ads
ads
ads
ads

دستورالعمل بازرسی و آزمون های دوره ای موتورخانه ها (استاندارد ملی ایران ۱۶۰۰۰)

۱۸ بهمن ۱۳۹۶(2304 روز پیش) 1,739 بازدید

 ﻫﺪف از ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ و روش ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ (ﺑﺎزرﺳﻲ دورهای و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی) موتورخانه ﻫﺎی آب ﮔﺮم و آب داغ وﻳﮋه ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ و ﺗﻬﻴﻪ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ، اﻳﻤﻨﻲ و رﻓﺎه ﺳﺎﻛﻨﺎن، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی، ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﺟﺮای ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻛﺸﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای موتورخانه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﮔﺎزوﻳﻴﻞ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﺎرﺑﺮد دارد.
اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آنﻫﺎ از دﻳﮓ ﺑﺨﺎر و ﻳﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭼﻴﻠﺮﻫﺎی ﺟﺬﺑﻲ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده می شود. 

 

ﻳﺎدآوری : موتورخانه ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺎر در ﺳﺎل ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻓﻨﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.

 

موتورخانه

 

 

۱- موتورخانه
اﺗﺎﻗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در آن اﻟﺰاﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ
۲- ﻋﺒﺎرت از ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﺑﻨﺎی ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

دﻳﮓ
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮﻣﺎزای ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻲ، آبﮔﺮم ﻳﺎ ﺑﺨﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣـﻲ ﻛﻨﺪ. ﻓﺸﺎر ﻛـﺎر دﻳﮓ ﺑﺨـﺎر ﻛﻢ ﻓﺸﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ۱۰۳ ﻛﻴﻠﻮ ﭘﺎﺳﻜﺎل ﻧﺴﺒﻲ (۱۵ ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ) ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ و ﻓﺸﺎر ﻛﺎر دﻳﮓ آبﮔﺮم ﻛﻢ ﻓﺸﺎر ۱۱۰۳ ﻛﻴﻠﻮ ﭘﺎﺳﻜﺎل ﻧﺴﺒﻲ (۱۶۰ ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ) ﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﻓﺸﺎر ﻛﺎر دﻳﮓ ﺑﺨﺎر ﭘﺮ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ۱۰۳ ﻛﻴﻠﻮ ﭘﺎﺳﻜﺎل ﻧﺴﺒﻲ (۱۵ ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ) و ﻓﺸﺎر ﻛﺎر دﻳﮓ آبﮔﺮم ﭘﺮﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ از ۱۱۰۳ ﻛﻴﻠﻮ ﭘﺎﺳﻜﺎل ﻧﺴﺒﻲ( ۱۶۰ ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ) اﺳﺖ.

 

ﻣﺸﻌﻞ
وﺳﻴﻠﻪای ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﮔﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻮا، ﺑﻪ اﺗﺎق اﺷﺘﻌﺎل دﻳﮓ ﻳﺎ ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻮﺧﺖ، و اﺣﺘﺮاق و ﻛﻨﺘﺮل آن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

دﻣﭙﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﺠﻢ ﻫﻮا
دﻣﭙﺮی ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺪار ﻫﻮا ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق، ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮد.

 

دودﻛﺶ
ﻣﻌﺒﺮی ﻓﻠﺰی ﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﮔﺎزﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق از راه آن ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮد.

 

دودﻛﺶ اﻟﻘﺎﻳﻲ
ﻧﻮﻋﻲ از دودﻛﺶ ﻛﻪ ﮔﺎزﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺎدزن، در ﻓﺸﺎر اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﻣﻨﻔﻲ (ﻣﻜﺸﻲ) ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

 

دودﻛﺶ ﺑﺎ دﻣﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ
دودﻛﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﮔﺎز، ﺑﺎ دﻣﺎی ﺣﺪاﻛﺜﺮ ۵۳۸ درﺟﺔ ﺳﻠﺴﻴﻮس (۱۰۰۰ درﺟﺔ ﻓﺎرﻧﻬﺎﻳﺖ)، در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر ﻋﺎدی دﺳﺘﮕﺎه، ﻃﺮاﺣﻲ و آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. اﻧﺪازهﮔﻴﺮی دﻣﺎ در ﻧﻘﻄﺔ ﺧﺮوج دود از دﺳﺘﮕﺎه ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد.

 

دودﻛﺶ ﭘﻴﺶﺳﺎﺧﺘﻪ
دودﻛﺶ ﭘﻴﺶﺳﺎﺧﺘﻪ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺒﺮ اﻧﺘﻘﺎل دود، ﻛﻪ ﺑﺮای ﻧﻮع و ﻛﻼس ﻣﻌﻴﻨﻲ از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﮔﺎز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﺸﺨﺼﺎت آن از ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮔﻮاﻫﻲ ﺷﺪه و دارای ﭘﻼک ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

دودﻛﺶ راﻧﺸﻲ
ﻧﻮﻋﻲ از دودﻛﺶ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺎدزن، در ﻓﺸﺎر اﺳﺘﺎﺗﻴﻚ ﻣﺜﺒﺖ (راﻧﺸﻲ) ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

 

دودﻛﺶ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﺋﻲ
ﺷﻔﺘﻲ ﻗﺎﺋﻢ ﻳﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻗﺎﺋﻢ، ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺒﺮ دود، ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﮔﺎز، ﺑﻪ ﻫﻮای ﺧﺎرج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

 

دودﻛﺶ ﻣﻜﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ
دودﻛﺸﻲ ﻛﻪ ﻣﻜﺶ در آن ﺑﺮ اﺛﺮ ارﺗﻔﺎع دودﻛﺶ و اﺧﺘﻼف دﻣﺎی ﻫﻮای ﺧﺎرج و ﮔﺎز ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ.

 

ﻛﻼﻫﻚ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﺮﻳﺎن دودﻛﺶ
وﺳﻴﻠﻪای ﻛﻪ روی ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ دودﻛﺶ در ﻣﺤﻠﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﺳﻮز ﻗﺮار داده ﻣﻲﺷﻮد و ﺟﺰﺋﻲ از اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲآﻳﺪ. اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ درون ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻼﻫﻚ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﺮﻳﺎن دودﻛﺶ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮد:
اﻟﻒ) در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن ﻣﻜﺶ، ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎن، ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺨﺸﻲ از ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ دودﻛﺶ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻛﻼﻫﻚ ﻗﺮار دارد، ﺑﻴﺮون آﻣﺪن ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق را اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ب)  ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﺳﻮز ﻣﻲﮔﺮدد.
پ) اﺛﺮات ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺟﺮﻳﺎن دودﻛﺶ ﺑﺮ ﻛﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز را ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.
ت) ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق داﺧﻞ دودﻛﺶ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺮﻳﺎن دودﻛﺶ رﻗﻴﻖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.

 

ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق
ﺑﺨﺸﻲ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮﻣﺎ ﺳﺎز ﻛﻪ ﻋﻤﻞ اﺣﺘﺮاق در آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.

 

ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺟﻮّ
ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻓﺸﺎر ﺟﻮَ  ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻫﻮای آزاد ﺧﺎرج در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

 

ﻣﺨﺰن ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﻳﻊ
ﻣﺨﺰن ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﭘﻤﭗ، ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و آن را ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

 

ﻣﺨﺰن ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺛﻘﻠﻲ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﻳﻊ
ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﻳﻊ را ﺑﻪﻃﻮر ﺛﻘﻠﻲ و ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً، ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ.

 

ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﻳﻊ
ﻣﺨﺰن ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺨﺰن ﺳﻮﺧﺖ روزاﻧﻪ
ﻣﺨﺰن ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﻳﻊ، ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه اﺻﻠﻲ و ﻣﺸﻌﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺼﺐ ﻣﻲﺷﻮد و ﻣﺨﺰن ذﺧﻴﺮه اﺻﻠﻲ را از ﻣﺸﻌﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺪا ﻣﻲﻛﻨﺪ.

 

آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎی ﻫﻮا
ذرات ﺟﺎﻣﺪ، ﮔﺎزﻫﺎی زﻳﺎن آور، ﺑﻮ، دود و ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻮادی در ﻫﻮا ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﻨﻔﺲ و ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن زﻳﺎن آور ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺨﺎرآب ﻫﻤﺮاه ﻫﻮا، آﻻﻳﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲﺷﻮد. 

 

ﻓﻀﺎی ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻛﺎﻓﻲ
ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﮔﺎز، ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ آن ﻣﺴﺎوی ﻳﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮای ﻫﺮ ۱۷۷ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮی در ﺳﺎﻋﺖ (۵۰ ﻓﻮت ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮای ﻫﺮ ۱۰۰۰ ﺑﻲﺗﻲﻳﻮ در ﺳﺎﻋﺖ)اﺳﺖ. ﺣﺠﻢ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎور، ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎز ﺑﺎﺷﺪ (ﺑﺪون درب و ﭘﻨﺠﺮه) ، ﺑﺨﺸﻲ از ﺣﺠﻢ ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲآﻳﺪ.

 

ﻣﺴﺆول ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ
در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﺆول ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده و در ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻣﺴﺆول ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت،ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری، ﺧﺪﻣﺎت و ﻳﺎ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﻛﻪ از ﻃﺮف ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﺆول ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ. 

 

ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺳﺎﻛﻦ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻛﺎرﺑﺮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺳﺎﻛﻦ، ﺗﻌﺪاد ﭘﺮﺳﻨﻞ، ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖﻫﺎی ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن، ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و… و در ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻧﺮژی ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

ﺳﺎﻋﺎت ﻛﺎری
ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز از ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﮔﺮدد.

 

ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ
ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺣﺮارﺗﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه از ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ در آن ﻗﺮار دارد.

 

 

 

کاربران گرامی جهت دریافت فایل کامل «دستورالعمل بازرسی و آزمون های دوره ای موتورخانه ها (استاندارد ملی ایران ۱۶۰۰۰)» به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background