ads
ads
ads
ads

دستورالعمل ایمنی داربست و کار در ارتفاع

۱۹ شهریور ۱۳۹۹(1353 روز پیش) 535 بازدید

در این بخش از مقالات آتش نشانی در سایت مهندس ایران درباره دستورالعمل ایمنی داربست و کار در ارتفاع توضیح خواهیم داد.

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ دستورالعمل ایمنی داربست و کار در ارتفاع

ﻋﻨﻮان

۱. هدف

۲. دامنه کاربرد

۳. مسئولیت ها

۴. شرح

۱-۴. کلیات

۱-۲-۴. برنامه ریزی جهت کار در ارتفاع

۲-۲-۴. شناسایی خطرات

۳-۲-۴. پیش بینی اقدامات کنترلی

۴-۲-۴. جلوگیری از سقوط اشیا بر سر دیگران

۵-۲-۴. اقدامات مورد نیاز در صورت سقوط یک فرد

 

۳-۴. موقعیت انجام عملیات

۴-۴. محیط انجام عملیات (آب، هوا، نور،…)

۵-۴. توانایی های فیزیکی و روانی مجریان عملیات

۶-۴. ایمنی سکوها و سطوح عملیات

۱-۶-۴. ایمنی داربست ها

۲-۶-۴. ایمنی جایگاه های کار

۳-۶-۴. ایمنی پلکان ها، راهرو ها، سطوح شیبدار، سطوح باز، منافذ و محلهای حفاری و گودبرداری

 

۷-۴. جداسازی عملیات

۸-۴. روش ها و تجهیزات ایمن سای عملیات

۱-۸-۴. به کارگیری روش ها و تجهیزات پیشگیری و حذف خطر سقوط

۱-۱-۸-۴. ایمنی ماشین آلات کار در ارتفاع

۲-۱-۸-۴. مقررات ایمنی مربوط به کارگیری لیفتراک جهت عملیات کار در ارتفاع

۳-۱-۸-۴. حفاظتها و تجهیزات پیشگیر از سقوط (ثابت، موقت و سیار)

۴-۱-۸-۴.تابلوهای ایمنی

 

۲-۸-۴. به کارگیری روشها و تجهیزات کم کردن ارتفاع و یا کاهش شدت صذمات ناشی از سقوط

۱-۲-۸-۴. لوازم حفاظت فردی

۳-۸-۴. به کارگیری روش ها و تجهیزات پیشگیری از سقوط ابزار و مصالح

۱-۳-۸-۴. پاخورهای چوبی

۱-۳-۸-۴۲. راهرو سر پوشیده موقت

۳-۳-۸-۴. سرپوش حفاظتی

۴-۳-۸-۴. پوشش موقت فضاهای باز

۵-۳-۸-۴. سقف موقت

 

۹-۴. آمادگی جهت واکنش در شرایط اضطراری

۱۰-۴. آموزش کارکنان در خصوص سقوط از ارتفاع

۱۱-۴. بازرسی، حفظ و نگهداری تجهیزات جلوگیری از سقوط

۱-۱۱-۴. بازرسی داربست ها

۲-۱۱-۴. بازرسی تجهیزات حفاظتی

منابع فارسی

منابع لاتین

 

پیوست ها

پیوست ۱. چک لیست ایمنی کار در ارتفاع

 

پیشگفتاری از دستورالعمل ایمنی داربست و کار در ارتفاع

“توسعه” یکی از مهم ترین آرمان های جوامع بشری امروز است. در این بین توسعه شهری بـه عنـوان یکـی از مولفـه هـای توسعه جوامع به شمار می رود. انجام پروژه های عمرانـی بـه منظـور ایجـاد زیرسـاخت هـای مناسـب در شـهر از مهمتـرین فعالیت های مدیریت شهری در این راستاست.

این پروژه ها به دلیل تعامل نزدیک با جامعه و مردم از نقطـه نظـر موضـوعات ایمنـی، بهداشـت و محـیط زیـست دارای حساسیت و اهمیت فراوان می باشند. از این رو پرداختن به موضوعات در پروژه های شهری در یک قالب نظـام منـد و تحـت کنترل از خواسته های مدیریت ارشد شهرداری تهران به منظور کاهش پیامدهای نامطلوب جانی، مـالی و زیـست محیطـی فعالیت های عمرانی می باشد.
این اهمیت مدیریت ارشد شهرداری تهران و سـازمان مهندسـی و عمـران شـهرداریی تهـران را بـه عنـوان متـولی انجـام پروژه های عمرانی شهرداری تهران بر آن داشت تا اقدام به ایجاد مکانیزمی جهت بهبـود وضـعیت HSE در فعالیـت هـای خود نماید. یکی از فعالیت های اصلی در ایجاد این مکانیزم تدوین دستورالعمل اجرایی اولویت دار HSE می باشد.

مجموعه حاضر با عنوان ” دستورالعمل ایمنی داربست و کار درارتفاع” با شماره ۶۰۴ EDO چهارمین دستورالعمل ایمنی از این مجموعه است.
شایان ذکر است که این مجموعه با تلاش معاونت محترم فنی و برنامه ریزی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، جناب آقای دکتر رضایی، جناب آقای مهندس رحمتـی و توسـط آکـادمی HSE شـرکت مهندسـی مروجـان بهـره وری تـدوین گردیده است. از زحمات این عزیـزان و تمـام همکـارانی کـه در تـدوین ایـن مجموعـه مـا را یـاری نمـوده انـد صـمیمانه سپاسگزاریم.

سید مسعود نصر آزادانی
مدیر عامل سازمان مهندسی و عمران

 

۱.هدف

هدف از تهیه این دستورالعمل ، ارائه یک سند راهنما به منظور ایجاد شرایط ایمن و نیز آموزش و راهنمایی افراد جهت انجام ایمن کار در ارتفاع می باشد.

 

۲ .دامنه کاربرد

این دستورالعمل برای استفاده در کلیه فعالیت های کار در ارتفاع در پروژه های سازمان مهندسی و عمران شهر تهران تدوین گردیده است .

 

۳.مسئولیت ها

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده واحد HSE سازمان مهندسی و عمران شهر تهران است .
بازنگری و تجدید نظر در این دستورالعمل توسط واحد HSE سازمان مهندسی و عمران شهر تهران انجام می گیرد . کلیه کارکنان سازمان ، پیمانکاران و استفاده کنندگان دستورالعمل می توانند نظرات و پیشنهادات خود را به واحد HSE سازمان مهندسی و عمران شهر تهران ارائه نمایند .
کلیه کارکنان مجموعه های پیمانکاری موظف اند برای انجام کار در ارتفاع از مفاد این دستورالعمل پیروی نمایند .

۴ .شرح

کلیات

انجام کار در مکان هایی که بلندی آن از سطح زمین ۲۰/۱ متر باشد ، عملیات کار در ارتفاع محسوب می شود و ضروری است که در این قبیل فعالیت ها اقدامات لازم جهت پیشگیری از سقوط در نظر گرفته شود .
در فرایند ایمن سازی عملیات کار در ارتفاع ۳ مرحله وجود دارد :

 1. پرهیز از کار در ارتفاع و یا انجام بخش هایی از آن در سطح زمین در شرایطی که این امکان وجود دارد .
 2. استفاده از روش ها و تجهیزاتی که خطر سقوط افراد در حین کار را از بین ببرد در شرایطی که امکان ممانعت از کار در ارتفاع وجود ندارد .
 3. استفاده از روش ها و تجهیزاتی که ارتفاع سقوط و شدت صدمات ناشی از سقوط را کاهش دهند در شرایطی که امکان از بین بردن خطر سقوط وجود ندارد .

 

برنامه ریزی جهت بستن داربست و  کار در ارتفاع

برنامه ریزی کار در ارتفاع فرایندی است که نیاز به یک مدیریت متمرکز دارد . در این فرایند هدایت تیم برعهده گروهی از متخصصین مجرب خواهد بود که احاطه کاملی بر عملیات و نحوه ایمن سازی آن داشته باشد.
این عملیات در سه مرحله شناسایی خطرات ، آنالیز آن ها و پیش بینی اقدامات کنترلی انجام می شود.

خطرات شناسایی

در این مرحله باید محل و شرایط کار در ارتفاع بطور کامل مورد بررسی قرار گرفته و امکان بروز خطراتی همچون سقوط افراد ، لغزش بر روی سطوح کاری ، سقوط اشیاء و ابزار آلات و . . . مورد بررسی قرار گیرد .

 

خطرات آنالیز

در این مرحله از برنامه ریزی کار در ارتفاع، باید مواردی از جمله ارتفاع کار ، استحکام و ایمنی سطوح کار، حفاظ های جانبی ، لغزندگی سطح کار ، احتمال سقوط اشیاء و ابزار آلات از سطوح و ارتفاع بالاتر ، احتمال سقوط اشیاء و ابزار آلات از سطح کار به پایین و . . . با توجه به بزرگی خطر و شدت صدمات و خسارات وارده احتمالی ناشی از آن مورد ارزیابی قرار گرفته و اولویت های اصلاحی تعیین گردد .

 

پیش بینی اقدامات کنترلی در دستورالعمل ایمنی داربست و کار در ارتفاع

در این مرحله ، براساس تجزیه و تحلیل خطرات شناسایی شده و همچنین تجهیزات ، تأسیسات ، تجارب و توانایی های افراد و امکانات در اختیار ، اقدامات کنترلی لازم پیش بینی و اجرا می گردند .

 

جلوگیری از سقوط اشیاء بر سر دیگران

یکی از مخاطرات عمده کار در ارتفاع ، سقوط اشیاء و اجسام است که علاوه بر خسارت به تجهیزات ، می تواند باعث آسیب افرادی شود که در حال عبور و یا کار در محل هستند؛ از این رو لازم است موارد ذیل به دقت مورد توجه قرار گیرد .

 1. در انجام کارهایی که احتمال عبور ، سقوط اشیاء و افراد و زمان انجام زیاد است ، استفاده از شبکه ها(تورها)ی ایمنی ضروری است .
 2. انجام کار و یا عبور از محلی که کار در ارتفاع انجام می شود ، ممنوع است .
 3. هنگام کار در ارتفاع استفاده از کمربندهای مخصوص کار در ارتفاع مجهز به گیره ها و سایر وسایل نگهداری ابزار ضروری است .
 4. منطقه ممنوعه عبور باید با استفاده از علائم هشدار دهنده مشخص گردد و عبور و مرور در آن کنترل شود .
 5. درصورت نیاز به عبور یا انجام کار همزمان ، باید احتیاطات کامل لحاظ و از تجهیزات حفاظتی مناسب، به ویژه کلاه ایمنی ، استفاده شود .

 

اقدامات مورد نیاز در صورت سقوط یک فرد

علیرغم به کار بستن تدابیر ایمنی ، امکان بروز حادثه در انجام کار هیچگاه به صفر نمی رسد . از اینرو لازم است آمادگی لازم برای مواجهه با انواع حوادث کار ایجاد گردد . یکی از مهمترین حوادث کار در ارتفاع ، سقوط فرد/ افراد انجام دهنده کار است .
مهمترین اقداماتی که در صورت سقوط فرد باید انجام داد عبارتند از :

 1. حفظ خونسردی
 2. متوقف کردن عملیات/ ابزار
 3. قطع جریان برق (در صورتی که سقوط در اثر برق گرفتگی باشد)
 4. چک کردن علائم حیاتی (در صورت شدید بودن جراحات)
 5. انجام تنفس مصنوعی و ماساژ قلب در صورت نیاز
 6. شناسایی قسمت های آسیبدیده بدن
 7. آتلبندی عضو شکسته و خودداری از حرکت دادن بی جهت مصدوم
 8. اطلاع به اورژانس و واحد HSE سازمان و درخواست کمک با توجه به شدت حادثه و جراحات وارده

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل PDF« دستورالعمل ایمنی داربست و کار در ارتفاع »  به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
 • مطالب مرتبط

 • نظرات

 • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background