ads
ads
ads
ads

ﻧﮑﺎت اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺎزرﺳﯽ عیوب ﺟﻮشکاری ﺑﻪ روش آلتراسونیک

۰۲ فروردین ۱۳۹۸(1946 روز پیش) 446 بازدید

در این مقاله نکاتی درباره ﺑﺎزرﺳﯽ عیوب ﺟﻮشکاری ﺑﻪ روش آلتراسونیک بیان شده اند که برای کشف عیوب جوشکاری بسیار مهم می باشند.

 

در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﻮﺷﮑﺎری دو ﻗﻄﻌﻪ ﻓﻠﺰی ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺗﺼﺎل داده می شوند. ﻓﻠﺰ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﻠـﺰ ﺟـﻮش ذوب و در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺳﺮد و ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻣﯽﮔﺮدد. در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﯽ از مسائل نظیر ذوب ناقص و غیره عیوب ﺟﻮشکاری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪم ﻧﻔﻮذ (LOP) و ﻋـﺪم ذوب (LOF) در ﻗﻄﻌـﻪ اﯾﺠـﺎدﻣﯽ ﺷـﻮد . ﺑﺮﺧـﯽ از عیوب ﺟﻮشکاری ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﺳـﺮﺑﺎره و ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ ایجاد می شوند.

ﻋﯿﻮب دﯾﮕﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ریخته ﮔﺮی اﺗﻔـﺎق ﻣـﯽافتد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ و ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺮﺧﯽ از عیوب ﺟﻮشکاری در اﺛﺮ ﺗﻨﺸﻬﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﻨـد ماﻧﻨـﺪ ﺗـﺮک ها.  ﺗﻌـﺪادی ازاﯾﻦ ﻋﯿﻮب ﺗﻐﯿﯿﺮات زﯾﺎدی در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﻮش اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬـﺎ ﺑـﺎ درﺟـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ ﺑﺎﻋـﺚ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﯽ گردند. ﻋﯿﻮب صفحه ای (ترک ها، LOP،‌LOF)ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ای در ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺟﻮش اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﯿـﻮب ﻓـﻮق ﻧﮑـﺎت ﻣﻬﻤـﯽ در ﺑﺎزرﺳـﯽ ﺟـﻮش ﺑـﻪ روش آﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﯿﮏ ﺷﺮح داده ﺷﺪه و ﻋﯿﻮب  ﺑﻮاﺳـﻄﻪ ﻋﻼﻣـﺖ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه از ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﮑﯿـﮏ ﺷـﺪه اﻧـﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎی ﮐﺎذب و ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ و روش ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ است.

 

 

مقدمه

آزﻣﻮن ﻓﺮاﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوب ﻫـﺎی زاوﯾـﻪ ای روش ﻣﻄﻤﺌﻨـﯽ ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻋﯿـﻮب ﺟﻮﺷـﮑﺎری و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آن ها می باشد . اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﯿﺐ ﻧﺴﺒﺘﺎَ ﻣﺸـﮑﻞ ﺑـﻮده و ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ ﻣﻬـﺎرت و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر دﺳﺘﮕﺎه دارد. ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﺮاﺻﻮﺗﯽ، شک و شبهه ای ﺑـﺮای اﭘﺮاﺗـﻮر وﺟـﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺮارﮔﯿﺮد.

 

ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮط و ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ( relevant / nonrelevant indications)

ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﻪ از اﻧﻌﮑﺎس ﺻﻮت از ﯾﮏ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨـﺪه داﺧﻠـﯽ درون ﻗﻄﻌـﻪ ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽ ﺷـﻮد، ﺷـﺎﺧﺺ ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﻣـﯽ ﺷـﻮد . ﯾـﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزﺗﺎﺑﻨﺪه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ درون ﻗﻄﻌـﻪ اﯾﺠـﺎد ﻣـﯽ ﺷـﻮد . ﯾـﮏ ﺷـﺎﺧﺺ ﻧـﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮﺳـﯿﻠﻪ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻏﯿﺮ از ﻋﺪم ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ واﻗﻌﯽ یا ﻋﯿﺐ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .

 

ﻋﺪم ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ( discontinuity)

ﻋﺪم ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻋﺒﺎرت از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎده ﺧﺎرﺟﯽ درون قطعه (سرباره، حفره و غیره)ﯾـﺎ ﯾـﮏ اﻧﻘﻄـﺎع ﻏﯿـرعمدی در جوش یا ماده اصلی نظیر ترک، نفود ناقص (LOP) یا ذوب ناقص (LOF) می باشد. اگر نوع و اﻧﺪازه ﻋﺪم ﭘﯿﻮستگی در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻌﯿﺎر اﺳﻨﺎد دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻣـﻮرد ﻗﺒـﻮل واﻗـﻊ ﺷـﻮد . ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻢ ﺳﺮﺑﺎره ﯾﺎ ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل ﺑﺎﺷـﻨﺪ . در ﻫـﺮ ﺣـﺎل ﺑﺮﺧـﯽ از اﻧﻮاع ﻋﺪم ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ها (ﺗﺮک ها، نفوذ ناقص یا ذوب ناقص ) اغلب صرف نظر از اندازه مردود می باشد.

 

ﻋﯿﺐ ( defect)

ﻋﺪم ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﺮدود ﺷﺪه ﻋﯿﺐ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻋﺪم ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﮐـﺪ ، ﯾﺎ ﻣﺸﺨﺼﻪ دوﻟﺘﯽ ﻋﯿﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد اﭘﺮاﺗﻮر دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﻧﻮع ﻋﺪم ﭘﯿﻮﺳـﺘﮕﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻋﻼﻣـﺖ ﻣﯽ شود را ﺑﺪاﻧﺪ، ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺤﻞ آﻧﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻄـﻪ ﻣﺮﺟـﻊ ﻣﻌﻠـﻮم ﺑـﺮ روی ﺟـﻮش و ﻧﯿـﺰ اﻧـﺪازه اش را تعیین نماید.

 

کاربران گرامی برای دریافت فایل کامل « ﻧﮑﺎت اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺎزرﺳﯽ ﺟﻮش ﺑﻪ روش آلتراسونیک » به بخش دانلود مراجعه نمایید…


مطالب مشابه:

 

 

 

 

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background