ads
ads
ads
ads

استاندارد خاموش کننده های دستی و چرخ دار

۰۲ دی ۱۳۹۶(2403 روز پیش) 572 بازدید

خاموش کننده های دستی و چرخ دار که از نوع قابل حمل می باشند در این استاندارد مورد بررسی قرار می گیرند.مدت زمان تخلیه کامل خاموش کننده های دستی و چرخ دار حداکثر ۸ ثانیه می باشد لذا بعنوان کمک اولیه قلمداد گردیده و برای حریق های کوچک مناسب هستند. مدت زمان تخلیه خاموش کننده های نوع چرخدار حداکثر ۳ دقیقه میباشد و در کارخانجات و محلهایی که خاموش کننده های دستی برای حریق های بزرگتر کافی نمی باشند مورد استفاده قرار می گیرند. برای بدست آوردن حداکثر کارآیی، مواد اطفاییه موجود نباید هدر رود. لذا وجود افراد آموزش دیده آتش نشان برای استفاده این خاموش کننده ها ضروریست. به منظور حصول اطمینان از شرایط عملیاتی خاموش کننده ها، بازرسی منظم همه انواع خاموش کننده ها باید در تاریخ های مشخص به عمل آید. قطعات یا مواد درونی خاموش کننده ها ممکن است به مرور فاسد شوند و نیاز به تعویض داشته باشند. خاموش کننده ها ظروف تحت فشار هستند و عموماً بایستی با آنها با احتیاط رفتار شود. آزمون ایستابی عامل مهمی می باشد و از آنجایی که خاموش کننده ها تحت فشار زیاد قرار می گیرند، بایستی بر اساس دستورالعمل های سازنده آزمون شوند. 

 

 

دامنه کاربرد

این استاندارد حداقل الزامات برای خاموش کننده های قابل حمل برای محافظت کلیه کارخانجات، نواحی و تأسیسات (صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران) جایی که خطر آتشسوزی وجود دارد استفاده می شوند را مشخص می کند و موارد مواد، عملیات، آزمون ها و بازرسی های سه نوع بشرح ذیل را پوشش می دهد:

 

۱. خاموش کننده های نوع دستی

  •  خاموش کننده های نوع آبی
  • خاموش کننده های پودر خشک شیمیایی
  •  خاموش کننده های دی اکسید کربن(CO2)

 

۲. خاموش کننده های نوع چرخ دار

  • خاموش کنندههای نوع پودر خشک شیمیایی 
  • خاموش کننده های دی اکسید کربن(CO2)

تعاریف

در این استاندارد تعاریف زیر مورد استفاده قرار می گیرند:

ـ اتصالات بدنه

آن تعداد اتصالاتی از خاموش کننده است که در شرایط عادی کار به صورت دایم به بدنه متصلند و در معرض فشار کاری قرار دارند. 

ـ بدنه

رویه بیرونی پرداخت نشده خاموش کننده، معمولاً متشکل از استوانه ای با دو انتهای بشقابی و روزنه یا منافذی برای شارژ خاموش کننده یا برای اتصال نهایی اجزاء مختلف مانند سر شیلنگها، فشارسنجها و بستهاست. 

ـ شارژ

در خاموش کننده ها، وزن یا حجم ماده خاموش کننده اگر پودر یا اکسید کربن باشد به کیلوگرم و اگر آب باشد به لیتر و یا نیروی رانش درون گاز باشد به گرم بیان می شوند. 

ـ مسدود کننده 

به غیر از وسیله ایمنی یا فشارسنج، مسدود کننده از اجزایی است که در معرض فشار کاری، برای بستن و نشت بندی و پر شدگی مخزن یا منافذ فشاردار، یا هر دو، در بدنه مورد استفاده قرار می گیرد. 

ـ خاموش کننده با تخلیه قابل کنترل

خاموش کننده ای است مجهز به وسیله ای برای متوقف کردن جریان تخلیه ماده خاموش کننده. 

ـ فشار ترکیدگی طراحی

فشاری است ۳۷۵/۳ برابر فشار کاری یا ۵۰ بار و هرکدام که بیشتر است. این تعریف برای خاموش کننده های فشار پایین وفشار بالا و فشنگیها، به استثنا انواع  دی اکسید کربن به کار میرود. 

ـ فشار آزمون طراحی

فشاری  معادل ۳۵/۱ برابر فشار کاری که به بزرگترین عدد صحیح بعدی گرد شده است. این تعریف برای خاموش کننده های فشار پایین، فشار بالا و فشنگیها، به استثنا انواع خاموش کننده های دی اکسید کربن ، به کارمی رود.

ـ ماده خاموش کننده

این ماده، شامل مخلوطی از مواد ضد زنگ، کاهش دهنده نقطه انجماد و یا عامل کف زاست که در داخل خاموش کننده وجود دارند و موجب خاموش کردن حریق می شوند.

ـ چگالی پر شدن
تعریفی است که برای شارژ یک خاموش کننده دی اکسید کربن یا فشنگی گاز به کار می رود. وزن شارژ بر حسب کیلوگرم بازای هر لیتر حجم مخزن یعنی وزن کلی با شیر و اتصالات داخلی خاموش کننده و خود خاموش کننده است.

ـ خاموش کننده

دستگاهی است حاوی ماده خاموش کننده که این ماده، با فشار درونی خاموش کننده، میتواند به بیرون رانده و به سوی آتش هدایت شود. این فشار می تواند ناشی از فشار ذخیره شده و یا واکنش شیمیایی درون خاموش کننده و یا رها شدن گاز از مخزن فشار جداگانه، باشد. 

ـ خاموش کننده دی اکسید کربن

خاموش کنندهای است حاوی دی اکسید کربن مایع (Co2) که در هنگام تخلیه از خاموش کننده به صورت گاز خارج می شود.

ـ خاموش کننده پودری (فشنگی گاز)

خاموش کنندهای است حاوی پودر که با رها شدن فشار از فشنگی گاز به بیرون رانده می شود.

ـ خاموش کننده پودری (تحت فشار)

خاموش کنندهای است حاوی پودر که با فشار ذخیره شده در بدنه به بیرون رها می شود. 

ـ خاموش کننده آبی (فشنگی گاز)

خاموش کنندهای است که از آن آب، با رها شدن فشار در فشنگی گاز، به بیرون رانده می شود. 

ـ خاموش کننده آبی (تحت فشار)

خاموش کنندهای است که از آن آب، با رها شدن فشار ذخیره شده در بدنه، به بیرون خارج می شود.

ـ فشنگی گاز (مخزن تحت فشار)

محفظه ای است تحت فشار که در داخل یا بیرون خاموش کننده نصب می گردد و حاوی گاز فشرده یا مایع است که در عمل برای راندن ماده خاموش کننده به بیرون مورد استفاده قرار می گیرد. 

ـ فشنگی گاز

مخزنی است تحت فشار که در داخل یا بیرون خاموش کننده نصب می گردد و محتوی نیروی رانش است. اگر فشار از ۳۵ بار در ۲۰ درجه سانتیگراد تجاوز نکند، مخزن فشار برای نوع فشار پایین معین شده است و اگر فشار از مقدار مذکور تجاوز کند، برای نوع فشار بالاست. 

ـ خاموش کننده فشنگی گاز

خاموش کنندهای است که در آن نیروی رانش در داخل فشنگی گاز قرار دارد و نه در کل بدنه خاموش کننده. 

 

برای مطالعه کامل «استاندارد خاموش کننده های دستی و چرخ دار» به لینک دانلود مراجعه کنید…

 

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background