﯿﺶ از ۶۰۰۰ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ) و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ ( ﺑﯿﺶ از ۱۱ ﻃﺒﻘﻪ) ﻻزم اﺳﺖ.

– موﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن آﺗﺶ ﺳﻮزی اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﺼﺐ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ.
– ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر آب ﻣﯽ ﭘﺎﺷﺪ. ( ﺑﯿﺶ از ۸۰ ﻟﯿﺘﺮ در دﻗﯿﻘﻪ از ﻫﺮ دوش)

 

۴- ﺷﯿﺮ ارﺳﺎل آب ( ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ)

– نصب آن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺖ ﻃﺒﻘﻪ ﻻزم اﺳﺖ.
– ﻧﺼﺐ « ﺷﯿﺮ ارﺳﺎل آب»  رو ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﻧﺼﺐ « ﺷﯿﺮ درﯾﺎﻓﺖ آب » در ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت از ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم به  ﺑﺎﻻ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

 

۵- ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪه آﺗﺶ با کف

– ﻧﺼﺐ آن ﺑﺮای ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آب ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻻزم اﺳﺖ. ( ﻣﺜﺎل: پارکینگ)

– ﺑﺎ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﮐﻒ از ﺑﺎﻻ، ﮐﻞ ﺧﻮدرو ﯾﺎ اﺗﺎق را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.

 

۶- ﻋﻼﺋﻢ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری 

– ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ (ﻣﺜﻞ ﻫﺘﻞ و ﺗﺌﺎﺗﺮ) ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ راه ﻫﺎی ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻻزم اﺳﺖ.
– ﻧﺼﺐ در راﻫﻬﺎی ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری، ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ آن و ورودی ﻃﺒﻘﺎت همه راﻫﻬﺎی ﻋﻼﺋﻢ ﺧﺮوج اﺿﻄﺮاری ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

 

۷- وﺳﺎﯾﻞ ﻧﺠﺎت 

– ﻧﺼﺐ آن در ﻫﻤﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻣﻘﺪار ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه دارﻧﺪ ( ﺑﺴﺘﻪ به نوع اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎن) ﻻزم اﺳﺖ. (مثال : ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﯿﺶ از ده ﻧﻔﺮ هستند وﻟﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ راه ﭘﻠﻪ دارد.)

 

ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﺮم اﻓﺰاری

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل آﺗﺶ 


ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﯿﻦ، ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻨﺘﺮل آﺗﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎم آن  ﺷﺨﺺ در ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد.

 مثال: ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﻧﻔﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ. 
ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻨﺘﺮل آﺗﺶ ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ آﻣﻮزش ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل آﺗﺶ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺴﺌﻮل اطفاء حریق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ  ﺗﻬﯿﻪ  ﻃﺮح  اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ آن را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ. 

اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز آﺗﺶ ﺳﻮزی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﺷﻮد، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮد، اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ اﻃﻔﺎء  ﻧﺠﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد؟ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎی اﺿﻄﺮاری ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻄﻮره ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد؟ﭼﻪ ﻫﻨﮕﺎم و ﭼﮕﻮﻧﻪ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد؟

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﮏ و ﺑﺎزرﺳﯽ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﺑﺎر در ﻫﺮ ﺳﺎل ( ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر) ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮔﺰارش ﺷﻮد.
ﺑﺎزرﺳﯽ و ﭼﮏ از ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم می گیرد.

 

 

 

کاربران گرامی برای دریافت فایل کامل «مقررات مربوط به اطفاء حریق در ساختمان (ژاپن)»به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background