ads
ads
ads
ads

خوردگی تنشی ناشی از اسید پلی تیونیک (PASCC)

۰۵ خرداد ۱۳۹۷(2250 روز پیش) 448 بازدید

خوردگی تنشی ناشی از اسید پلی تیونیک ﺗﻨﺸﻲ آﻟﻴﺎژﻫﺎ ، اﻏﻠﺐ در ﻣﻮﻗﻊ راه اﻧﺪازی، ﺑﺴﺘﻦ (ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن) و ﻳﺎ در ﺣﻴﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮ داری ﺗﺠﻬﻴﺰات در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﻮا و رﻃﻮﺑﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد.  ﺑﺮ روی ﺳﻄﻮح ﺳﺎزه ﻫﺎ از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﻮﻟﻔﻴﺪی و ﺣﻀﻮر رﻃﻮﺑﺖ و ﻫﻮا، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﻴﺪ ﭘﻠﻲ ﺗﻴﻮﻧﻴﻚ (HzSxOy) ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز خوردگی تنشی ﻣﻲ ﮔﺮدد.

  اﻳﻦ ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺼﻮرت ﺗﺮک ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻮش و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ ﺗﻨﺶ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺗﺮﻛﻬﺎی ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻧﻮ ع ﺧﻮردﮔﻲ ﺑﻪ ﺣﺪی زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ و ﺣﺘﻲ ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺳﺎزه آﻟﻴﺎژی را در ﺑﺮ ﮔﻴﺮد.

ﺗﻤﺎم ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻛﻪ از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻد زﻧﮓ ﻧﺰن آﺳﺘﻨﻴﺘﻲ ﺣﺴﺎس ﺷﺪه ﺑﻮده و در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﮔﻮﮔﺮدی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ  ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻪ ﺑﺮوز خوردگی تنشی ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻴﻮب ﻣﺒﺪل ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﻲ و ﻳﺎ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﻫﻮاﻳﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﻴﻮب ﻛﻮره ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻌﺮض اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮردﮔﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .

 

خوردگی تنشی ناشی از اسید پلی تیونیک

 

ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮی و ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژی ﺧﻮردﮔﻲ:

 اﻟﻒ- خوردگی تنشی ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺟﻮش و ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ در ﻓﻠﺰ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮوز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺷﻜﻞ آن معمولاً ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 

ب- ﻧﺤﻮه اﺷﺎﻋﻪ ﺗﺮک ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﺧﻮردﮔﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ آﻟﻴﺎژ، ﺑﻪ ﺷﻜﻞ مرز دانه ای است.

پ- ﻣﻴﺰان ﺧﻮردﮔﻲ رخ داده و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ وزن ﺳﺎزه، در اﺛﺮ ﺑﺮوز خوردگی تنشی ناشی از اسید پلی تیونیک ، ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.

  ت- اﻳﻦ ﺧﻮردﮔﻲ اﻏﻠﺐ درﻫﻨﮕﺎم راه اﻧﺪازی و ﮔﺎﻫﻲ ﻫﻢ درﺣﻴﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺸﺨﺺ  ﻣﻲ ﺷﻮد.

 

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺧﻮردﮔﻲ:

اﻟﻒ- ﺑﺮای اﻳﺠﺎد خوردگی تنشی ناشی از اسید پلی تیونیک وﺟﻮد ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺰﻣﺎن: ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ، آﻟﻴﺎژ مستعد و وﺟﻮد ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﻛﺸﺸﻲ ﺿﺮوری اﺳﺖ.

  ب-  ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ : وﻗﺘﻲ ﻛﻪ  ﻓﻠﺰات ﻳﺎ آﻟﻴﺎژﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﮔﻮﮔﺮدی ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻻﻳﻪ ای از ﺳﻮﻟﻔﻴﺪﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺑﺮ روی ﺳﻄﻮح آﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد .اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻮا( اﻛﺴﻴﮋن) واﻛﻨﺶ داده، اﺳﻴﺪ ﭘﻠﻲ ﺗﻴﻮﻧﻴﻚ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد. 

پ-  آﻟﻴﺎژ ﻣﺴﺘﻌﺪ : ﻓﻮﻻد ﻫﺎی زﻧﮓ ﻧﺰن آﺳﺘﻨﻴﺘﻲ در ﺻﻮرت ﺣﺴﺎس ﺷﺪن، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد خوردگی تنشی ناشی از اسید پلی تیونیک ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ آﻟﻴﺎژﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در دﻣﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻ در ﺣﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻧﺠﺎم ﺟﻮﺷﻜﺎری روی آﻧﻬﺎ و ﻳﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻲ ﺧﻮد ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.   

ﻓﻮﻻدﻫﺎی زﻧﮓ ﻧﺰن ﺳﺮی ۳۰۰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﺳﻮب ﻛﺎرﺑﻴﺪ ﻛﺮوم در ﻣﺮز داﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻛﺮﺑﻦ اﻳﻦ ﻓﻮﻻدﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺴﺎس ﺷﺪن آﻧﻬﺎ در HAZ ﺟﻮﺷﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻓﻮﻻدﻫﺎی ﺳﺮی 300 ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻳﺪ L ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺮﺑﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺘﺮ از ۰/۰۳ درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮای ﻛﺎرﻛﺮد در دﻣﺎی زﻳﺮ ۳۹۹ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺣﺴﺎس ﻧﺒﻮده ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻮﺷﻜﺎری ﺑﺮ روی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ت- وﺟﻮد ﺗﻨﺶ : ﺗﻨﺶ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه و ﻫﻢ ﺑﺼﻮرت اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻨﺶ های ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در ﺳﺎزه ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺮای اﻳﺠﺎد خوردگی تنشی ناشی از اسید پلی تیونیک ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ. 

 

روش ﻫﺎی ﺟﻠﻮ ﮔﻴﺮی و ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮردﮔﻲ:

  اﻟﻒ- ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺧﻮردﮔﻲ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﻛﺮدن ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻮا ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺳﻄﻮح  داﺧﻠﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎی ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ و ﻳﺎ ﺳﻮدا اش (ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺳﺪﻳﻢ ) ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎی ﺳﻮﻟﻔﻮره ﺧﻨﺜﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻳﺎ  در ﺣﻴﻦ ﺑﺴﺘﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺎز ازت ﭘﺮ ﺷﻮد ﺗﺎ از رﺳﻴﺪن ﻫﻮا ﺑﻪ ﺳﻄﻮح داﺧﻠﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮔﺮدد.

  ب- در ﻣﻮرد ﻓﻮﻻدﻫﺎی ﺳﺮی ۳۰۰  اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻮﻻدﻫﺎی زﻧﮓ ﻧﺰن ﻛﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ۳۰۴L ،  ۳۱۶ L،  ۳۱۷ L  ﺗﻮﺻﻴــﻪ  ﻣﻲ ﮔﺮدد (اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای دﻣﺎﻫﺎی زﻳﺮ ۴۰۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد زﻳﺮا در دﻣﺎﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ اﻣﻜﺎن ﺣﺴﺎس ﺷﺪن ﻓﻮﻻد و خوردگی تنشی ناشی از اسید پلی تیونیک وﺟﻮد دارد).

  پ- ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ از ﻋﻨﺎﺻﺮﺗﻴﺘﺎﻧﻴﻢ و ﻧﻴﻮﺑﻴﻢ ﺑﻪ ﻓﻮﻻدﻫﺎی زﻧﮓ ﻧﺰن ﺳﺮی ۳۰۰، این ﻓﻮﻻدﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎس ﺷﺪن ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻘﺎوم ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻮﻻدﻫﺎ، ﻓﻮﻻدﻫﺎی ﭘﺎﻳﺪار ﺷﺪه ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ وﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﻓﻮﻻدﻫﺎی ۳۲۱ و ۳۴۷.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻮﭘﺮ آﻟﻴﺎژﻫﺎی ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻴﻜﻞ اﻳﻨﻜﻮﻧﻞ ۶۲۵ و ۸۲۵ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻮﻻدﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ 

ت-  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻓﻮﻻﻫﺎی زﻧﮓ ﻧﺰن ﺳﺮی  ۳۰۰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻮﻻد ﻧﻮع ۳۲۱ که در  ﻣﻌﺮض ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮارﺗﻲ   آﻧﻴــﻞ ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺴﺎس ﺷﺪن دارﻧﺪ .اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﺮارﺗﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﺳﺎزی ﺑﺮ روی ﺟﻮش اﻳﻦ ﻓﻮﻻدﻫﺎ، ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آﻧﻬﺎ رادر ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮوز خوردگی تنشی ناشی از اسید پلی تیونیک ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ ر ﺳﺎﻧﺪ.

 

 

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل « خوردگی تنشی ناشی از اسید پلی تیونیک (PASCC) » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background