ads
ads
ads
ads

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن | مهندس ایران

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸(1837 روز پیش) 316 بازدید

اﺻﻮل بهینه ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ از ﻣﺒﺪاء و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺣﺮارﺗﯽ (ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎنه) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت مورد نیاز را از از ﺳﻨﺴﻮرھﺎی ﺣﺮارﺗﯽ که در ﻣﺤﻠﮭﺎی زﯾﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ دریافت می کند:

 • ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﮭﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی دﻣﺎی ﺳﺎیه (ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن)
 • ﮐﻠﮑﺘﻮر آب ﮔﺮم ﭼﺮﺧﺸﯽ
 • ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻨﺒﻊ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ

 

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ

 

در مقاله ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن موراد زیر را مطالعه خواهید نمود:

ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی

ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل روﺷﻨﺎﯾﯽ

ﺳﯿﺴﺘﻤﮭﺎی ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻨﯿﺖ

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ :

۱- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺠﻬﯿﺰات آن

۲- ﺷﯿﻮه ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ روش ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻬﺎی آن

۳- ادوات اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﮔﺎز و ﺑﺮق در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺰاﯾﺎی آن
 • ﺷﯿﺮﺑﺮﻗﯽ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ- زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﺎز و ﺑﺴﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯽ و ﻣﺰاﯾﺎی آن
 • ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻤﭗ ﺳﯿﺮﮐﻮﻟﻪ
 • ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ
 • ﮐﻨﺘﺮل از راه دور ﺑﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺎﯾﻤﺮ ۲۴ ﺳﺎﻋﺘﯽ
 • ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﺴﺘﻢ روﺷﻨﺎﯾﯽ
 • ﺗﺎﯾﻤﺮ آﺑﯿﺎری
 • کنترل فن کویل
 • ﮐﻨﺘﺮل رادﯾﺎﺗﻮر
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﮔﺎز
 • ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮاﺳﺎز
 • ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻮﻟﺮ آﺑﯽ
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﯾﻖ
 • ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻨﯿﺖ

 

۱- ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎنه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺠﮭﯿﺰات آن

ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﺑﻨﺤﻮی ﺟﺒﺮان ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ دﻣﺎی اﺗﺎﻗﻬﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺣﺪود دﻟﺨﻮاه و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﻮد . زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺘﻮان اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ دﻣﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪاوم ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﯿﻞ ﺑﺪﯾﻦ ﻫﺪف، ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺮارت در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺖ . ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺟﺒﺮان ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در داﺧﻞ اﺗﺎﻗﯽ ﺑﻨﺎم ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺸﻌﻞ، به آب داﺧﻞ دﯾﮓ داده ﻣﯽ شود و ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﻗﻞ، ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﺗﺎﻗﻬﺎ از ﻗﺒﯿﻞ رادﯾﺎﺗﻮر، ﻓﻦ ﮐﻮﯾﻞ، ﻫﻮاﺳﺎز و … ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﮕﺮدد . ﻣﺎده ﻧﺎﻗﻞ ﺣﺮارت ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﯽ در اﺗﺎق ﻣﺠﺪداً از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭼﺮﺧﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺗﺎ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺎل ﻧﺎﻗﻞ ﺣﺮارت (در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺟﺪاره ﻫﺎی ﻟﻮﻟﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺒﻮر از اﺗﺼﺎﻻت و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ) ﺟﺒﺮان ﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دﯾﮓ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﭼﺮﺧﻪ ﻓﻮق ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﮔﺮدد . ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﻣﯿﺘﻮان ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد .

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺰان درجه ﺣﺮارت آب ﮔﺮم ﭼﺮﺧﺸﯽ و آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎنه ھﺎ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽ و ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ درجه ﺣﺮارت ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت دﯾﮓ و ﯾﺎ ﭘﻤﭙﮭﺎی ﺳﯿﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد اﯾﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎی ھﻮا در ﻃﻮل روز ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ دﻣﺎی داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺪه که ننتیجه آن اﻧﺤﺮاف دﻣﺎی داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻣﺤﺪوده آﺳﺎﯾﺶ و ﻣﺼﺮف ﺑﯿﮭﻮده ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎنه ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ

در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎنه ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺗﺠﮭﯿﺰاﺗﯽ وﺟﻮد دارد که ﻧﺴﺒﺖ به ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﯽ ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ :

دﯾﮓ (Boiler)

دﯾﮓ وظیفه ﺳﻮار ﮐﺮدن ﺣﺮارت ﺑﺮ ﻣﺎده ﻧﺎﻗﻞ ﺣﺮارت را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دارد . دﯾﮕﮭﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی به دو دسته ﭼﺪﻧﯽ و ﻓﻮﻻدی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

۱- دﯾﮓ ﭼﺪﻧﯽ : اﯾﻦ دﯾﮕﮭﺎ از ﻗﻄﻌﺎﺗﻲ ﺑﻨﺎم ﭘﺮه ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﻲ ﯾﺎﺑﻨﺪ که ﻣﯿﺘﻮان آﻧﮭﺎ را ﺟﺪاﮔﺎنه به ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎنه ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻮد و در  آﻧﺠﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ وسیله ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻨﺎم ﺑﻮﺷﻦ ﯾﺎ ﻣﻐﺰی روی ھﻢ ﺟﻤﻊ و آب ﺑﻨﺪی ﮐﺮد. ھﺮ دﯾﮓ ﭼﺪﻧﯽ دارای ﻗﻄﻌﺎت ﺟﻠﻮ، ﻋﻘﺐ و ﺗﻌﺪادی ﭘﺮه ﻣﺸﺎبه ﺑﯿﻦ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ که ﺑﺎ ﻛﻢ و زﯾﺎد ﻛﺮدن ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﭘﺮه ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻗﺪرت ﺣﺮارﺗﯽ دﯾﮓ را ﮐﺎھﺶ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داد. در ﺑﺪنه دﯾﮓ ﺳﻮراﺧﮭﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﺗﺼﺎل ﻟﻮله ھﺎی رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ آب، ﺷﯿﺮ اﻃﻤﯿﻨﺎن، دﻣﺎﺳﻨﺞ، ﻓﺸﺎر ﺳﻨﺞ و ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت تعبیه ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

۲- دﯾﮓ ﻓﻮﻻدی :  اﯾﻦ دﯾﮕﮭﺎ در دو ﻧﻮع ﺑﺎ ﻟﻮله ھﺎی آﺗﺶ و ﺑﺎ ﻟﻮله ھﺎی آب ﺳﺎخته می شوند.

 

ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت دﯾﮓ ( Thermostat)

ﮐﺎر اﯾﻦ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎی آب دﯾﮓ ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ دﻣﺎی آب دﯾﮓ ﻧﺴﺒﺖ به ﻋﺪد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه روی آن ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﯾﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺸﻌﻞ را ﺻﺎدر ﻣﯿﮑﻨﺪ.

 

ﻣﺸﻌﻞ (Burner )

ھﺮ ﭼﻨﺪ که ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﮭﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺮارت ﻣﺮﻛﺰی ﺑﺮای ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن واﺟﺪ ارزش و اھﻤﯿﺖ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، وﻟﻲ ﺑﻲ ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﻠﺐ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺮارت ﻣﺮﻛﺰی ﻣﺸﻌﻞ اﺳﺖ، ﭼﺮا که ﻋﻤﻞ اﺣﺘﺮاق و ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺗﺶ ﺟﮭﺖ ﮔﺮم ﻛﺮدن ﯾﺎ ﺑﺨﺎر ﻧﻤﻮدن آب در دﯾﮓ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﻣﮭﻢ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻣﺸﻌﻠﮭﺎ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﺮ سه ﻧﻮع ﮔﺎزی، ﮔﺎزوﺋﯿﻠﯽ و ﻣﺎزوتﺳﻮز و از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺗﻤﺴﻔﺮﯾﮏ و دﻣﻨﺪه دار ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻧﺘﺨﺎب اﻧﺪازه ﻣﺸﻌﻞ ﭘﺲ از ﺗﻌﯿﯿﻦ وزن ﺳﻮﺧﺘﯽ که در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

 

ﭘﻤﭗ ﭼﺮخشی (Circulation pump)

در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن اﺟﺒﺎری،  اﻧﺮژی ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺮدش آب ﮔﺮم ﯾﺎ آب داغ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﭘﻤﭗ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﮕﺮدد که ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﺴﯿﺮ رﻓﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﮔﺸﺖ آب ﻧﺼﺐ ﺷﻮد. وظیفه ﭘﻤﭗ ﺳﯿﺮ ﮐﻮﻻﺗﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﺴﺖ بلکه ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺮﮐﺖ آب در ﻟﻮله ھﺎ را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ.

 

منابع آب گرم بهداشتی  (Domestic hot water tanks)

در اﯾﻦ ﻧﻮع آﺑﮕﺮﻣﮑﻦ ھﺎ که از ﻧﻮع آﺑﮕﺮﻣﮑﻨﮭﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در کلیه ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺣﺮارت ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، آبگرم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺗﻮﺳﻂ آب داغ و ﯾﺎ ﺑﺨﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در دﯾﮓ، در داﺧﻞ ﯾﮏ ﻣﺒﺪل ﺣﺮارﺗﯽ تهیه ﻣﯿﮕﺮدد . اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺮ دو ﻧﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:

اﻟﻒ : ﻣﻨﺒﻊ دو ﺟﺪاره

ب: ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻮﯾﻠﯽ

 

ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط ( Expansion Tank)

به ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻓﺸﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﻓﺮاھﻢ آوردن اﻣﻜﺎن اﻧﺒﺴﺎط ﺣﺠﻤﯽ آب در اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی بسته، ﻻزم اﺳﺖ از ﻇﺮﻓﯽ به ﻧﺎم ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ به ﺻﻮرت ﺑﺎز ﯾﺎ بسته ﺑﺎﺷﺪ.

 

۲- ﺷﯿﻮه ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎنه به روش ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﮭﺎی آن

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺰان درجه ﺣﺮارت آب ﮔﺮم ﭼﺮﺧﺸﯽ و آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎنه ھﺎ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽ و ﺗﻤﺎم ﺗﻨﻈﯿﻢ درجه ﺣﺮارت ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت دﯾﮓ و ﯾﺎ ﭘﻤﭙﮭﺎی ﺳﯿﺮﮐﻮﻻﺳﯿﻮن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﻋﺪد ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺮار دارد. ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎی ھﻮا درﻃﻮل روز ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎھﺶ دﻣﺎی داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺷﺪه که نتیجه آن اﻧﺤﺮاف دﻣﺎی داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻣﺤﺪوده آﺳﺎﯾﺶ و ﻣﺼﺮف ﺑﯿﮭﻮده ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮی اداری- ﻋﻤﻮﻣﯽ- آﻣﻮزﺷﯽ- ﺗﺠﺎری که از ﻓﻀﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺼﻮرت ﻏﯿﺮپیوسته و ﺗﻨﮭﺎ در ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎﻋﺎت روز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮕﺮدد و ﻧﯿﺎزی به ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎنه ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری وﺟﻮد ﻧﺪارد.

روش ﻓﻌﻠﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ دﺳﺘﯽ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت دﯾﮕﮭﺎ و ﭘﻤﭙﮭﺎ، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻋﻤﺎل ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ و ﯾﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺠﮭﯿﺰات در وﺿﻌﯿﺖ آﻣﺎده ﺑﺎش را ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﮭﯿﺪاﺗﯽ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان اﯾﻨﮕﻮنه ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺑﺮﻗﯽ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎنه را ﺑﺎ ﺗﻮجه به ﻧﯿﺎز ﺑﺎر ﺣﺮارﺗﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات دﻣﺎی ھﻮای ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد و از  ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺻﺮفه ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

 

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖ بهینه ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺸﻮر، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ روش بهینه ﺳﺎزی ﺑﺎ ﮐﻮﺗﺎھﺘﺮﯾﻦ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎیه اﺳﺖ که ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ۱۵٪ و در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ ۴۰٪ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺻﺮفه ﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﻮد.

۳- الف) ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺰاﯾﺎی آن

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ که در ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎنه ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻟﺰوم اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ را اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد :

۱) راھﺒﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎنه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﻌﻠﮭﺎ و پمپها

۲) بهینه ﺳﺎزی و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻣﺼﺮف ﺑﯿﮭﻮده ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژی الکتریکی

۳)  ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺤﺪوده آﺳﺎﯾﺶ ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

۴) ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﺗﺜﺒﯿﺖ دﻣﺎی آﺑﮕﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻃﯽ ۱۲ ماه سال

۵) ﮐﺎھﺶ ھﺰینه ھﺎی ﺳﺮوﯾﺲ- ﻧﮕﮭﺪاری ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺣﺮارﺗﯽ

۶)  ﮐﺎھﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺘﺸﺎر آﻻﯾﻨﺪه ھﺎی زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ھﺰینه ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن

۷) ﮐﺎھﺶ اﺳﺘﮭﻼک ﺗﺠﮭﯿﺰات ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎنه و ھﺰینه ھﺎی مربوطه

 

ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ

اﺻﻮل بهینه ﺳﺎزی ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و اﻧﺮژی ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ از ﻣﺒﺪاء و ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺣﺮارﺗﯽ (ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎنه) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﺳﻨﺴﻮرھﺎی ﺣﺮارﺗﯽ که در ﻣﺤﻠﮭﺎی زﯾﺮ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ :

 • ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﮭﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی دﻣﺎی ﺳﺎیه (ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن)
 • ﮐﻠﮑﺘﻮر آب ﮔﺮم ﭼﺮﺧﺸﯽ
 • ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻨﺒﻊ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ

لحظه به لحظه اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﮭﺎی ﻓﻮق را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺎز ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺗﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮب در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﯾﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎنه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﻌﻠﮭﺎ و ﭘﻤﭙﮭﺎی آب ﮔﺮم ﭼﺮﺧﺸﯽ را راھﺒﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺼﺎرف ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ (ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن- آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﯽ) ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ (اداری- ﻋﻤﻮﻣﯽ- آﻣﻮزﺷﯽ- ﺗﺠﺎری) ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺻﺮفه ﺟﻮﯾﯽ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﮑﺮد سیستم، به دو دسته ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮند:

ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺼﺎرف ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ درزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن (ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ)

ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎ آﻣﺎده ﺑﺎش ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎنه ﭘﺲ از ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺴﮑﻮﻧﯽ (در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﮭﺎی اداری- آﻣﻮزﺷﯽ-ﻋﻤﻮﻣﯽ-ﺗﺠﺎری)

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل « ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ھﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
 • مطالب مرتبط

 • نظرات

 • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background