ads
ads
ads
ads

دستورالعمل ضوابط اجرایی سیستم های اعلام حریق (سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی) ویرایش دوم تابستان ۹۳

۲۸ اسفند ۱۳۹۸(1579 روز پیش) 736 بازدید

در این بخش از مقالات ایمنی و آتش نشانی در سایت مهندس ایران درباره دستورالعمل ضوابط اجرایی سیستم های اعلام حریق (سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی) ویرایش دوم تابستان ۹۳ توضیح خواهیم داد.

 

به منظور یکسان سازی ضوابط اجرائی سیستم های اعلام حریق با بهره گیری از مقررات ملی ساختمان و مشخصات فنی و عمومی و اجرایی سیستم های ردیابی و اعلام حریق ساختمان ها ( موضوع نشریه ۶۲۲ ) و استانداردهای معتبر بین المللی (BS5839,EN54) و ضوابط فنی بین المللی(NFPA72) ضوابط و الزامات طراحی و اجرای سیستم های اعلام حریق در ساختمان ها گردآوری گردیده و در اختیار کارشناسان و مجریان بناها قرار می گیرد .
این دستورالعمل با تلاش کارشناسان و متخصصین سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد و گروه تخصصی برق سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی و کارشناسان و نمایندگان اتحادیه خدمات الکترونیک و کارشناسان انجمن مهندسین برق تنظیم و ویرایش گردیده است .
این مجموعه در چهار بخش تدوین شده است:
بخش اول :الزامات بناها در اجراء سیستم اعلام حریق
بخش دوم: ضوابط طراحی و نصب ردیاب های سیستم اعلام حریق اتومات
بخش سوم: توضیحات تکمیلی طراحی و اجراء سیستم های اعلام حریق
بخش چهارم: شامل علائم راهنمای نقشه های اعلام حریق
بخش پنجم : توضیحات تصویری اجراء سیستم های اعلام حریق می باشد .در اینجا لازم است از کلیه افراد و گروه های کاری که در تنظیم و تهیه این دستورالعمل همکاری
نموده تشکر و قدردانی نموده و امید داریم تا در ویرایش های بعدی این دستورالعمل با بهره گیری از نظرات کارشناسان و صاحبنظران بتوانیم نسبت به تکمیل این دستور العمل براساس شرایط محلی و مطابق با مشخصات اجرایی ساختمان ها در شهرمان اقداماتی را به انجام رسانیم.

 

بخش اول

الزامات بناها در اجراء سیستم اعلام حریق

 

۱)کلیه بناهای مسکونی با زیر بنای بیش از ۱۰۰۰ متر مربع زیربنا و یا پنج سقف ( از شالوده ساختمان ) ملزم به اجراء سیستم اعلام حریق اتومات می باشند .
۲)کلیه بناها با کاربری های آموزشی ،اداری ، تجاری، خدمات عمومی ، خدمات درمانی ، بیمارستانی و مراکز تجمعی مانند، مساجد ، سینماها ، آمفی تاتر ها ، رستوران ها ، کتابخانه ها و نظـایر آن ملـزم بـه اجراء سیستم اعلام حریق اتومات می باشند.
۳) ساختمان های مسکونی با بیش از ده هزار متر مربع زیر بنا و یا بیشـتر از ده سـقف ( از روی شـال و ده ساختمان ) باید از سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر استفاده نمایند .
۴) ساختمان ها با کاربری غیر مسکونی با بیش از ۵۰۰۰ متر مربع زیر بنا و یا بیشتر از ده سـقف از روی شالوده ساختمان باید از سیستم های اعلام حریق آدرس پذیر استفاده نمایند.
۵) در ساختمان ها و بناهایی که اجرای سیستم اعلام حریق اتومـات اجبـاری اسـت کلیـه فضـاها بـه اسـتثناء سرویس بهداشتی ( حمام ، دستشویی ) و فضاهای کوچکتر از یک متر مربع بایـد تحـت پوشـش ردیـاب های سیستم اعلام حریق اتومات قرار گیرد.
توجه :
۱-اجرای سیستم اعلام حریق اتومات در ساختمان ها و بناهای مسکونی کمتر از ۱۰۰۰ متر مربع زیربنا و یا کمتراز ۵ سقف اختیاری بوده ولی توصیه می گردد این بناها به لحاظ تامین شـرایط ایمنـی و حفاظـت از جان و سرمایه شهروندان ، نسبت به اجـرای سیسـتم های هشـداردهنده حریـق ماننـد شسـتی ، آژیـر و ردیاب های حریق ( حداقل از نوع موضعی) با قابلیت احساس دود و نشت گاز اقدام نمایند .

 

بخش دوم

ضوابط طراحی و نصب ردیاب های حریق در سیستم های اعلام حریق اتومات

 

الف )مناطق تحت پوشش سیستم اعلام حریق (ZONE):
آگاهی به موقع از محل حریق در هنگام آتش سوزی از اهمیت به سزایی برخوردار است و سـرعت مشخص نمودن منطقه خطر و حضور به موقع در محـل حادثـه و امکـان ، کنتـرل حریـق ، بسـیار حـائز اهمیت است ، به همین دلیل در طراحی سیسـتم اعـلام حریـق یـک سـاختمان بایـد بـه چنـدین منطقـه یاZONE تقسیم بندی گردد .
منطقه یاZONE به سطحی اطلاق می گردد که تحت پوشـش تعـدادی از ردیـاب هـای حریـق قـرار گرفته باشد ، در طراحی این مناطق باید نکات ذیل مد نظر قرار گیرد :
۱) مساحت هر منطقه (ZONE) در سیستم های اعلام حریق اتومات از نـوع متعـارف نبایـد تحـت هـیچ شرایطی از ۲۰۰۰ متر مربع بیشتر باشد .
۲) یک منطقه (ZONE )نباید بیش از یک طبقه ازساختمان را در بر گیرد .
۳)حداکثر مساحت تحت پوشش هر حلقه حفاظتی (LOOP) در سیستم های آدرس پـذیر ۱۰۰۰۰ متـر مربع است .
۴)توصیه می گردد شستی های فضای راه پله یک منطقه (ZONE) مستقل در نظر گرفته شود .
۵)طول مسیر جستجو برای پیدا کردن محل حریق نبایـد بیشـتر از ۳۰ متـر طـول باشـد و بـه منظـور شناسایی و کاهش زمان دسترسی به محل خطر در بناهایی که تعداد زیـادی منـاطق کوچـک در طـول یک مسیر قرار گرفته است، باید به چراغهای نشانگر ( Indicator Remote) به منظور شناسـایی محـل حریق مجهز باشند.

توجه :
۱ -ردیاب های حریق فضای راه پله جزءمنطقه (ZONE) طبقه باید در نظر گرفته شود .

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل « دستورالعمل ضوابط اجرایی سیستم های اعلام حریق (سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی) ویرایش دوم تابستان ۹۳ » به بخش دانلود مراجعه نمایید…


مطالب مشابه:

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background