ads
ads
ads
ads

محاسبه و طراحی نقشه های تأسیسات مکانیکی ساختمان ها

۲۴ بهمن ۱۳۹۶(2286 روز پیش) 6,371 بازدید

تاسیسات مکانیکی ساختمان شامل موارد زیر است:

  1. تاسیسات گرمایشی
  2. تاسیسات سرمایشی
  3. تاسیسات آبرسانی بهداشتی
  4. تاسیسات جمع آوری فاضلاب
  5. تاسیسات گاز رسانی
  6. تاسیسات تخلیه و تعویض هوا
  7. تاسیسات گازرسانی

 

 

تاسیسات مکانیکی ساختمان

 

 راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب و ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ و ﺑﺮودﺗﯽ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﺮﮐﺰی  

ـ در صورت انتخاب موتورخانه مرکزی، محاسبه و انتخاب دیگ های بخار و چیلر ها در قالب بلوک لود ارائه و پس از مقایسه با محاسبات بار  تک تک فضاها، دستگاه های مرکزی شامل دیگ ها و چیلرها انتخاب گردد. 

ـ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ (ﭘﮑﯿﺞ ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ و ﺑﺮودﺗﯽ) ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻫﺮ واﺣﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮم اﻓﺰار اراﺋﻪ ﮔﺮدد.

ـ در ﺻﻮرت وﺟﻮد اﺳﺘﺨﺮ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺟﻨﺒﯽ ، ﺑﺎرﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ و ﺑﺮودﺗﯽ  ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻓﻮق در ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

ـ اﺗﺎق ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً در رﻗﻮم ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﮐﻒ اﺳﺘﺨﺮ (ﺣﺪاﻗﻞ cm 50  ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﮐﻒ اﺳﺘﺨﺮ) ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺤﻮه دﻓﻊ ﭘﺲ آب و ﯾﺎ ﮐﻔﺸﻮی اﻧﺠﺎم ﮔﺮدد.

ـ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮔﺮوه ﻣﻌﻤﺎری و  ﺳﺎزه ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺟﻨﺒﯽ ﮐﻨﺘﺮل و ﺟﻬﺖ ورود و ﺧﺮوج و ﺑﺪون ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺮﻣﺎﺋﯽ و ﮔﺮﻣﺎﺋﯽ، اﺳﺘﺨﺮ و ﺟﮑﻮزی و دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر درﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺗﺠﻬﯿﺰات و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ  ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻻزم اﺧﺬ ﮔﺮدد.

ـ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ، ﺗﻌﻤﯿﺮ، ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ، ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ، ﭘﻤﭗ ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺮج ﺧﻨﮏ ﮐﻦ ﯾﺎ ﮐﻮﻟﺮ آﺑﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ـ در ﺻﻮرت ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﯾﺎ دارای ارﺗﻌﺎش ﻧﻈﯿﺮ ﭼﯿﻠﺮ، ﺑﺮج ﺧﻨﮏ ﮐﻦ، ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و … ﺳﺎزه اﺻﻠﯽ آن در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﺳﺎزه ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد.

ـ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮه اب و اﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ۴ ﻃﺒﻘﻪ و ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از ۱۰ واﺣﺪ ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ دﺳﺖ ﮐﻢ ۱۲ ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ۱۵۰ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺎ اراﯾﻪ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری و ﺳﺎزه اراﺋﻪ ﮔﺮدد.

ـ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﺨﺎزن ذﺧﯿﺮه آب و آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎ ﮔﺮوه ﺳﺎزه و ﻣﻌﻤﺎری ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺎی ﻻزم ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.

ـ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﻧﺪاﺳﯿﻮن ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎ اﺑﻌﺎد و ﮐﺪ ارﺗﻔﺎﻋﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدد.

ـ ﻓﻦ ﮐﻮﯾﻞ ﻫﺎ و داﮐﺖ اﺳﭙﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺪازه واﻗﻌﯽ در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ آورده ﺷﻮد.

ـ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً از ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮی ﻓﻦ ﮐﻮﯾﻞ ﻫﺎ و اﺳﭙﻠﯿﺖ ﻫﺎی  ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻ در واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺧﻮدداری ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ. 

 

 

 راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب داﮐﺖ ﻫﺎ و دودﮐﺶ ﻫﺎ 

ـ ﭘﺲ از  اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ، ﮐﻠﯿﻪ داﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺄﺳﯿﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ  و ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس دﺳﺖ ﮐﻢ ۱:۵۰ اراﺋﻪ  ﮔﺮدد.

ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت اﺟﺮا ﺷﺪه اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً داﮐﺖ ﻫﺎی راﯾﺰر ﻫﺎی اﺻﻠﯽ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ، ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ، ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺒﺴﺎط، آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ، ﺷﯿﺮ ﻫﺎی ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻫﺮ واﺣﺪ، در ﻓﻀﺎی ﻣﺸﺎع و ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻠﯿﻪ واﺣﺪﻫﺎ و ﮔﺮوه ﺳﺮوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪار ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .

ـ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ درﯾﭽﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺑﺎزدﯾﺪ، ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﯿﺮ آﻻت و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﮔﺮدد.

ـ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی، دودﮐﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً در ﻓﻀﺎی ﻣﺸﺎع ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ـ اﺟﺮای راﯾﺰر  دودﮐﺶ در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﺣﻤﺎم ﻣﻤﻨﻮع و از اﺟﺮای اﺗﺎق ﻫﺎی ﺧﻮاب ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮔﺮدد.

ـ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪاﻧﺲ دردودﮐﺶ ﻫﺎ و ﮐﻼﻫﮏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻧﺸﺘﯽ دوده و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﺣﺘﺮاق، از ﺗﻐﯿﯿﺮ در رﻧﮓ ﻧﻤﺎ از ﯾﮑﻄﺮف و اﻧﺒﺴﺎط و اﻧﻘﺒﺎض در دودﮐﺶ ﻫﺎ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻤﺎ، از اﺟﺮای دودﮐﺶ ﻫﺎ در ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺧﻮدداری ﮔﺮدد. 

ـ داﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ راﯾﺰر ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮی اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدد ﮐﻪ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎی آن ﺑﻪ ﻫﻮای آزاد ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 ـ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﻫﺎ  ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ و ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎ ﻫﻮای آزاد اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ. 

ـ از ﻋﺒﻮر ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﺗﻬﻮﯾﻪ و ﯾﺎ اﮔﺰاﺳﺖ واﺣﺪ ﻫﺎ از ﻓﻀﺎی واﺣﺪ ﻣﺠﺎور ﺧﻮدداری ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.

ـ از اﺗﺼﺎل اﮔﺰاﺳﺖ واﺣﺪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎور در ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺧﻮدداری ﮔﺮدد.

ـ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﯾﺰ دودﮐﺶ ﭘﮑﯿﺞ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ 15 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ و ﺳﺎﯾﺰ دودﮐﺶ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ارﺗﻔﺎع از ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﺎم و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺮارﺗﯽ دﯾﮓ اراﺋﻪ ﮔﺮدد. 

ـ در ﺟﺎﺳﺎزی ﭘﮑﯿﺞ ﻫﺎ، دودﮐﺶ ﻫﺎ و اداﻣﻪ آن ﻫﺎ ﺗﺎ ﺑﺎم، ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻦ از ﭘﺮده و ﺷﯿﺸﻪ و ﻣﻮاد  آﺗﺶ زا، ﻋﺪم  ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ اﺟﺎق ﮔﺎز و در ﭘﻨﺎه ﺑﻮدن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻬﺮ و رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺒﺤﺚ ۱۷ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ  ﻟﺤﺎظ ﮔﺮدد.

ـ ﻣﺤﻞ دودﮐﺶ ﻫﺎ در ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری و داﮐﺖ آن در ﺳﺎزه اراﺋﻪ ﺷﻮد.

 ـ ﮐﻨﺎر ﻫﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﯾﺎ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮک، داﮐﺖ ﺟﻬﺖ  اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻮای اﮔﺰاﺳﺖ، ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب و وﻧﺖ، داﮐﺖ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺣﺪاﻗﻞ 60 در 40 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ  ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد.  ﺟﻬﺖ ﺳﺮوﯾﺲ  ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﺑﻌﺎد ﻓﻮق ﺑﺮای ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ۸۰ در ۴۰ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﻔﯿﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .

ـ ﺟﻬﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ۵ ﻃﺒﻘﻪ دﯾﮕﺮ، 50 درﺻﺪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  داﮐﺖ در ﻃﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد.

ـ ﮐﻨﺎر ﻫﺮ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ داﮐﺖ ﺟﻬﺖ  اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻮای اﮔﺰاﺳﺖ، ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب و وﻧﺖ، داﮐﺖ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺣﺪاﻗﻞ ۸۰ در 40 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد. ﺟﻬﺖ ﺳﺮوﯾﺲ  ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﺑﻌﺎد ﻓﻮق ﺑﺮای ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ۱۰۰ در ۴۰ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﻔﯿﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. 

ـ ﺟﻬﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ۵ ﻃﺒﻘﻪ دﯾﮕﺮ، ۵۰ درﺻﺪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد داﮐﺖ در ﻃﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد.

ـ ﮐﻨﺎر ﻫﺮ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ داﮐﺖ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻫﻮای اﮔﺰاﺳﺖ، ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب و وﻧﺖ، داﮐﺖ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺣﺪاﻗﻞ ۸۰ در ۴۰ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد. ﺟﻬﺖ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﺑﻌﺎد ﻓﻮق ﺑﺮای ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ۱۰۰ در ۴۰ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻣﻔﯿﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .

 

 

 

کاربران گرامی لطفا جهت دریافت کامل فایل  «محاسبه و طراحی نقشه های تاسیسات مکانیکی ساختمان ها» به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background