ads
ads
ads
ads

استاندارد ملی شماره ۷۵۶۴ ( ۱ الی ۸ ) محافظت در برابر آتش سوزی – واژه نامه اصطلاحات ویژه در مورد آتشنشانی

۲۸ مهر ۱۳۹۸(1738 روز پیش) 509 بازدید

در این بخش از مقالات مکانیک در سایت مهندس ایران درباره استاندارد ملی شماره ۷۵۶۴ ( ۱ الی ۸ ) محافظت در برابر آتش سوزی -واژه نامه اصطلاحات ویژه در مورد آتشنشانی
توضیح خواهیم داد.

آشنایی با مؤسسه استاندارد ملی و تحقیقات صنعتی ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قـوانین و مقـررات مؤسسـه استاندارد ملی شماره و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن مـاه ۱۳۷۱ تنهـا مرجـع رسـمی کشـور اسـت کـه وظیفـه تعیـین، تـدوین و نشـر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.
تدوین استاندارد ملی در حوزه های مختلف در کمیسیون های فنی مرکـب از کارشناسـان مؤسسـه صـاحب نظـران مراکـز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی همگام با مصالح ملـی و بـا توجـه بـه شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانـه و منصـفانه صـاحبان حـق و نفـع، شـامل تولیدکننـدگان، مصرف کنندگان، صادرکنندگان و وارد کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان های دولتی و غیر دولتـی حاصـل می شود. پیش نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی نفع و اعضای کمیسـیون هـای فنـی مربـوط ارسال می شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنـوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می شود.
پیش نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان های علاقه مند و ذیصـلاح نیـز بـا رعایـت ضـوابط تعیـین شـده تهیـه می کنند درکمیته ملی طرح و بررسی و درصورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشـر مـی شـود.

استاندارد ملی

بـدین ترتیب، استاندارد ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد نوشته شده در اسـتاندارد ملـی ایـران شـماره ۵ تـدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که مؤسسه استاندارد تشکیل میدهد به تصویب رسیده باشد.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین المللی استاندارد (ISO) کمیسـیون بـین المللـی و الکتروتکنیک (IEC) و سازمان بین المللی اندازه شناسی قانونی (OIML) است و بـه عنـوان تنهـا رابـط کمیسـیون کدکس غذایی (CAC) در کشور فعالیت می کند.

در تدوین استاندارد ملی ایـران ضـمن توجـه بـه شـرایط کلـی و نیازمندی های خاص کشور، از آخرین پیشرفت های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللـی بهـره گیـری می شود.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می توانـد بـا رعایـت مـوازین پـیش بینـی شـده در قـانون، بـرای حمایـت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و / یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری نماید. مؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آن را اجباری نماید.

همچنین برای اطمینان بخشیدن بـه اسـتفاده کننـدگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدورگواهی سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه ها و مراکز کالیبراسیون (واسنجی) وسایل سنجش، مؤسسه اسـتاندارد ایـن گونـه دام سازمان ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیـابی مـی کنـد و در صـورت احـراز شـرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن ها اعطا و بر عملکرد آنها نظارت می کند. ترویج دستگاه بین المللـی یکاهـا، کالیبراسـیون (واسنجی) وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران
از دیگر وظایف این مؤسسه است.

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل های PDF از ( ۱ الی ۸ ) «استاندارد ملی شماره ۷۵۶۴محافظت در برابر آتش سوزی – واژه نامه اصطلاحات ویژه در مورد آتشنشانی » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background