ads
ads
ads
ads

دستورالعمل و راهنمای طراحی، محاسبه و نصب شبکه های بارنده خودکار اطفاء حریق ( اسپرینکلر ها )( بر اساس NFPA 13 2013)

۱۱ آبان ۱۳۹۸(1720 روز پیش) 1,664 بازدید

در این بخش از مقالات ایمنی و آتشنشانی در سایت مهندس ایران درباره دستورالعمل و راهنمای طراحی، محاسبه و نصب شبکه های بارنده خودکار اطفاء حریق ( اسپرینکلر ها )( بر اساس NFPA 13 2013) توضیح خواهیم داد.

فصل اول

اجرایی

۱-۱ دامنه کاری

۱-۱-۱ این استاندارد باید حداقل الزامات طراحی و نصب سیستم های اسپرینکلر آتش خودکار را فراهم کند و
سیستم های محافظت اسپرینکلر تحت پوشش این استاندارد را ارائه میدهد.
۱-۱-۲ این استاندارد الزامات نصب و طراحی سیستم های حفاظت در برابر آتش مه آب را سیستم های اسپرینکلر
آتش در نظر گرفته نمیشوند و در NFPA75 مورد بحث هستند، فراهم نمی کند.
این استاندارد با این فرض نوشته شده که سیستم اسپرینکلر باید برای محافظت در برابر آتش سوزی که * ۱-۱-۳
داخل ساختمان شروع شده است، طراحی شود.

۲-۱ * هدف

۱-۲-۱ هدف این استاندارد فراهم کردن میزان قابل قبولی از محافظت جانی و مالی در برابر آتش از طریق
استاندارد سازی الزامات طراحی، نصب و آزمون سیستم های اسپرینکلر می باشد که شامل سرویس آتشنشانی
اختصاصی، سیستم های لوله کشی بر اساس اصول مهندسی صدا، داده آزمون و تجربه میدانی است.
۱-۲-۲ سیستم های اسپرینکلر و لوله های اصلی سرویس آتشنشانی اختصاصی، سیستم های ویژه محافظت در
برابر آتش اختصاص داده می شوند و نیازمند دانش و طراحی و نصب ماهرانه می باشند.

۳-۱ کاربرد

۱-۳-۱ این استاندارد باید برای موارد زیربه کار رود:

  1. مشخصه و کافی بودن منابع آب
  2. اسپرینکلرها
  3. اتصالات
  4. لولهکشی
  5. شیرآلات
  6. همه مواد و لوازم جانبی شامل نصب لوله های اصلی سرویس آتشنشانی

۱-۳-۲ این استاندارد به برای محل آب لوله های ترکیبی به کار رفته هم برای سرویس آتشنشانی و هم موارد
استفاده دیگر به علاوه کاربرد در سرویس آتشنشانی به تنهایی انجام می گیرد.

۴-۱پیشینه

مقررات این استاندارد منعکس کننده توافق درباره آنچه برای تأمین درجه قابل قبولی از محافظت در برابر خطراتی
است که در این استاندارد در زمان انتشار، مطرح شده است.
۱-۴-۱ مگر در مواردی که به صورت دیگری مشخص شده است، مقررات این استاندارد نباید برای تسهیلات،
تجهیزات، سازه ها یا تأسیسات موجود یا مورد تأیید برای ساخت یا نصب، قبل از تاریخ اجرای این استاندارد به
کار رود. در جایی که مشخص شده است مقررات این استاندارد باید عطف به ماسبق شود.
۱-۴-۲ در مواردی که مقام قانونی مسؤول، تعیین میکند وضعیت موجود درجه غیر قابل پذیرشی از ریسک را
نشان می دهد، اجازه عطف به ماسبق کردن هر قسمت از این استاندارد را که مناسب فرض شده است، دارد.
۱-۴-۳ عطف به ماسبق الزامات این استاندارد در صورتی اجازه اصلاح خواهد داشت که برنامه و درخواست برای آن در حالت غیر عملی صلاحیت بررسی داشته باشد و تنها جایی که به وضوح شهود است جایی است که درجه ایمنی عاقلانه ای ارائه شده باشد.

۵-۱ معادلسازی

هدف این استاندارد به هیچ وجه جلوگیری از کاربرد سیستم ها، روش ها یا وسایل هم تراز با کیفیت، استحکام،
مقاومت در برابر آتش، دوام و ایمنی برتر از آنهایی که در این استاندارد تجویز شده است، نمیباشد.
۱-۵-۱ سیستم، روش و یا وسایل باید برای هدف مد نظر توسط یک مرجع ذیصلاح مورد تأیید قرار بگیرد.

۱-۶ واحدها و نمادها
۱-۶-۱ واحدها

۱-۶-۱-۱ واحدهای متریک اندازهگیری در این سیستم باید با سیستم متریک معدن شناخته شده مانند سیستم
بین المللی واحدها (SI (مطابقت داشته باشد.
۱-۶-۱-۲ دو واحد لیتر و نوار که در SI قرار ندارند ولی مورد تأیید آن هستند نیز در استاندارد بین المللی
حفاظت استفاده میشوند.
۱-۶-۱-۳ این واحدها با ضرایب تبدیل باید مطابق با جدول ۱-۶ -۱ -۳ مورد استفاده قرار گیرند.

اسپرینکلر

۱-۶-۱-۴ اگر یک مقدار اندازهگیری به صورتی که در این استاندارد داده شده، با مقداری معادل بر حسب
واحدهای دیگر درک شود، اولین باری که بیان شده باید به طور الزامی ارجاع داده شود.

۲-۶-۱ نمادهای هیدرولیکی

از علائم اختصاری استاندارد در جدول ۱-۶-۲ باید در محاسبات هیدرولیکی به شکلی که در در فصل ۲۳ مطرح
شده است، استفاده شود.

۱-۷ فناوری جدید

۱-۷-۱ هدف این استاندارد به هیچ وجه محدود کردن فنآوریهای نو یا تنظیمات جایگزین نیست به شرطی
که سطح ایمنی تجویز شده در این استاندارد کاهش داده نشود.

۱-۷-۲ مواد یا وسایلی که بطور خاص برای این استاندارد طراحی نشدهاند باید با توافق کامل با تمامی شرایط،
الزامات و محدودیتهای مربوط به فهرست آنها (گواهینامه فنی یا استاندارد) مورد استفاده قرار گیرند.

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل PDF « دستورالعمل و راهنمای طراحی، محاسبه و نصب شبکه های بارنده خودکار اطفاء حریق ( اسپرینکلر ها )( بر اساس NFPA 13 2013) » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background