ads
ads
ads
ads

محاسبه تعداد خاموش کننده های دستی آتشنشانی به روش(NFPA)

۲۹ آذر ۱۳۹۶(2353 روز پیش) 5,578 بازدید

  محاسبه خاموش کننده های دستی به روش (NFPA) بسار مهم و کاربردی است زیرا تشخیص تعداد این سیستم های اطفای حریق باعث خواهد شد خسارات ناشی از حریق به حد اقل برسد.

کلیه کپسـول هـای بـر حسـب عامـل بـا مـاده ضـد حریـق بـا روش عملکـرد ظرفیـت و جریان پرتابی خط افقی، برحسب زمان تخلیـه دمـای نگهـداری و کـلاس هـای حریـق طبقـه بندی می شوند. لذا با داشتن اطلاعاتی نظیر آنها و تعیـین محـل از نظـر کیفیـت نظـر و درجـه بنـدی خـاموش کننـده هـا بـه تناســب میـزان خطـر محـل حـداکثر مسـاحتی کــه خاموش کننده حفاظت می کند را می توان بدست آورد.

 

 

حال با توجه به مساحت تحت پوشش هر نوع کپسول می توان از فرمول زیـر تعـداد کپسول های مورد نیاز برای هر کارگاهی را محاسبه نمود:

(N) تعداد کپسول= مساحت کارگاه/ سطح تحت پوشش کپسول

با توجه به تعداد کپسول های مورد نیاز نحـوه چیـدمان کپسـول بایـد طـوری باشـد کـه تمام سطوح کارگاه را تحـت پوشـش قـرار دهـد. سـطح تحـت پوشـش کپسـول عبـارت است از مساحت مربعی محاط به دایره ای به شعاع تحت پوشش هر کپسول.

 

ارتفــاع نصــب خــاموش کننــده دســتی بــا توجــه بــه وزن آن هــا بــر اســاس اســتاندارد NFPA:

 1. خاموش کننده هایی با وزن بیشـتر از ۴۰ پونـد بایـد بـه گونـه ای نصـب شـوند که سر  خاموش کننده در ارتفاع بالاتر از ۱/۵ متر قرار گیرد.

۲. خــاموش کننــده هــایی کــه وزن کمتــر از ۴۰ پونــد مــی باشــد بایــد بــه گونــه ای نصب گردند که در ارتفاع یک متر از کف قرار گیرند.

۳.خاموش کننده هایی که به صورت سیار (چرخ دار) می باشند بایـد بـه حـداقل میزان ۱۰ سانتی متر از کف زمین فاصله داشته باشد.

 

اصول پخش و نصب صحیح کپسول های دستی اطفاء حریق:

بعــد از محاســبه تعــداد کپســول هــای مــورد نیــاز بــا روش اســتاندارد بایــد آن هــا را بــه طور صحیح در نقاط مورد نظر کارگاه نصب کرد. خاموش کننـده هـا ی دستی بایـد بـر روی ستون ها یا دیوارهای انبـار یـا مکـان مـورد نظـر بـه نحـوی قـرار گیرنـد کـه همـواره فاصله دسترسی بـا توجـه بـه نـوع کپسـول رعایـت گـردد. ایـن فاصـله بـرای خـاموش کننده های گروه A، ۷۵ فوت یا کمتر و نسبت به خاموش کننده های گـروه B کمتـر از ۳۰ فــوت مــی باشــد. اســتاندارد NFPA روش رســم دایــره ای را بــرای چیــدمان خاموش کننده های دستی پیشنهاد می کند.

 

در نصب خاموش کننده های دستی باید موارد زیر مد نظر باشند:

  • توزیع یکنواخت خاموش کننده ها
  • راحتی دسترسی و نبود موانع موقت
  • نزدیکی به ورودی ها و خروجی ها
  • محفوظ بودن کپسول از زنگ زدن و آسیب و صدمه دیدن

محاسبه تعداد خاموش کننده های دستی و جانمایی آن ها در ساختمان آزمایشگاه:

از آنجایی کـه سـاختمان آزمایشـگاه در نقـاط مختلـف خـود دارای پتانسـیل حریـق مـی باشد، لذا خاموش کننده های دستی متناسب با نوع حریق محاسبه و نحوه چیـدمان آن در این قسمت مشخص می گردد.

N=S / X

 

:N تعداد خاموش کننده های مورد نیاز

:S مساحت کارگاه

:X مساحت تحت پوشش یک کپسول

سطح پوشش دهنده هر کپسول بر اساس حداکثر فاصـله دسترسـی بـه دسـت مـی آیـد، حــداکثر فاصــله دسترســی بــه کپســول هــا بــر اســاس نــوع کپســول و ســایز آن متفــاوت است. 

 

 جعبه های آتش نشانی :FIRE BOX

برای خاموش کننده دستی آب با توجه به محدودیت های منبع، تغذیـه دائـم آب کـه نیـاز ۶۰ دقیقه ای آب را برای اطفاء حریق تـأمین نمایـد، پـیش بینـی کـرد. بـرای اطفـاء دسـتی برای افراد باید از تجهیزات موسوم به جعبه آتش نشانی (Fire Box) استفاده کـرد. حــداقل فشــار آب در شــاخه انتهــایی منتهــی بــه شــیر برداشــت نبایــد از ۵۰psi کمتــر باشد. بـدن منظـور سیسـتم لولـه کشـی آب جهـت اطفـاء حریـق بـه طـور جداگانـه نیـاز است. در جعبه آتش نشانی یک شیر برداشت با قطر ۱/۵ اینچ بـه صـورت فلکـه ای یا اهرمی و شـیلنگ هـای برداشـت آب از جـنس لاسـتیک یـا کتـانی دارای قطـر ۱ تـا ۱/۵ اینچ و طول ۱۷-۲۰ متر که بر روی یک قرقره نصب شده اند قرار دارد.

 

سر لوله مورد استفاده می تواند آب را به صورت جت یا اسـپری بپاشـد. فاصـله هـر دو جعبه حداکثر ۳۰ متر در نظر گرفته مـی شـود. در صـورتی کـه مسـاحت نـواحی کوچــک باشــد یــا بــرای طبقــات مختلــف، بایــد حــداقل یــک جعبــه آتــش نشــانی در نظــر گرفته شود. برای مـواقعی کـه ممکـن اسـت کنتـرل حریـق از عهـده افـراد حاضـر در محل خارج باشد، لازم است از طریق کلید اعلام خطر یا خط  تلفن تـیم عملیـاتی نیـز با خبر گردد. 

 

برای مطالعه کامل مقاله «محاسبه خاموش کننده های دستی(NFPA)» به لینک دانلود مرجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background