ads
ads
ads
ads

پوشش های حفاظتی داخل شیر های آبرسانی و آتش نشانی _استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۶۶

۱۲ اسفند ۱۳۹۸(1599 روز پیش) 179 بازدید

در این بخش از مقالات نظارت در سایت مهندس ایران درباره پوشش های حفاظتی داخل شیر های آبرسانی و شیر های آتش نشانی _استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۶۶ توضیح خواهیم داد.

 

هدف و دامنه کاربرد

 

هدف از تدوین این استاندارد تعیین الزامات پوشش های محافظ در داخل شیر های مورد استفاده در آبرسانی و آتش نشانی است. این الزامات شامل مواد، اجرا، آزمون و بازرسی می باشد.

الزامات مندرج در این استاندارد، پوشش های محافظ داخلی برای شیرهای مورد استفاده در صنعت تامین آب آشامیدنی، جمع آوری و تصفیه فاضلاب و پساب که دارای محدوده PH بین ۴ تا ۹ می باشند؛ همچنین الزامالت موارد، کاربرد ها و الزامات عملکرد مورد نیاز برای این پوشش ها نیز توصیف می شود.

پوشش نباید حاوی قطران زغال سنگ باشد. این پوشش ها برای حفاظت از سطوح آهنی داخل شیرهای آبرسانی و آتش نشانی استفاده می شوند.

این استاندارد را می توان در مشخصات فنی برای خرید و دریافت پوشش های داخلی به منظور حفاظت از شیرای کشویی و شیرهای اشاره شده، همچنین به عنوان یک راهنما برای مواد، روش اجرایی و الزامات کارایی مورد نیاز برای اعمال پوشش های داخلی استفاده نمود.

الزاماتی که در این استاندارد به آن ها اشاره شده است، تنها پوشش های داخلی برای محافظت از شیرهای آبرسانی و شیرهای آتش نشانی را شامل می شود.

 

۱_۱ شرایط پوشش ویژه 

 

۱_۱_۱ پوشش های بیرونی

 

 به طور تجاری این پووش بر روی سطح بیرونی شیرهای کشویی و سایر شیرها اعمال می شود. با توجه به اینکه شرایط محیطی متفاوت است از این رو الزامات کارایی پوشش های خارجی با الزامات کارایی پوشش های داخلی متفاوت است.

 

۱_۱_۲ پوشش های داخلی شیر های آتش نشانی

 

این استاندارد پوشش های داخلی شیرهای آتش نشانی در مناطق طراحی شده که در تماس مداوم با آب هستند را شامل می شود، اما پوشش داخلی مخزن خشک شیرهای آتش نشانی در نواحی پایین جریان شیر اصلی را شامل نمی شود.

 

۱_۱_۳ شرایط خدمات ویژه

 

این استاندارد پوشش های خاص را که بر اساس توافق بین خریدار و سازنده ثبل از ساخت محصول مورد استفاده قرار می گیرد را ممکن است شامل بشود یا نشود. این شرایط خدمات ویژه شامل: آب شور، اسید، درجه حرارت بالا، فاضلاب و یا پساب است.

 

مراجع الزامی

 

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب می شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام آور نیست. در مورد مراجعی بدون ذکر تاریخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده است. همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی برای این استاندارد الزام آور است. 

 

کاربران گرامی برای دانلود فایل کامل «پوشش های حفاظتی داخل شیر های آبرسانی و آتش نشانی _استاندارد ملی ایران شماره ۱۰۱۶۶» به بخش دانلود مراجعه فرمایید.

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background