ads
ads
ads
ads

آیین نامه ایمنی جوشکاری و برش گرم

۱۹ اسفند ۱۳۹۶(2272 روز پیش) 528 بازدید

اﻳﻦ آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ با هدف اﻳﻤﻦ ﺳﺎزی ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﺎدی و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺣﻮادث و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎر در ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﮔﺎه هایی ﻛـﻪ عملیات جوشکاری و برشکاری ﮔﺮم و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، تدوین شده است.

 

عملیات جوشکاری و برشکاری

تعاریف:

ﺟﻮﺷﻜﺎری ﻓﻠﺰات : ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺮارت ، ﻓﺸﺎر و ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ در ﻓﻠﺰ و ﻳﺎ ﻓﻠﺰات ﻣﻮرد اﺗﺼﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد.

 

ﺟﻮﺷﻜﺎری ﺑﺎ ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ : ﺟﻮﺷﻜﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻛﻤﻚ ﮔﺮﻣﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻋﺚ ذوب و درﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ و آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰی ﻣﻲ ﮔﺮدد.

 

ﺟﻮﺷﻜﺎری ﮔﺎزی : ﺟﻮﺷﻜﺎری اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﻨﺒﻊ ﺣﺮارﺗﻲ ﻻزم ﺟﻬﺖ ذوب ﻓﻠﺰ  ﻓﻠﺰ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﺎ ﻣﻔﺘﻮل ﭘﺮ ﻛﻨﻨﺪه  از ﮔﺮﻣﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﻳﻚ ﮔﺎز در ﻣﺠﺎورت ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

 

ﺟﻮﺷﻜﺎری ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ : ﺟﻮﺷﻜﺎری ﺑﺎ ﻓﺸﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﮔﺮﻣﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺟﻮﺷﻜﺎری ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻮش ﺑﻴﻦ دو ﻓﻠﺰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد.


ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ : ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮدن دو ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ، در ﻟﺤﻈﺔ  ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﺧﻮرد ، ﺟﺮﻗﻪ ای ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻌﻠﺔ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺟﺮﻗﺔ ﻛﻮﺗﺎه را ﻗﻮس اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ.

 

ﺑﺮﺷﻜﺎری ﮔﺮم : اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﺷﻜﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﻣﺎی ﻓﻠﺰ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺬاب ﺑﺎ اﻳﺠﺎد  ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺎده ﻣﺬاب را از ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده ﺗﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﻴﺎر ﺑﺮش ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.


 ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ (آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻳﻤﻨﻲ ﺟﻮﺷﻜﺎری و ﺑﺮﺷﻜﺎری ﮔﺮم)


ﻣﺎده ۱-  ﻛﻠﻴﻪ عملیات جوشکاری و برشکاری  ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺎﻫﺮ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.


ﻣﺎده ۲ –  ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺟﻮﺷﻜﺎری و ﺑﺮﺷﻜﺎری ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ، ﺑﺎﻳـﺪ ﺑـﻪ ﻃﻮرﻣﺮﺗﺐ و ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ، آزﻣﺎﻳﺶ و دﻗﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻧﻘﺺ و ﻳﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﻲ، ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻳﺎ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﺎر ﺧﺎرج ﮔﺮدﻧﺪ.


ﻣﺎده 3 – وﺿﻌﻴﺖ  اﻳﺴﺘﺎﺋﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﻮﺷﻜﺎری و ﺑﺮﺷﻜﺎری ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای  ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﻛﺖ اﺗﻔﺎﻗﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ.


ﻣﺎده ۴ – ﻣﺠﻮز ﻛﺘﺒﻲ اﻧﺠﺎم عملیات جوشکاری و برشکاری  ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وی ﺻﺎدر ﮔﺮدد.

 

ﻣﺎده ۵ – ﻣﺠﻮز اﻧﺠﺎم عملیات جوشکاری و برشکاری  ﺑﺎﻳـﺪ ﺣـﺪاﻗﻞ ﻧـﻮع ﻓﺮاﻳﻨـﺪ، ﻣﺨﺎﻃﺮات ﺷـﻐﻠﻲ، اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ و ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻛﺎر را در ﺑﺮﮔﻴﺮد.


ﻣﺎده ۶ – ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﻮﺷﻜﺎری و ﺑﺮﺷﻜﺎری ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻼً اﻳﻤﻦ ﻧﺼﺐ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮔﺮدد.

 

ﻣﺎده۷ – ﻛﻠﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﻮﺷﻜﺎری و ﺑﺮﺷﻜﺎری ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻧﮕﻬﺪاری و اﻧﺒﺎر ﺷوﻧﺪ ﻛﻪ از ﺻﺪﻣﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮔﺮدد.


ﻣﺎده ۸ – روش اﻧﺠﺎم عملیات جوشکاری و برشکاری ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ای ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﻓـﺮد ﺟﻮﺷﻜﺎر ﻳﺎ ﺑﺮﺷﻜﺎر، ﺧﻄﺮی ﺑﺮای ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎرﮔﺮان و ﻳﺎ اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ در ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺎده ۹ – دﻳﻮارﻫﺎ و ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺤﻞ ﺟﻮﺷﻜﺎری ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﺬب ﺗﺸﻌﺸﻌﺎت ﻣـﻀﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.


ﻣﺎده ۱۰-  ﻧﺼﺐ ﭘﺎراوان ﻫﺎی ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ  ﺑـﺎ ﻧـﻮع ﻛـﺎر در ﻣﺤـﻞ ﻫـﺎی ﺟﻮﺷـﻜﺎری و ﺑﺮﺷﻜﺎری ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎرﮔﺮان و اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.


ﻣــﺎده ۱۱- ﻓﻴﻠﺘــﺮ و ﭘﻮﺷــﺶ ﺑﻴﺮوﻧــﻲ در ﻣﺤــﺎﻓﻆ ﻫــﺎی دﺳــﺘﻲ ، ﻋﻴﻨﻜﻬــﺎی ﺟﻮﺷــﻜﺎری و ﻛــﻼه ﺑــﺎ ﺷﻴﻠﺪ (ﺳﭙﺮ) ﺟﻮﺷﻜﺎری، ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎﺷﺶ ﻣﻮاد ﺟﻮﺷﻜﺎری، ﺳﺎﻳﺶ و ﺧﺮد ﺷﺪن ﻣﻮﺿـﻌﻲ، ﻣﻘـﺎوم ﺑﻮده و از ﺟﻨﺲ ﺷﻴﺸﻪ ﻳﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺷﻔﺎف ﻧﺴﻮز ﺑﺎﺷﺪ.


ﻣﺎده ۱۲- ﻛﻼه اﻳﻤﻨﻲ ﺟﻮﺷﻜﺎر ﻳﺎ ﺑﺮﺷﻜﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﭙﺮ ﺟﻮﺷﻜﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ ای ﻛـﻪ در ﻫﻨﮕـﺎم ﺑﺎﻻ زدن ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺟﻮﺷﻜﺎری ﭼﺸﻢ ﻫﺎ و ﺻﻮرت ﻛﺎرﮔﺮان را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺗﺎب ذرات ﺳﺮﺑﺎره ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺎده ۱۳ـ ﺷﻤﺎره ﺗﻴﺮﮔﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻧﻮاع عملیات جوشکاری و برشکاری  ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﺪ.


ﻣﺎده 14-ﻋﻴﻨﻚ ﻫﺎ و ﻣﺎﺳﻚ ﻫﺎی ﺟﻮﺷﻜﺎری ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻫﺎی دﺳﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﮕﻬـﺪاری ﺷـﺪه و ﻫﻤﻮاره ﺗﻤﻴﺰ و ﺑﺪون ﻋﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪ.


ﻣﺎده ۱۵- در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻮﺷﻜﺎری ﻳﺎ ﺑﺮﺷﻜﺎری ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل رﻳﺰش ﺟﺮﻗﻪ ، ﺳﺮﺑﺎره ﻳﺎ ﻣﻮاد ﻣﺬاب از ﺑﺎﻻ ﺑـﺮ روی ﺑﺪن وﺟﻮد دارد، اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﻧﺴﻮز اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.


ﻣﺎده ۱۶- اﻗﺪاﻣﺎت ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﺗـﺎ از اﻧﺘـﺸﺎر آﻻﻳﻨـﺪه ﻫـﺎی  ﻧﺎﺷـﻲ از ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺟﻮﺷﻜﺎری ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻛﺎرﮔﺎه ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ.


ﻣﺎده۱۷- اﻧﺠﺎم ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭼﺮﺑﻲ زداﻳﻲ ﻳﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺎری  ﺑﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎی ﻛﻠـﺮدار در ﻛﺎرﮔﺎه های ﺟﻮﺷﻜﺎری ، ﺑﺮﺷﻜﺎری و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

 

 

 

کاربران گرامی لطفاٌ برای دریافت کامل فایل « آیین نامه ایمنی جوشکاری و برش گرم » به  بخش دانلود سایت مهندس ایران در ادامه مراجعه نمایید:

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background