ads
ads
ads
ads

اصول دیگ های بخار (بویلر)

۲۵ آذر ۱۳۹۶(2347 روز پیش) 1,022 بازدید

دیگ بخار جزئی از یک سیستم تولید کننده بخار است ولی از آنجا که یکی از اصلی ترین بخـشهای این سیستم می باشد به مولدهای بخار، دیگ بخار اطلاق می شود. در سیستمهای تولید بخار به علت انجام عملیات تبخیر غلظت ناخالصیهایی باقی مانده افزایش یافتـه و منجر به خوردگی و ایجاد رسوب در آنها می شود و در نهایت سیستم از کـار مـی افتـد و در ایـن حالت باید سیستم را از سرویس خارج نمود و آن را به روشهای بهسازی آماده سرویس مجدد نمود. به منظور کاهش این مسئله باید آب دیگهای بخار از نوع BFW بوده که از یک سری مرحله تـصفیه آب گذشته و میزان ناخالصیها و مواد باقی مانده موجود در آن به حداقل حالت ممکن رسیده باشد. 

آب مورد استفاده در پالایشگاه ها و یا نیروگاه ها با توجه به دسترسی این سیستمها بـه منـابع آبـی در منطقه ای که پالایشگاه یا نیروگاه مد نظر در آن قرار گرفته است، مثلاً در عسلویه از آب دریـا بـرای این منظور استفاده می شود و بنا به ماهیت آب موجـود کـه بـا اسـتفاده از آزمایـشات کنتـرل کیفـی مشخص می شود مراحل تصفیه آب را تعیین می کنند. آبی که مراحل تصفیه را گذرانده است آب BFW نامیده می شود و به عنوان خوراک دیگهای بخـار مورد استفاده قرار می گیرد ولی هر چند مراحل تـصفیه آب بـه خـوبی انجـام گیـرد هنـوز مقـداری ناخالصی و مواد معلق در آنها باقی می ماند که به مرور باعث ایجاد مشکلات زیادی  می شود. به منظور کاهش مشکلات آب درون دیگهای بخار تحت تصفیه شیمیایی داخلی با تزریق یک سـری مواد شیمیایی قرار می گیرد ولی با این حال دیگ بخار دچار مشکلات می شود و تنها کـار برطـرف کردن آن می باشد مثلاً شستشوی مکانیکی یا شیمیایی به منظور جرم زدائی از اجزاء سیستم.

 

 

 

 مولد بخار

به دستگاههایی که بخار را به آب تبدیل می کنند اصطلاحاً دیگ بخار گویند این دستگاهها انـرژی لازم برای تبدیل فاز آب به بخار را از انواع سوختهای فسیلی، تشعشعی و یا الکتریکی فراهم می کنند. با توجه به دما و فشاری که بخارات تولید می شوند، انواع متفاوت و کاربردهای مختلفی دارند. به مجموعه ای که دیگ بخار جزئی از آن می باشد مولدبخار گویند، اکثـر مولـدهای بخـار امـروزی بخار داغ با فشار بالا (۳۵۰۰psia تا ۲۴۰۰ ،۲۴۰bar تا ) ۱۶۵ تولید می کنند، باستثناء مولدهای بخـار هسته ای که به علـت اسـتفاده از آب فـشرده Water Compressed بخـار اشـباع، بـا فـشار پـایین (۷۰bar ،psia ( 1000 تولید می نمایند. مولدهای بخار به عنوان بزرگترین منبع انرژی برای صنعت در جهان امروزی بـه شـمار مـی رونـد. 

 

یک مولدبخار مجموعه ای است مشتمل بر:

– پیش گرمکن آب تغذیه Economizer

– دیگ بخار Boiler

– سوپر هیترheater Super

– بازیاب حرارتی Reheat

– پیش گرمکن هوا preheater Air

برای ایجاد حرارت در دیگهای بخار از سوختهایی مانند ذغال سـنگ پـودر شـده یـا سـوخت مـایع (مشتقات نفتی) و یا گاز طبیعی استفاده می کننـد، نفـت بـه عنـوان سـوخت تـدریجاً کنـار گذاشـته می شود و جای خود را به گاز طبیعی که دارای احتراق تمیز و آلودگی نسبتاً پایینی است، می دهد. 

 

انواع دیگ های بخار

دیگهای بخار را می توان از جهات مختلف دسته بندی کرد که شامل دسـته بنـدی براسـاس تـیپ و شکل، محتوی لوله ها، ظرفیت دیگ بخار و سیرکولاسیون سیال عامل می باشد. 

 

تقسیم بندی بر اساس تیپ و شکل

 • دیگ های بخار دو پاسه (Two Pass Boiler)
 • دیگ بخار برجی(Tower,Type Boiler)
 • دیگ بخار جعبه ای(Box Type Boiler)

 

تقسیم بندی براساس ظرفیت 

دیگ های بخار با توجه به ظرفیتشان و کاربرد های صنعتی و تجاری عبارتند از: 

 • دیگهای بخار لوله ای (Boiler Tube Water )
 • دیگهای بخار پوسته ای (Boiler Shell )
 • دیگهای بخار قطاعی (Boiler Sectional )

 

تقسیم بندی از نظر سیرکولاسیون سیال عامل: 

 • دیگهای بخار با سیکل طبیعی
 • دیگهای بخار با سیکل اجباری
 • دیگهای بخاری با سیکل مختلط

 

ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮای ﻟﻮﻟﻪ : 

 • دیگ بخار لوله آتشی (Boiler Fire-Tube)

در دﻳﮕﻬﺎی ﺑﺨﺎر ، ﻟﻮﻟﻪ آﺗﺸﻲ آﺗﺶ و ﮔﺎز ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق از درون ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺎﻋـﺚ ﺟﻮﺷﺶ ﺳﻴﺎل اﻧﺮژی ﮔﻴﺮﻧﺪه (آب) در ﺧﺎرج ﻣﺤﻴﻂ  ﻟﻮﻟﻪ  می گردند. انواع متنوعی از دیگ های بخار Fire-Tube  برای تولید بخار در صنعت بکار میرود که قدمت آنها به حدود ۸۰ سال می رسد. 

 

برای مشاهده کامل کتاب «اصول دیگ های بخار» به لینک دانلود مراجعه کنید…

 

ads
 • مطالب مرتبط

 • نظرات

 • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background