ads
ads
ads
ads

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ از ﻣﺨـﺎزن ذﺧﻴـﺮﻩ ﺳـﺎزﯼ هواﯼ ﻓﺸﺮدﻩ در ﻣﻌﺎدن

۱۱ فروردین ۱۳۹۸(1941 روز پیش) 342 بازدید

هوای ﻓﺸﺮدﻩ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﺎزدهی ﭘﺎﻳﻴﻦ و هزﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻ، ﻳﮑـﯽ از ﻣﺮﺳـﻮم ﺗـﺮﻳﻦ اﻧـﺮژﯼ هـﺎﯼ ﻣـﺼﺮﻓﯽ در ﻣﻌـﺎدن اﺳـﺖ . هـﻮاﯼ ﻓﺸﺮدﻩ ﺑﺮاﯼ ﻣﺼﺎرف ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺣﻔﺎرﯼ و ﺑﻪ ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭼﮑﺶ ها و ﭼﺎﻟﺰن ها در ﻣﻌﺎدن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﺷـﻮد . ﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژﯼ هواﯼ ﻓﺸﺮدﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺮژﯼ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ ﮔﺮان ﺗﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨـﯽ و ﺑـﻪ ﺧـﺼﻮص اﻳﻤﻨـﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺁن، هنوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژﯼ در ﻣﻌﺎدن ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد. وﻟـﯽ همین اﻧﺮژﯼ ﺑﻪ ﻇﺎهر اﻳﻤﻦ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﺧﻄﺮات ﺑﺰرﮔـﯽ در ﻣﻌـﺪن و ﺗﺎﺳﻴـﺴﺎت ﻣﻌـﺪﻧﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻣﺨـﺎزن ذﺧﻴـﺮﻩ ﺳـﺎزﯼ هواﯼ ﻓﺸﺮدﻩ در ﻣﻌﺎدن ﻣﺎﻧﻨﺪ هرﻇﺮف ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر دﻳﮕﺮﯼ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزرﺳـﯽ هـﺎﯼ ﻓﻨـﯽ ادوارﯼ ﺑـﺮاﯼ اﻃﻤﻴﻨـﺎن از ﺻـﺤﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺁن و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺤﻮﻩ ﺑﺎزرﺳﯽ، ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻣﺨـﺎزن ذﺧﻴـﺮﻩ ﺳـﺎزﯼ هواﯼ ﻓﺸﺮدﻩ ﺑـﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺶ ۱ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ASME 8 (ﭘﻴﺸﺮوﺗﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻇﺮوف ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در جهان) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﺁزﻣﻮن های ﻏﻴﺮﻣﺨﺮب ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻩ ﻣﯽﺷﻮد . از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﻣـﯽ ﺗـﻮان در ﺑﺎزرﺳـﯽ هـﺎﯼ ﻓﻨـﯽ از ﻣﺨـﺎزن ذﺧﻴـﺮﻩ ﺳـﺎزﯼ هواﯼ ﻓﺸﺮدﻩ ﺑﺮاﯼ ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮﯼ از ﺣﻮادث اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﻮد.

 

 

مقدمه مقاله ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ از ﻣﺨـﺎزن ذﺧﻴـﺮﻩ ﺳـﺎزﯼ هواﯼ ﻓﺸﺮدﻩ در ﻣﻌﺎدن

اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت از ﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺼﺮف ﺁن هم ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﻢ هزﻳﻨﻪ و ﺑﺎ دﻗﺖ باﻻ ﻧﻴﺎز روزﻣﺮﻩ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ همین ﻣﻨﻈﻮر، اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺳﻴﺎل ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر در انتقال و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺪرت در ﺗﻤﺎم ﺷﺎخه هاﯼ ﺻﻨﻌﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺎدن روﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ.

اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻗﺪرت ﺳﻴﺎل ﺑﻪ دوﺷﺎﺧﻪ ﮐﻠﯽ هیدروﻟﻴﮏ و ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮد. از ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﮏ در ﻣﻮاردﯼ ﮐﻪ ﻧﻴﺮوهاﯼ ﻧﺴﺒﺘﺎ پایین و سرﻋﺖ های ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزباشد، اﺳﺘﻔﺎدﻩ می شود. در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ های هیدرولیک معمولا در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺑﺎﻻ و ﺳرعت های ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﻩ دﻗﻴﻖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽﺷﻮد.

هواﯼ ﻓﺸﺮدﻩ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﺑﺎزدﻩ ﮐﻢ و هزینه ﻧﺴﺒﺘﺎ بالا در ﺗﻮﻟﻴﺪ و انتقال ﺑﻪ دلاﻳﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻤﻨﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎﻻ در هنگام ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﺼﺮف، ﻳﮑﯽ از ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻳﻦ اﻧﺮژی های ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﻌﺪن است. ﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻧﻴﺮوﯼ اﻟﮑﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ در ﻣﻌﺎدن در ﺑﺴﻴﺎرﯼ ﻣﻮارد ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻴﺮوﯼ هواﯼ ﻓﺸﺮدﻩ اﺳﺖ ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از هواﯼ ﻓﺸﺮدﻩ ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺮوﯼ محرکه در چکش ها و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭼﺎﻟزنی هنوز ﺑﺪون رﻗﻴﺐ و منحصر به فرد باقی مانده است. بعلاوه، هوای فشرده به عنوان سیال حفاری در فلاشینگ چال ها و همچنین در پر کردن پنوماتیکی کارگاه های استخراج شده در روش های معدنکاری توام با آکندن کاربرد زیادی دارد.

در ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرﺧﺎنه های ﺗﻮﻟﻴﺪ هوای فشرده ، نظیر هر تاسیسات دیگری، مجموعه ای از ماشین آلات، ﻣﺨـﺎزن ذﺧﻴـﺮﻩ ﺳـﺎزﯼ هواﯼ ﻓﺸﺮدﻩ، لوله، شیلنگ، کابل، تسمه و … وجود دارد که در معرض فرسودگی و خرابی ناشی از آن قرار دارند. البته این امکان وجود دارد که خرابی ناشی از فرسودگی، قبل ز آسیب رساندن جدی به اشخاص یا اموال آشکار شود. ولی در هر حال، بروز شکست در بسیاری از این اقلام، ممکن است به صورت ناگهانی رخ دهد و خسارات جبران ناپذیری را چه از نظر جانی و چه از نظر مال مترتب کارگاه نماید. ﻣﺨـﺎزن ذﺧﻴـﺮﻩ ﺳـﺎزﯼ هواﯼ ﻓﺸﺮدﻩ در این بین یکی از وسایل بالقوه بسیار خطرناک می باشند که در معرض فرسودگی و بتبع آن خرابی و شکست قرار دارند. تدوین دستورالعمل  های تعمیر و نگهداری، اجرای بازرسی های مدون و ممیزی های سالانه توسط مراجع ذیصلاح قانونی برای اطمینان از صحت عملکرد چنین مخازنی می تواند تا حد زیادی از میزان ریسک انفجار این مخازن که سلامت افراد را تهدید می کند، بکاهد.

 

ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرها

ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرها ﻣﺎﺷﻴﻦ های ﺗﺮاﮐﻢ هوا ﻣﯽ باﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺮژﯼ ﻣﮑﺎﻧﻴﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ دادﻩ ﺷﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺮژﯼ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ هواﯼ ﻓﺸﺮدﻩ در می ﺁورند. ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرها از ﻧﻈﺮ فرآﻳﻨﺪ ﻣﺘﺮاکمﺳﺎزﯼ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرهاﯼ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﯽ ﻣﺜﺒﺖ و ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرهاﯼ دﻳﻨﺎﻣﻴکی تقسیم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. در ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرهاﯼ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﯽ ﻣﺜﺒﺖ، ﻓﺸﺎر هوا ﺣﺠﻢ ﺑﺎ ﮐﺎهش حجم اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ. ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرهاﯼ پیستونی و اﺳﮑﺮو از ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع اﻳﻦ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرها ﻣﯽ باشند. اﻣﺎ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرهاﯼ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑﺎ دادن ﺷﺘﺎب ﺑﻪ ذرات هوا و ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺧﻮرد این ذرات با Diffuser ، انرژی جنبشی را به فشار تبدیل می کنند. کمپرسورهای دینامیکی در مواقعی که احتیاج به هوای فشرده با ظرفیت های بالا و فشارهای متوسط است بکار گرفته می شود.

ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرهای ﻧﻮع اﺳﮑرو ﻣﺘﺪاولﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﮐﻤﭙﺮﺳﻮرهاﯼ هوا میﺑﺎﺷﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻧﻮع ﮐﻤﭙﺮسور، هوا در ﻳﮏ ﻣﺎرﭘﻴﭻ ﺣﻠﺰوﻧﯽ ﻓﺸﺮدﻩ ﻣﯽﺷﻮد. از ﺁﻧﺠﺎﻳﻲ ﮐﻪ در ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر اﺳکرو روغنی ، هوا ﺑﺎ روﻏﻦ در واﺣﺪ هواﺳﺎز ﻣﺨﻠﻮط و ﻓﺸﺮدﻩ میﺷﻮد، روﻏﻦ ﺑﺎﻳﺪ در ﻗﺴﻤﺖ Oil Separator ﺟﺪا ﺷﺪﻩ و ﭘﺲ از ﺧﻨﮏ ﺷﺪن و ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ،ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺮاﮐﻢ باز ﮔﺮدد.

 

کاربران گرامی برای مطالعه کامل فایل « ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ از ﻣﺨـﺎزن ذﺧﻴـﺮﻩ ﺳـﺎزﯼ هواﯼ ﻓﺸﺮدﻩ در ﻣﻌﺎدن » به بخش دانلود مراجعه نمایید…


مطالب مشابه:

 

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background