ads
ads
ads
ads

سیستم اطفا حریق افشانه آب یا اسپرینکلر

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷(2230 روز پیش) 201 بازدید

اسپرینکلر در ﺳﺎل ۱۸۷۴ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻨﺮی ﭘﺎرﻣﻠﯽ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪ . اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺎده ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺠﻬﯿﺰات راﯾﺞ در ﺷﺒﮑه های ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﯿﺮ آﻻت و لوله و اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺟﺎن و ﻣﺎل اﻓﺮاد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪاﻧﺪ . ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﯾﻖ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ( ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﯿﻼﺑﯽ) ﻓﻘﻂ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﺎورت آﺗﺶ ﻗﺮار دارﻧﺪ , ﻓﻌﺎل ﺷﺪه و آب را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ۳۷ درﺻﺪ از آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﯾﮏ اسپرینکلر و 56 درﺻﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻪ اسپرینکلر و ۸۳ درﺻﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ۱۰ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﯾﺎ اﻃﻔﺎء ﺷﺪه اﻧﺪ. در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ ﻫﺎ روی اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮ دﭼﺎر ﺧﺴﺎرت ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﺸﺪه و ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺮﯾﻖ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی دارای سیستم اسپرینکلر یا افشانگر در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

 

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و اﻣﺘﯿﺎزات 

 • اوﻟﯿﻦ و ﭘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ در دﻧﯿﺎ
 • دارای ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ 
 • اﻧﻮاع ﺷﯿﺮ آﻻت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺮ ,(Wet) ﺧﺸﮏ و (Dry) ﭘﯿﺶ ﻋﻤﻠﮕﺮ (Pre Action) و ﺳﯿﻼﺑﯽ (Deluge)
 • اﻧﻮاع اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮﻫﺎی اﺳﭙﺮی ﮐﻨﻨﺪه ( Spray ) ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ (Residential)  ﭘﻮﺷﺶ ﮔﺴﺘﺮده و…
 • تنوع تجهیزات جانبی

 

سیستم اسپرینکلر یا افشانگر

 

سیستم اسپرینکلر یا افشانگر ﻣوﺛﺮﺗﺮﯾﻦ و  اﻗﺘﺼﺎدﯾﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿوه مهار و اطفای حریق میباشد که در ۹۸ درصد موارد ﻣﺎﻧﻊ از وقوع و اﻧﺘﺸﺎر آﺗﺶ ﺳوزی ﻣﯿﮕﺮدد. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردهای بین المللی، بویژه استاندارد NFPA-13 که از ﻣﻄﺮﺣﺘﺮﯾﻦ و ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧه ﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد های ﺟهان  در اﯾﻦ زمینه می باشد، به طور متداول از دو روش برای محافظت اتوماتیک انبار که دارای ردیفهای متعدد قفسه (rack) می باشد، استفاده می گردد:

۱- اﺳﺘﻔﺎد از سیستم اسپرینکلر یا افشانگر در ﭼند ﻻیه و  ﻗﺮاردادن اﻓﺸﺎﻧﮕﺮ ها در داخل برخی از طبقات قفسه ها (اصطلاحاٌ به این گونه افشانگرها که در داخل قفسه ها قرار داداه می شود، افشانگرهای in-rack یا داخل قفسه گفته می شود).

۲- استفاده از افشانگرهای زود اطفاء کننده واکنش سریع (ESFR Sprinklers) در مواردی که فضای کافی برای انتقال حرارت و دود از میان طبقه ها به بالا وجود داشته باشد.

 

با در نظر گرفتن دو مورد فوق الذکر بدیهی است که انتخاب هریک از آنها وابسته به در نظر گرفتن شایط مختلفی است که به بررسی برخی از این موارد پرداخته می شود.

 

انواع سیستم افشانه آب

 • سیستم تر
 • سیستم خشک
 • سیستم جریان آزاد
 • سیستم نیمه آزاد

 

سیستم تر:

این سیستم دارای فشار لازم به صورت دائم می باشد و افشانه های اتوماتیک در موقع حریق مسیر را برای پاشش باز می نمایند. در دهانه افشانه ها در این شبکه یک حباب شیشه ای وجود دارد که هنگام بالا رفتن دما در اطراف آن، پیش از حد تحمل حباب، می شکند وباعث آزاد شدن مسیر جریان آب می شود.

 

سیستم خشک:

در این سیستم در حالت عادی، شر یان جریان آب توسط فشار هوا، با نیتروژن بسته است و عملکرد یک یا چند افشانه اتوماتیک که حساس به دما می باشند باعث باز شدن شیر آب می شود. در صورتی که فشار منبع آب به صورت ثقلی تامین نشود، باید در سیستم یک کلید اتوماتیک حساس به فشار در مسیر تعبیه شده باشد تا در موقع لازم پمپ های آب را روشن نماید. در مواقعی که احتمال افت فشار آب شبکه نیز وجود دارد وجود کلید اتوماتیک و پمپ کمکی لازم می باشد.

 

سیستم جریان آزاد:

این سیستم از یکسری افشانه های با دهانه آزاد (باز) تشکیل شده است که شیر اصلی در هنگام نیاز توسط سیستم کاشف یا به صورت دستی باز شده و جریان برقرار می شود.به این روش راه اندازی، نیمه اتوماتیک می گویند.

 

سیستم نیمه آزاد:

در این سیستم که شبیه نوع جریان آزاد است ولی افشانه های اتوماتیک استفاده شده است پشت افشانه ها مقدار محدودی فشار نیز وجود دارد و هنگامی که سیستم کشف حریق شیر اصلی جریان را باز می کند فقط افشانه هایی عمل می کنند که قبلاٌ توسط فعال باشند. 

در طراحی سیستم اسپرینکلر یا افشانگر ، میزان آب و فشار لازم باید برای زمانی پیش بینی شود که تمام افشانه ها در حال عمل باشند. در این خصوص دبی، فشار و حجم مورد نیاز آب باید در شبکه وجود داشته باشد.

 

 

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل « سیستم اطفا حریق افشانه آب یا اسپرینکلر »  به بخش دانلود مراجعه نمایید:

ads
 • مطالب مرتبط

 • نظرات

 • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background