ads
ads
ads
ads

الزامات نصب کپسول آتشنشانی در خودرو

۰۸ آبان ۱۳۹۷(2093 روز پیش) 526 بازدید

در این بخش استاندارد ملی ایران در رابطه با نصب کپسول آتشنشانی در خودرو ارائه شده است:

خودرو- الزامات نصب کپسول آتشنشانی در خودرو

هدف و دامنه کاربرد

ﻫـﺪف از ﺗﺪوﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺸﺨـﺼﺎت، وزن و ﻧﺤـﻮه نصب کپسول آتشنشانی در خودرو ها ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ استاندارد در مورد خودروهای گروه M و N کاربرد دارد.

 

 

خودروی ویژه حمل مسافر – گروه M

ﺧﻮدروﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد و دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻬﺎر ﭼﺮخ می باﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﯿکه ﺗﻌﺪاد ﭼﺮﺧﻬﺎی ﺧﻮدرو ﺳﻪ ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ در این ﮔﺮوه ﻗﺮار میﮔﯿﺮد ﮐﻪ وزن ﺧﻮدرو ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ.

ﺧﻮدروی وﯾﮋه ﺣﻤﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﮔﺮوه های ﺑﻨﺪ زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ بندی ﻣﯽﺷﻮد :

خودروی گروه M1

خودرویی از گروه M است که تعداد صندلی های آن بدون احتساب صندلی راننده حداکثر هشت عدد می باشد.

خودروی گروه M2

خودرویی از گروه M است که تعداد صندلی های آن بدون احتساب صندلی راننده بیش از هشت عدد بوده و حداکثر وزن آن بیش از پنج هزار کیلوگرم نمی باشد.

خودروی گروه M3

خودرویی از گروه M است که تعداد صندلی های آن بدون احتساب صندلی راننده بیش از هشت عدد بوده و حداکثر وزن آن بیش از پنج هزار کیلوگرم می باشد.

 

خودروی ویژه حمل بار (گروه N)

خودرویی است که به منظور حمل بار به کار برده می شود و دارای حداقل چهار چرخ می باشد.

در صورتیکه تعداد چرخ های خودرو سه عدد باشد به شرطی در این گروه قرار می گیرد که وزن خودرو بیش از هزار کیلو گرم باشد.

 

 

وزن ناخالص خودرو

عبارت است از وزن خودرو با تجهیزات استاندارد (شامل چرخ یدک، جعبه ابزار، باک پر سوخت، روغن موتور و خنک کننده) که با تمامی سر نشینان و بار همراه آنها و یا کالای مورد حمل بارگزاری شده است.

 

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل « الزامات نصب کپسول آتشنشانی در خودرو » به بخش دانلود مراجعه نمایید…


 

برخی از مطالب مشابهی در این باره که تاکنون در سایت مهندس ایران بارگزاری شده است:

 

 

 

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background