ads
ads
ads
ads

استاندارد ملی نفت و گاز برای رنگ آمیزی انواع مخازن در محیط های مختلف

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸(1845 روز پیش) 6,169 بازدید

استاندارد ملی نفت و گاز برای رنگ آمیزی انواع مخازن

 

استاندارد ملی نفت و گاز برای رنگ آمیزی انواع مخازن

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ استاندارد ملی نفت و گاز برای رنگ آمیزی :

۱- دامنه و زمینه کاربرد

۲- استاندارد های مرجع

۳- تعاریف

۴- نیاز به استاندارد

۵- محیط های خورنده

۱-۵ محیط خارج شهر

۲-۵ محیط صنعتی

۳-۵ محیط ها ی شیمیایی (یا محیط های صنایع سنگین)

۴-۵ محیط دریایی

۵-۵ محیط خاک

 

۶- چسبندگی رنگ به سطح پایه

۷- تسهیلات برای اعمال پوششش ها

۸- الزامات

۱-۸ عمومی

۲-۸ اعمال رنگ

۳-۸ آستری و رنگ آمیزی (به استاندارد IPS-C-TP-102 مراجعه شود)

 

۹-  جدول رنگ

۱-۹ عمومی

 

۱۰- سامانه های رنگ

۱۱- جدول فام رنگ

۱-۱۱ عمومی

 

پیوست ها:

پیوست الف اصول پایه

پیوست ب

پیوست ج رنگ آمیزی انواع مخازن مانند رنگ آمیزی داخلی مخازن فولادی، مخازن کروی گاز مایع و ظروف روی زمین

پیوست د نمونه جدول پیشنهاد بنامه پیشنهادی سامانه های رنگ آمیزی پالایشگاه برای سطوح

پیوست ه نمونه سامانه های رنگ آمیزی شناورها در آبهای شیرین

پیوست و نمونه سامانه های رنگ کشتی

 

دامنه کاربرد استاندارد ملی نفت و گاز برای رنگ آمیزی انواع مخازن

ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎز اوﻟﻴﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﻤﻴﺮ رﻧﮓ ﺳﻄﻮح ﻓﻠﺰات در اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آﻣﺪه اﺳﺖ . ﺿﻤﻨﺎﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﻄﺢ و رنگ آمیزی انواع مخازن ذخیره، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻏﻴﺮه ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﺧﻮرﻧﺪه اﺳﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه . اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎﻣﻞ : روﺷﻬﺎی رﻧﮓ آﻣﻴﺰی، ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی رﻧﮓ آﻣﻴﺰی و ﺟﺪول ﻓﺎم رﻧﮕﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

در این استاندارد برای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎی فوﻻدی ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و ﺑﻮﻳﮋه ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، واﺣﺪﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و ﮔﺎز، ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت اﻧﺘﻘﺎل و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺎز، ﺳﺎزه ﻫﺎی درﻳﺎﻳﻲ اﻣﻜﺎن ﻛﻪ ﭘﺬﻳﺮ اﻛﺘﺸﺎف ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺟﺪ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﻳﺪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . استاندارد ملی نفت و گاز برای رنگ آمیزی و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ در اﺻﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰی رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺎﻳﻊ می ﺑﺎﺷﺪ.(معمولا یا پرس یا پاشش)، در ﺿﻤﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻓﻠﺰی ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﻮردﮔﻲ در اﺗﻤﺴﻔﺮ و ﻣﺤﻴﻂ ﻏﻮﻃﻪ ور ﺑﻜﺎر ﻣﻲرود. ﻣﻴﺰان ﺧﻮرﻧﺪﮔﻲ ﻓﻠﺰ یا اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻮﺷﺶﻫﺎیی نباید از ۱/۳ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ (۵۰mils/year) در سال تجاوز کند. این پوشش را ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮای ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻫﻮا و ﻏﻮﻃﻪ ور و ﻳﺎ ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺎﮔﻮار ﻣﺘﺼﻮر ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻜﺎر ﺑﺮد و ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ از آﻟﻴﺎژﻫﺎی ﻣﻘﺎوم روﻛﺶ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی، ﭘﻮﺷﺸﻬﺎی ﻣﺨﺼﻮص و آﺳﺘﺮی یا ﻟﻔﺎف اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

ﺑﻪ ﻋﻼوه، استاندارد ملی نفت و گاز برای رنگ آمیزی ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻮﺷﺶ داﺧﻠﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی آب رﺳﺎﻧﻲ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.

اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎﻣﻞ ۱۱ ﮔﺮوه رﻧﮓ و ۵۶ سامانه رﻧﮓ آﻣﻴﺰی )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺨﺶ ۹ (ﺟﺪول رﻧﮓ) میﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﺟﻬﺖ راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮی در اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰی در زﻣﺎن ﻃﺮاﺣﻲ و ﺷﺮوع ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر رود.

ﺗﻌﺎرﻳﻒ، اﻧﻮاع ﻣﺤﻴﻄﻬﺎی ﺧﻮرﻧﺪه و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ است. اﺻﻮل ﭘﺎﻳﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎ روش رﻧﮓ آﻣﻴﺰی در ﭘﻴﻮﺳﺖ ب  ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎی (ج، د،ﻫ، و) ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رنگ آمیزی انواع مخازن ذﺧﻴﺮه، ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺷﻨﺎورﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﻛﺸﺘﻲ  آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و کشتی ﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺗﻌﺎرﻳﻒ مربوط به استاندارد ملی نفت و گاز برای رنگ آمیزی

اﺳﻴﺪﺷﻮﻳﻲ

در اﻳﻦ روش ﺑﺎ ﻏﻮﻃﻪ ور ﻧﻤﻮدن ﻓﻮﻻد در ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوی اﺳﻴﺪ و ﻣﻮاد ﺑﺎز دارﻧﺪه اﻛﺴﻴﺪی زﻧﮓ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎی از ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد . ﺑﻌﺪ از اﺳﻴﺪ ﺷﻮﺋﻲ و ﻗﺒﻞ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ” ﺷﻮد ﺷﺴﺘﻪ و ﺧﺸﻚ شود.

 

ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﺑﺎ ﺑﻼﺳﺖ

ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺎری و زﺑﺮی ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ (ﺑﻮﻳﮋه ﻓﻮﻻد ) ﺑﺎ ﭘﺮﺗﺎب ﺑﺮادهﻫﺎی ﻓﻠﺰی و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻓﻮﻻدی، ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰ (ﺷﻦ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮای ﻓﺸﺮده، ﻧﻴﺮوی ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎ آب.

 

ﭘﻮﺷﺶ

اﺻﻄﻼح ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮای رﻧﮕﻬﺎ، ﻟﻌﺎﺑﻬﺎ، لاک اﻟﻜﻞ و ﻏﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮاد ﻣﺎﻳﻊ، مایع ﺷﻮﻧﺪه ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻼط ﻗﻴﺮی ﺑﻌﺪ از اﻋﻤﺎل ﺑﺼﻮرت ﻻﻳﻪ ﻧﺎزک، ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺟﺎﻣﺪ،  ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﻓﻴﻠﻢ ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻛﺎرﺑﺮدی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﮔﺮدد.

 

ﻓﺎم

ﭘﺪﻳﺪه ای از ﻧﻮر را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن اﺟﺴﺎم ﻳﻜﺴﺎن از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻤﻴﺰ داده میﺷﻮﻧﺪ.

 

ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮردﮔﻲ

ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﻮاد ﻓﻠﺰی از ﺣﻤﻼت ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی رﻧﮓ و ﻳﺎ ﭘﻮﺷﺶ را ﮔﻮﻳﻨﺪ.

 

ﺳﺨﺖ ﺷﺪن

ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﺧﻮاص ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ ﻳﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻮاد (ﻧﻈﻴﺮ رزﻳﻦ ) زﻣﺎﻧﻲ در ﻳﻚ ﻣﻘﻄﻊ زمانی .

 

دوام

ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺗﺎ اوﻟﻴﻦ ﺗﻌﻤﻴﺮات رﻧﮓ آﻣﻴﺰی.

 

ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺎری دﺳﺘﻲ

آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ا ﺑﺰارﻫﺎی دﺳﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮس ﺳﻴﻤﻲ، ﺗﺮاﺷﻴﺪن و ﭼﻜﺶ ﻛﺎری را ﮔﻮﻳﻨﺪ.

ﻏﻮﻃﻪ ور ﺳﺎﺧﺘﻦ

ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻓﻠﺰی داﺧﻞ آب ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻜﻮﻫﺎی ﺣﻔﺎری ﻛﻪ ﺑﻄﻮر داﻳﻢ داﺧﻞ آب ﻗﺮار دارﻧﺪ را ﮔﻮﻳﻨﺪ.

 

ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ (ﭘﻮﺷﺶ زﻳﺮﻳﻦ)

ﻻﻳﻪ ای از رﻧﮓ ﺑﻴﻦ ﻻﻳﻪ اوﻟﻴﻪ و ﻧﻬﺎﻳﻲ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰی را ﮔﻮﻳﻨﺪ.

 

ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ رنگ

اﺻﻮﻻ اولین تعمیرات اﺳﺎﺳﻲ رنگ ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﻲ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪن ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﻮردﮔﻲ Ri3 باید انجام گردد (سطح زنگ زدگی ۱٪ است).

 

ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺎری دﺳﺘﻲ

ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮدن ﺳﻄﺢ ﺑﻄﺮﻳﻖ دﺳﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎیﻗﺪرﺗﻲ.

 

ﻣﺤﻴﻂ درﻳﺎﻳﻲ

ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺗﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد ﻏﻠﻈﺖ ًﻏﺎﻟﺒﺎ زﻳﺎد ﻣﻪ ﻧﻤﻜﻲ ﺑﺼﻮرت ﭘﻲ ﭘﻲ در وﺟﻮد داﺷﺘﻪ، اﻣﺎ در ﺗﻤﺎس داﺋﻢ ﺑﺎ ﻧﻤﻚ ﻧﺎﺷﻲ از  ﭘﺎﺷﺶ و ﺑﺮﺧﻮرد اﻣﻮاج ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ  دارای ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻی دی اﻛﺴﻴﺪ ﮔﻮﮔﺮد وﺟﻮد دارد.

 

ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻠﺰی

وﺟﻮد ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﻓﻠﺰی ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ ﭘﺎﻳﻪ را ﮔﻮﻳﻨﺪ.

 

آب ﺑﺪون ﻧﻤﻚ

ﺑﻪ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ و ﻏﻴﺮ آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺨﺎزن ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼب، ﻣﺨﺎزن آب و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی آب ﺧﺎﻧﮕﻲ اﺗﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد.

 

رﻧﮓ

ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺟﺪا از ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﻳﻚ ﻣﺎده آﻟﻲ  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻛﻨﻨﺪه.

 

ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺎری ﺑﺎ اﺑﺰار ﺑﺮﻗﻲ

ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی اﺑﺰارﻫﺎی ﻫﻮاﻳﻲ و ﺑﺮﻗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﻄﺢ ﺑﺮای رﻧﮓ آﻣﻴﺰی را ﮔﻮﻳﻨﺪ.

 

رﻧﮓ آﺳﺘﺮی

رﻧﮓ آﺳﺘﺮی ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﭘﻴﻮﻧﺪ دﻫﻨﺪه ﻫﺎ، ﺑﺎزدارﻧﺪه ، رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ و ﺣﻼل اﺳﺖ . آﺳﺘﺮی ﺑﻌﻨﻮان ﻻﻳﻪ اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ روی ﻓﻮﻻد ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

 

آب درﻳﺎ

آب درﻳﺎ و دﻳﮕﺮ آب ﻫﺎی ﻧﻤﻚ دار و آب  ﺧﻮر را ﮔﻮﻳﻨﺪ.

 

ﺳﺎﻳﻪ

ﺳﺎﻳﻪ از ﻫﺎ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻳﺎ ﻣﺨﻠﻮط رﻧﮓ که ﺣﺎوی رﻧﮓ ﺳﻴﺎه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ.

 

ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺎﺷﺶ

ﻧﺎﺣﻴﻪ ای از ﺳﺎزه ﻫﺎی درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﻜﻠﻪ ﻫﺎ، ﻣﻮ ج ﺷﻜﻦ، دﻳﻮارﻫﺎی درﻳﺎﻳﻲ، ﺳﻜﻮﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﻛﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ وزش ﺑﺎد، ﺟﺬر و ﻣﺪ و ﺷﻨﺎور ﺑﻮدن در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آب و ﻳﺎﭘﺮﺗﺎب ﭘﻲ ﭘﻲ در آب ﺷﻮر ﻗﺮار دارد.

 

آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﻄﺢ

ﻫﺮ روﺷﻲ ﻛﻪ در آﻣﺎده ﺳﺎزی ﺳﻄﺢ برای رﻧﮓ آﻣﻴﺰی ﺑﻜﺎر رود را ﮔﻮﻳﻨﺪ . اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﻮﺋﺪی ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎوﻳﺮی از ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮی آﻣﺎده ﺷﺪن ﺳﻄﺢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش دﺳﺘﻲ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻲ ﺑﻮده و درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﻴﺰﻛﺎری ﺑﻴﺶ از چهار ﻧﻮع رﺳﻮب ﺑﺮداری و زﻧﮓ زداﺋﻲ ﻓﻮﻻد ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻴﺪﻫﺪ.

 

کاربران گرامی برای دریافت کامی فایل « استاندارد ملی نفت و گاز برای رنگ آمیزی انواع مخازن در محیط های مختلف » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background