ads
ads
ads
ads

تجهیزات پالایشگاهی | معرفی کامل انواع تجهیزات مربوط به پالایشگاه ها

۰۵ آذر ۱۳۹۷(2062 روز پیش) 26,020 بازدید

در این مقاله با همه تجهیزات پالایشگاهی آشنا خواهیم شد. بطور کلی تجهیزات پالایشگاهی شامل موارد زیر می باشند:

 

تجهیزات پالایشگاهی

 

۱- شیرها VALVES

ﺷﻴﺮ وﺳﻴﻠﻪ ای اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻬﺎر ﺟﺮﻳﺎن و ﻓﺸﺎر ﺳﻴﺎﻻت و وﻇﺎﻳﻒ اﺻﻠﻲ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 • ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺎﻳﻌﺎت و ﮔﺎزﻫﺎ
 • ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺒﻮر ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻳﻌﺎت و ﮔﺎزﻫﺎ
 • ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻳﻌﺎت و ﮔﺎزﻫﺎی ﻋﺒﻮر ﻛﺮده
 • ﺗ ﻨﻈﻴﻢ و ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻘﺪار و ﻓﺸﺎر ﻣﺎﻳﻌﺎت
 • ﻛﻨﺘﺮل و اﻳﻤﻦ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

 

۲- ﺗﻮرﺑﻴﻦ Turbine

ﺗﻮرﺑﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺳﻴﺎل اﻧﺮژی ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و آن را ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺤﻮری ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺳﺎزد اﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﭘﻤﭙﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻜﻮس ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ! ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی ﻛﻠﻲ اﻧﻮاع ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:

 • توربین های هیدرولیک
 • ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﺨﺎر
 • ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﮔﺎزی

 

۳-  ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه Separator

ﺟﺪا ﺳﺎزی ﻋﻤﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻮاد ﺘﻬﺎی ﮔﺎز، ﻣﺎﻳﻊ و ﺟﺎﻣﺪ وﺟﻮد دارﻧﺪ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟ.ﮔﺎز ﺧﺎم ورودی ﺑﻪ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺎز، ﻧﻔﺖ و ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻗﺒﻞ از آﻧﻜﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎی ﺧﺎص ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﺑﻨﺎم ﺟﺪا ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه وﺟﻮد دارد:

 • جدا کننده عمودی
 • جدا کننده افقی
 • جدا کننده کروی

 

۴- ﭘﻤﭗ Pump

انواع پمپ

 • پمپ های گریز از مرکز
 • پمپ های جابجایی مثبت یا رفت و برگشتی پیستونی
 • پمپ های چرخشی

 

۵- ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر Compressor

کمپرسورها ماشینهایی هستند که فشار گاز را با کاهش حجم آن به صورت مکانیکی افزایش می دهند. هوا در اکثر موارد فشرده می شود، ولی گازهای طبیعی مانند: نیتروژن و اکسیژن نیز همراه آن فشرده می شوند. انواع کمپرسورها را می توان به صورت خلاصه وار بدین شرح دسته بندی نمود:

 • کمپرسور های جدا شدنی افقی
 • کمپرسورهای جدا شدنی عمودی
 • ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ
 • ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ

 

۶- ﻣﺒﺪل ﻫﺎی ﺣﺮارتی Heater Exchangers

ﻣﺒﺪل ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ و ﻣﺨﺎزن ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻊ در اﻛﺜﺮ واﺣﺪﻫﺎی ﻓﺮآیندی کاربرد دارند، چرا که کنترل حرارت به عنوان بخش ﻣﻬﻤﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ (ﻣﺜﻼ در ﻳﻚ ﻛﻮره) وﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارت (ﻣﺜﻼ در ﻳﻚ ﻣﺒﺪل ﻟﻮﻟﻪ ای ﻳﺎ ﭘﻮﺳﺘﻪ ای) اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

 

۷-  ﺧﺸﻚ ﻛﻦ Dryer

اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻃﻮﺑﺖ زداﻳﻲ در ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.

 

۸- درام  Drum

ﻋﻤﻮﻣﺎ درام ﻫﺎ ﻣﺨﺎزن ﻓﻮﻻدی ﺳﻴﻠﻨﺪر ﺷﻜﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻞ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻇﺮف واﺳﻄﻪ، ﺳﻴﺎل را از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه و ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﺑﺨﺎر ﺟﻤﻊ آوری ﻛﺮده و آن را ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر درام ﻫﺎ ﺳﻴﺎل را از ﻣﺪار ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺨﺎر و ذﺧﻴﺮه ، ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ار ﭘﻤﭗ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.از اﺳﺘﻔﺎده درام ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺒﺎرش ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد آب ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻮﻳﻠﺮ ﻧﺎم ﺑﺮد.

 

۹- ﺑﺮج Tower

ﺑﺮج ﻫﺎ ﻛﻪ ﮔﺎه ﺳﺘﻮن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، از اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ وﺳﺎﻳﻞ در ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﺮآﻳﻨﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮج ﻫﺎ درواﻗﻊ ﻣﺨﺎزن ﻓﻮﻻدی اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﺷﻜﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮادی ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ، ﮔﺎز، روﻏﻦ و ﻗﻴﺮ و …ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

 

۱۰- دﻳﮓ ﺑﺨﺎر (ﺑﻮﻳﻠﺮ) Boiler

ﺑﻮﻳﻠﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت آزاد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﺣﺘﺮاق ﺳﻮﺧﺖ، ﺑﻪ آب و ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ آب داغ، ﺑﺨﺎر ﺧﺸﻚ، ﺑﺨﺎر اﺷﺒﺎع ﻳﺎ ﺑﺨﺎر داغ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﺑﻮﻳﻠﺮ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺣﺮارﺗﻲ و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.

 

۱۱-  دﻣﻨﺪه و ﻓﻦ Blower & Fan

ﺗﻨﻬﺎ  دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻫﻮا در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻫﻮای ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

 

 

کاربران گرامی برای دریافت فایل « تجهیزات پالایشگاهی » به بخش دانلود مراجعه نمایید…


 

برخی از مطالب مشابهی که تاکنون در سایت مهندس ایران قرار گرفته اند:

 

 

ads
 • مطالب مرتبط

 • نظرات

 • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

background