ads
ads
ads
ads

آشنایی با مخازن ذخیره و ظروف تحت فشار

۰۷ فروردین ۱۳۹۷(2250 روز پیش) 662 بازدید

مخازن ذخیره فرآورده های نفتی

واﺣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺑﺮای ﮕﻬﺪاری ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﮔﺎز و ﻧﯿﺰ اﻧﺒﺎر ﮐﺮدن ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺨﺰن دارﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻣﺨﺎزن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﭼﻮن دوری و ﻧﺰدﯾﮑﯽ واﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ ﺧﺎم، ﺗﻌﺪاد و ﻇﺮﻓﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺎﻻﯾﺶ، ﺗﻨﻮع ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺘﻘﺎل و ﭘﺨﺶ ﻓﺮآورده ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

 

 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮑﺴﺎن ﮐﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش، اﻣﮑﺎن ﺑﺎرﮔﯿﺮی و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺗﺎﻧﮑﺮ ﯾﺎ ﮐﺸﺘﯽ در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ و … ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻮاد ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ، در ﻣﺨﺎزن ﯾﺎ ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﯿﺮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 

به طور کلی مخازن ذخیره چند وظیفه اصلی به عهده دارند:

از اﺻﻄﻼح ﺗﺎﻧﮏ ﺑﺮای ﻇﺮوف ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن،ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﯾﻌﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد.

 1. ذخیره مواد اولیه و ﺧﻮراک واﺣﺪﻫا
 2.  ذﺧﯿﺮه ﻣﻮاد واﺳﻄﻪ توﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﻓﺮآﯾﻨﺪ
 3.  ذﺧﯿﺮه ﻓﺮآورده ﻫﺎ
 4.  ذﺧﯿﺮه ﻣﻮاد برای بارگیری و پخش
 5. ﻫﻤﺴﺎن ﻧﻤﻮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل
 6. ﻣﻌﯿﺎری ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺣﺠﻢ ﺧﻮراک و ﻣﺤﺼﻮل تولید شده

 

 

مخازن ذخیره

 

تقسیم بندی مخازن ذخیره

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﺟﺎﻣﻊ و ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮه وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺨﺎزن،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﻫﻨﺪﺳﯽ، ﻧﻮع ﺳﯿﺎل ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر ﻣﺎده ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در آن ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺎزن را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﺨﺎزن روﺑﺎز و در ﺑﺴﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد.

 •  ﮔﺎزﻫﺎ، ﺳﯿﺎﻻت آﺗﺶ ﮔﯿﺮ، ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﯿﺪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺎزﻫﺎ و ﺳﯿﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﮔﺎزﻫﺎی ﺳﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺨﺎزن در ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و ذﺧﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪ.

 

 • از ﻣﺨﺎزن در ﺑﺴﺘﻪ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن ﺑﺎﺳﻘﻒ ﺛﺎﺑﺖ، ﻣﺨﺎزن ﺳﻘﻒ ﺷﻨﺎور، ﻣﺨﺎزن ﮐﺮوی، اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای و ﻣﺨﺎزن ﺳﺮد اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.

 

مهترین پارامترهﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع مخازن ذخیره 

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ، دارای ﺧﻮاص ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﺤﻮه ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی آن ﻫﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺨﺰن اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد.

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﻣﺨﺰن ﻣﻼک ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 1.  ﻓﺮارﯾﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر
 2.  ﺳﻤﯽ ﺑﻮدن
 3.  ﻣﯿﺰان آﺗﺶ ﮔﯿﺮی ﻣﺎده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

 

انواع مخازن ذخیره

– مخازن رو باز

مخازن ذخیره ﺳﺎزی روﺑﺎز، ﯾﮑﯽ از ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺎزن ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﯾﻮاره ای ﺑﺪون ﺳﻘﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از اﯾﻦ ﻧﻮع مخازن ذخیره ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﺳﻘﻒ و ﺗﻤﺎس ﺳﯿﺎل ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻣﻮادی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ:

۱- میزان فراریت آنها بسیار کم باشد، زیرا بالا بودن میزان فراریت باعث تبخیر و اتلاف ماده می شود.

۲- خاصیت اشتعال زایی نداشته باشند، زیرا امکان بروز آتش سوزی بوجود می آید.

۳- مواد گران قیمتی نباشد، زیرا امکان آلوده شدن ماده وجود دارد مگر آنکه خالص بودن سیال اهمیت چندانی نداشته باشد و یا قبل از استفاده تصفیه شود.

 

اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از مخازن ذخیره ﺳﺎزی ﻋﻤﻮﻣﺎً دارای اﻧﺪازه ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺑﺎز ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﺤﺪوده ﻗﻄﺮﻫﺎی ﺗﺎ ۷۰  ﻣﺘﺮ و ﻋﻤﻖ ﺗﺎ ۷  ﻣﺘﺮ و ﺑﻌﻀﺎً ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺟﻨﺲ اﯾﻦ ﻣﺨﺎزن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از اﺳﺘﯿﻞ، ﺑﺘﻮن و… ﺑﺎﺷﺪ.

 

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮادی ﮐﻪ در اﯾﻦ مخازن ذخیره ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ:

آب، آب ﻧﻤﮏ، ﮐﻮدﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دوﻏﺎب ﻫﺴﺘﻨﺪ و … ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎم ﺑﺮد.

ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮه آب ﻧﻤﮏ در واﺣﺪﻫﺎی ﮐﻠﺮآﻟﮑﺎﻟﯽ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻫﺎ از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

– مخازن با سقف ثابت

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﺨﺎر ﺳﯿﺎل ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎد ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﺗﺒﺨﯿﺮ، ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﭘﺪﯾﺪه ای ﺑﻪ ﻧﺎم اﺗﻼف ﺗﻨﻔﺴﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺨﺎزن ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮی از ﻣﻮاد ﺷﺪه و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ و ﯾﺎ آﺗﺸﮕﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻤﻨﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

 

اﯾﻦ ﻧﻮع از ﻣﺨﺎزن دارای دﯾﻮاره ای اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﮐﻒ و ﺳﻘﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻏﺎﻟﺒﺎً ﮐﻒ آﻧﻬﺎ را ﺻﺎف و ﺳﻘﻒ را ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺮوﻃﯽ و ﮔﻨﺒﺪی ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﺨﺰن، اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﻗﺎﺋﻢ ﯾﺎ ﺳﻘﻒ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﻮده، ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ اﻧﺪازه ﻗﻄﺮ و ﺑﻠﻨﺪی ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﻣﺨﺰن، ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر ﺧﺎک زﯾﺮ ﻣﺨﺰن، ﻓﺮارﯾﺖ ﻓﺮآورده ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺨﺰن اﻧﺒﺎر ﮔﺮدد، از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

 

 

 

کاربران گرامی سایت مهندس ایران برای دریافت کامل فایل « آشنایی با مخازن ذخیره و ظروف تحت فشار » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
 • مطالب مرتبط

 • نظرات

 • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background