ads
ads
ads
ads

آشنایی با مخازن تحت فشار

۲۶ فروردین ۱۳۹۷(2291 روز پیش) 746 بازدید

ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﺨﺎزﻧﻲ اﻃﻼق ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻓﺸﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺗﻤﺴﻔﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺨـﺎزن ﺑﻄﻮر وﺳﻴﻌﻲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ،ﻏﺬاﻳﻲ و داروﻳـﻲ، ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻫـﺴﺘﻪ ای و… ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ. ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ دارای اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻓﺸﺎر، ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر دارای ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴـﻞ ﺑﺎﻳـﺪ در ﻃﺮاﺣـﻲ،ﺳﺎﺧﺖ، ﻧﺼﺐ، ﺑﺎزرﺳﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮات ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

 

در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎی ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮاد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻛﺎر از ﻣﺨﺎزن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺎده وﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

 

ﻣﺨﺎزن ﺑﻪ دو ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:

  • ﻣﺨﺎزن ذﺧﻴﺮه
  • ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

 

۱- ﻣﺨﺎزن ذﺧﻴﺮه 

دراﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺨﺎزن، ﻓﺸﺎر ﺳﻴﺎل در ﻣﺤﺪوده ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﻮده و از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد.

 

۱-۱- ﻣﺨﺎزن ذﺧﻴﺮه ﺳﺮﺑﺎز

اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﺑﺮای ذﺧﻴﺮه ﺳﻴﺎﻻﺗﻲ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﺳﺮﺑﺎز اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 

۲-۱-ﻣﺨﺎزن ذﺧﻴﺮه ﺑﺴﺘﻪ 

ﺳﻴﺎﻻت آﺗﺶ ﮔﻴﺮ، ﮔﺎزﻫﺎ، ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﺳﻴﺎﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﮔﺎزﻫﺎی ﺳﻤﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﻣﺨﺎزن ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

 

ﻣﺨﺎزن ذﺧﻴﺮه ﺳﻘﻒ ﺛﺎﺑﺖ

اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺨﺎزن، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای، ﻗﺎﺋﻢ و ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﻳﺎ ﮔﻨﺒﺪی ﺷﻜﻞ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﻴﺎﻻﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻔﺘـﻲ ﺑﻜـﺎر ﻣـﻲ روﻧـﺪ. ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﻓـﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﻣﺨﺰن، ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر ﺧﺎک زﻳﺮ ﻣﺨﺰن، ﻓﺮارﻳﺖ ﺳﻴﺎل و ﺳـﺮﻋﺖ ﺗـﻪ ﻧـﺸﻴﻦ ﺷـﺪن ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﻴﻬﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻄﺮ و ﺑﻠﻨﺪی ﻣﺨﺰن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

 

ﻣﺨﺎزن ذﺧﻴﺮه ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺷﻨﺎور

در اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﺳﻘﻒ روی ﻣﺎﻳﻊ ﺷﻨﺎور ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺳﻴﺎل ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ رود. ﺑﺮای ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از آﺗﺶ ﺳﻮزی ﻣﺨﺎزن ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﻲ، اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻘﻒ ﻫﺎ از ورود ﻫﻮا ﺑـﻪ ﻣﺨـﺰن و ﻫﻢ آﻣﻴﺰی ﺑﺎ ﺑﺨﺎرﻫﺎی ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. از اﻳﻦ رو از اﻧﻔﺠﺎر و آﺗﺶ ﺳﻮزی ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﻴـﺸﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻً دو ﻧﻮع از اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:


ﺳﻘﻒ Pan type
اﻳﻦ ﺳﻘﻒ  ﻣﺴﻄﺢ ﺑﻮده و از ﻓﻮﻻد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و دارای ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮدی اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ ﺳﻘﻒ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ. ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ اﻳﻦ ﺳﻘﻒ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد ﺳﻮراخ ﺷﺪن ﻏﺮق ﻣﻲ ﺷﻮد.

 

ﺳﻘﻒ Pontoon type
در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻘﻒ ﺧﺰﻳﻨﻪ ای ﺟﻌﺒﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺳﻘﻒ ﻧـﺼﺐ ﺷـﺪه و آﻧـﺮا ﺷـﻨﺎور ﻛـﺮده اﺳﺖ. ﺑﺮﺗﺮی اﻳﻦ ﺳﻘﻒ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻮراخ ﺷﺪن ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﺰﻳﻨﻪ ﻏﺮق ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 

۲- ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر 

ﻣﺨزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﻏﻠﺐ ﺣﺎوی ﺳﻴﺎل، ﺑﺨﺎر ﻳﺎ ﮔﺎزی در ﻓﺸﺎری ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻓـﺸﺎر اﺗﻤـﺴﻔﺮ است. ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺎوی ﮔﺴﺘﺮه وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﻮاد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺜﻞ ﺻـﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، داروﺳﺎزی، ﻏﺬاﻳﻲ، ﻧﻔﺖ وﮔﺎز و ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺑﻜـﺎرﻣﻲ روﻧـﺪ. اﻳـﻦ ﻣﺨـﺎزن اﻏﻠـﺐ ﺑـﺼﻮرت ﻇﺮوف اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای، ﺑﺎ دو ﺳﺮﻋﺪﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﺪﺳﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﻧـﻴﻢ ﻛـﺮوی، ﺑﻴﻀﻮی و ﻣﺨﺮوﻃﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ. در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد ﻫﻢ ﻋﺪﺳﻴﻬﺎی ﺗﺨﺖ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ.
ﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﺨﺰن و ﻛﺎرﺑﺮد آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺰن، اﻧﺪازه، ﺷﻜﻞ، دﻣﺎ و ﻓﺸﺎر در ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺨﺰن اﺳﺖ. ﻓﺸﺎر در ﻣﺨﺰن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﭼﻨﺪ ﺻـﺪ psi ﺗـﺎ ۱۵۰,۰۰۰psi  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﺪوده اﻧﺪازه ﻣﺨﺎزن، از ﻣﺨﺎزن ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺤﺘﻮی ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ اﻧﺲ ﻣﺎده ﺗﺎ ﻣﺨﺎزن ﺧﻴﻠـﻲ ﺑـﺰرگ ﺗﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ۹۵,۰۰۰ ﮔﺎﻟﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
اﻏﻠﺐ ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻮاد ﺗﺤـﺖ ﻓـﺸﺎر ﺑـﺎﻻ، ﻏﺎﻟﺒـﺎً در ﻣﺨـﺎزن ﻣـﺴﺘﺤﻜﻢ ﻛﺮوی ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.

 

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل « آشنایی با مخازن تحت فشار » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background