ads
ads
ads
ads

ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات سیستم های اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ ساختمان

۲۶ بهمن ۱۳۹۶(2346 روز پیش) 79 بازدید

سیستم های اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ ساختمان به دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه  در این باره همچنین ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮی، ﻣﺴﺎﺣﺖ، ارﺗﻔﺎع، وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد زﯾﺮزﻣﯿﻦ و نیز ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻘﺮرات ﻣﺪون  ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن است.

 

 

سیستم های اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ

 

ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ: 

آﺗﺮﯾﻮم:

 • ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺗﻌﺪادی از ﻃﺒﻘﺎت 
 • ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪی ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﻠﮑﺎن، آﺳﺎﻧﺴﻮر، ﭘﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ،  داﮐﺖ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮﻗﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و ﯾﺎ ﺗﻬﻮﯾﻪ 

 

ﺑﺎزارﭼﻪ

 • ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﺎز 
 • ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻞ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ۰.۴m۲ باز ﺷﻮ 

 

طبقه

 • ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﻦ دو ﮐﻒ ﻣﺘﻮاﻟﯽ 
 • ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻒ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه از ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  120Cm ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﻀﺎی زﯾﺮ آن زﯾﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ 

 

– ارﺗﻔﺎع ﻃﺒﻘﻪ و ﺑﻨﺎ 

 • ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﺋﻢ ﮐﻒ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺎ ﮐﻒ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ 
 • ارﺗﻔﺎع ﻃﺒﻘﻪ آﺧﺮ ﺑﻨﺎ: ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﮐﻒ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺎ ﮐﻒ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ ﺑﺎم 
 • ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺎ: ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﺋﻢ از ﺗﺮاز ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻒ زﻣﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارﺗﻔﺎع ﺑﺎم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 

 

– ﻃﺒﻘﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن 

 • دﺳﺘﺮﺳﯽ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﯾﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﺷﺶ ﭘﻠه

 

– میان طبقه

 • ﻃﺒﻘﻪ ای واﻗﻊ در ﻣﯿﺎن دو ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﺻﻠﯽ  ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻃﺒﻘﻪ زﯾﺮﯾﻦ 

 

– فشار نازل

 • ﻓﺸﺎر در ورودی ﻧﺎزل ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ دﺑﯽ ﻻزم 

 

– فشار باقیمانده

 • ﻓﺸﺎر در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن و دﺑﯽ ﻻزم 

 

– ﻓﺸﺎر اﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ 

 • ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد 

 

– ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ ﻗﺎﺋﻢ 

 • ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻋﻤﻮدی از ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺟﺮﯾﺎن آب ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ و اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮﻫﺎ 

 

– ﻟﻮﻟﻪ اﺻﻠﯽ اﻓﻘﯽ 

 • ﺑﺨﺶ اﻓﻘﯽ از ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺮای ﺟﺮﯾﺎن آب ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ اﺳﭙﺮﯾﻨﮑﻠﺮﻫﺎ 

 

– هوز

 • ﺷﯿﻠﻨﮓ آب آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ 

 

– هوز ریل

 • ﺷﯿﻠﻨﮓ آب آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ دور ﻗﺮﻗﺮه ای ﭼﺮﺧﯿﺪه در داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ ای ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد 

 

– هوز رک

 • ﺟﺎ ﺷﯿﻠﻨﮕﯽ، ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺷﯿﻠﻨﮓ آب آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﮐﻪ در داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ ای ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد 

 

– شیرآتشنشان

 • ﺷﯿﺮی ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﻨﻞ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﻓﺮاد  آﻣﻮزش دﯾﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد،   
 •  “Landing Valve”

 

– مانع حریق

 • ﺻﻔﺤﻪ ﯾﺎ ﭘﺮده ای ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺋﻢ ﯾﺎ اﻓﻘﯽ  ﺑﺎ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺣﺮﯾﻖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺴﺘﺮش آﺗﺶ و دود از ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی دﯾﮕﺮ 

 

– ﻣﻘﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺴﺌﻮل 

 • دﻓﺘﺮ ﯾﺎ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ،  ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و روش ﻫﺎی ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه.

 

سیستم های اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ (ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ)

 ﺑﻨﯿﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ: 

 • ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل از ﺷﻌﻠﻪ 
 • از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن 
 • ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎی ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ دﻣﺎی ﺷﻌﻠﻪ 
 • اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮاق را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ 

 

سیستم های اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ (ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﺮﯾﻖ)

ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آﺗﺶ وﺟﻮد ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ زﯾﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮم آﺗﺶ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 •  اﮐﺴﯿﮋن 
 • ﺣﺮارت 
 •  ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل
 •  واﮐﻨﺶ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای 

 

روش ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ 

روش ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎﻫﯿﺖ آﺗﺶ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 • سرد کردن ( CO2 و آب) 
 • خفه کردن (کف، CO2 ، خاک و ماسه )
 • سد کردن یا حذف ماده سوختنی
 • ﮐﻨﺘﺮل واﮐﻨﺶ ﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ای

 

سیستم های اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آب 

ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش اﻃﻔﺎ 

مزایای آب

 • ﻓﺮاوان و ارزان و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐﺎﻣﻞ
 • وﯾﺴﮑﻮزﯾﺘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺎری ﺷﺪن راﺣﺖ در ﻣﺠﺎری ﻓﻠﺰی، ﻻﺳﺘﯿﮑﯽ و ﺑﺮزﻧﺘﯽ
 • ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ وﯾﮋه و ﮔﺮﻣﺎی ﻧﻬﺎن ﺗﺒﺨﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ 

 

معایب آب

 • وزن زﯾﺎد
 • ﻫﺎدی اﻟﮑﺘﺮیسیته
 • ﺧﻄﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐ 

 

 

 

کاربران گرامی جهت دریافت فایل کامل «ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات سیستم های اﻃﻔﺎی ﺣﺮﯾﻖ ساختمان» به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
 • مطالب مرتبط

 • نظرات

 • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

background