ads
ads
ads
ads

دستورالعمل طراحی و نصب شبکه های بارنده خودکار اطفای حریق ( اسپرینکلر ها )

۲۵ مرداد ۱۳۹۹(1438 روز پیش) 944 بازدید

در این بخش از مقالات آتش نشانی در سایت مهندس ایران درباره دستورالعمل طراحی و نصب شبکه های بارنده خودکار اطفای حریق ( اسپرینکلر ها) توضیح خواهیم داد.

 

پیشگفتاری از دستورالعمل طراحی و نصب اسپرینکلر ها

محافظت ســـاختمان ها در برابر آتشســـوزی از تمام ابعاد ایمنی جانی، مالی و منافع ملی از نیازها و الزامات ضـروری در طرح و اجرای سـاختمان ها اسـت. علوم و فناوری های محافظت در برابر آتش در دنیا به سـرعت رشـد نموده است. این موضوع فقط به ساختمان ها محدود نمی شود و زمینه های متعدد دیگر در کشور مانند سیستم های حمل و نقل همگی نیازمند تحقیقات و فناوری های ایمنی در برابر آتش هستند.
تهیه مقررات، استانداردها، دستورالعمل ها و آیین نامه های تخصصی برای ساخت و ساز صحیح مبتنی بر اصول و قواعد فنی، افزایش کیفیت و تأمین سطح مناسب عملکردی، ایمنی، بهدا شت، آسایش و صرفه اقت صادی جامعه و زمینه سازی برای ترویج فناوری های نوین ضروری است.
یکی از مسـائل تخصـصـی و مهم در حوزه محافظت سـاختمان ها در برابر آتش، اسـتفاده از شـبکه های بارنده خودکار یا اسپرینکلر ها در ساختمان است. کاربرد این سیستم ها در ساختمان در کشورهای پیشرفته دارای سابقه طولانی است که به تجربه بسیار موفقی منجر شده و موجبات افزایش سطح ایمنی در برابر آتش در ساختمان ها را فراهم آوردهاست. خوشبختانه در آیین نامه ها و مقررات ملی نیز، به این موضوع توجه شده، خصوصاً نصب و کاربرد این سیستم ها در ساختمان های بلند مرتبه مورد درخوا ست قرار گرفت ها ست. به علاوه در صورت نصب اسپرینکلر، عمدتاً، به علت افزایش سطح ایمنی در ساختمان، تخفیف هایی در سایر الزامات آیین نامه ها و مقررات داده می شود.
که با رعایت حفظ سطح ایمنی مورد نیاز، مزایای فنی و اقتصادی برای پروژه ها به همراه دارد. با توجه به مطالب فوق، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، تهیه «دستورالعمل طراحی، محاسبه و نصب شبکه های بارنده خودکار اطفا حریق ( اسپرینکلر ها )» را در دستور کار قرار داد تا به نحو مطلوب، روش های مورد نیاز برای طرح، نصب و نگهداری این سیستم را معرفی و ارائه نماید. این ضابطه پس از تهیه و کسب نظر عوامل ذینفع نظام فنی و اجرایی کشور به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال شد که پس از بررسی، براساس نظام فنی اجرایی یکپارچه، موضوع ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و آیین نامه استانداردهای اجرایی مصوب هیات محترم وزیران منتشر گردید.
علیرغم تلاش، دقت و وقت زیادی که برای تهیه این مجموعه صرف گردید، این مجموعه مصون از وجود اشکال و ابهام در مطالب آن نیست. لذا در راستای تکمیل و پربار شدن این ضابطه از کارشناسان محترم درخواست می شود.
موارد اصلاحی را به امور نظام فنی اجرایی، مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند. کارشناسان سازمان پیشنهادهای دریافت شده را بررسی کرده و در صورت نیاز به اصلاح در متن ضابطه، با همفکری نمایندگان جامعه فنی کشور و کارشناسان مجرب این حوزه، نسبت به تهیه متن اصلاحی، اقدام و از طریق پایگاه
اطلاع رسانی نظام فنی و اجرایی کشور برای بهره برداری عموم، اعلام خواهند کرد. به همین منظور و برای تسهیل در پیدا کردن آخرین ضوابط معتبر، در بالای صفحات، تاریخ تدوین مطالب آن صفحه درج شده است که در صورت هرگونه تغییر در مطالب هر یک از صفحات، تاریخ آن نیز اصلاح خواهد شد. از این رو، همواره مطالب صفحات دارای
تاریخ جدیدتر معتبر خواهد بود.

حمیدرضا عدل معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی تابستان ۱۳۹۹

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل PDF« دستورالعمل طراحی و نصب شبکه های بارنده خودکار اطفای حریق ( اسپرینکلر ها ) »  به بخش دانلود مراجعه نمایید…

 

 

 

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background