ads
ads
ads
ads

راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﯿﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آﻧﻬﺎ

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸(1864 روز پیش) 251 بازدید

ﺷﻴﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺖ آب ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻲ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ های انتقال و توزیع آب هستند که با وجود طیف وسیع فقط ۱۳درﺻـﺪ ﺑـﺎزار ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺷﻴﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﻪ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺮﻳﺎن، ﻓﺸﺎر و ﻫﻮا ﻛﺎر ﻣـﻲ روﻧـﺪ . ﻗﻄـﻊ و وﺻـﻞ ﺟﺮﻳـﺎن، ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﺪه، اﻧﺤﺮاف ﺟﺮﻳﺎن، ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر و ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮا از اﻫﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻴﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺖ آب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻌﺪ از اراﺋﻪ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪی ﺷـﻴﺮآﻻت از ﻧﻈـﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﻮاع آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول – طبقه بندی شیرآلات

۱-۱- ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻴﺮآﻻت از ﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم و اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ

۱-۱-۱- ﺷﻴﺮﻫﺎی دﺳﺘﻲ

۲-۱- ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺤﺮک الکتریکی، ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ و ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ

۳-۱- ﺷﻴﺮﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻳﺎﺧﻮدﻛﺎر

 

ﻓﺼﻞ دوم- ﺷﻴﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺖ آب

۱-۲- اﻧﻮاع ﺷﻴﺮآﻻت

۱-۱-۲- ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ

۲-۱-۲- ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل دﺳﺘﻲ و ﻳﺎ  ﻣﺤﺮک دار ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ و خطوط اﻧﺘﻘﺎل

۳-۱-۲- ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺪﻫﺎ و ورودی مخازن

۴-۱-۲- شیرهای کنترل اتوماتیک (پیلوت دار)

 

۲-۲- ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻳﻚﻃﺮﻓﻪ

۱-۲-۲- ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﺎﻻروﻧﺪه

۲-۲-۲- ﺷﻴﺮ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻟﻮﻻﻳﻲ

۳-۲-۲- ﺷﻴﺮ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪدوراﻧﻲ

 

۳-۲- ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻫﻮا

۱-۳-۲- ﺷﻴﺮﻫﺎی ای ﺗﻚ روزﻧﻪ (روزﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ)

۲-۳-۲- ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻫﻮای ﺗﻚ روزﻧﻪ (روزﻧﻪ ﺑﺰرگ)

۳-۳-۲- ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻫﻮای دوروزﻧﻪ

۴-۳-۲- ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻫﻮای دﻳﺴﻜﻲ

 

۴-۲- ﺷﻴﺮﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ

۱-۴-۲- ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺧﻮدﻛﺎر

۲-۴-۲- ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻴﺮﻫﺎی آﺗﺶﻧﺸﺎﻧﻲ

۳-۴-۲ -ﻋﻼﻣﺖ  ﮔﺬاری در ﺷﻴﺮﻫﺎی آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ

 

۵-۲- ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ

۱-۵-۲- کاربرد شیرهای حفاظت از شکستگی خط لوله با مدار فرمان تمام ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ

۲-۵-۲- روش ﻧﺼﺐ ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ

 

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم-ﻣﺤﺮک ﻫﺎی ﺷﻴﺮﻫﺎ

۱-۳- انواع ﻣﺤﺮک ﻫﺎ

۲-۱-۳- ﻣﺤﺮک ﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺷﻴﺮﻫﺎ

۳-۱-۳- ﻣﺤﺮک ﻫﺎی ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ

۳-۳-۳- ﻣﺤﺮک ﻫﺎی ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ

۲-۳- تنش هایی که توسط خط لوله بر شیر آلات وارد می شود.

 

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم-آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی ﻻزم

۱-۴- آزمایش های ﻻزم در ﺷﻴﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺖ آب

۱-۱-۴- آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﻴﺪرواﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ و آﺑﺒﻨﺪی ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ

۲-۱-۴- آزﻣﺎﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﭘﻮﺳﺘﻪ و آﺑﺒﻨﺪی

۳-۱-۴- ﻣﺤﺪودﻳﺖ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر

 

ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ- ﻣﻮاد ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﻴﺮآﻻ ت ﺻﻨﻌﺖ آب

۱-۵- ﻛﻠﻴﺎت

۲-۵- اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺷﻴﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺖ آب

 

ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ- ﺗﻌﻤﻴﺮات و ﻧﮕﻬﺪاری

۱-۶- ﺗﻌﻤﻴﺮ، ﻧﺼﺐ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﻴﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺖ آب

۱-۱-۶- ﻧﺼﺐ
۲-۱-۶- ﺗﻌﻤﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری، ﻧﺤﻮه ﺑﺎرﮔﻴﺮی، ﺣﻤﻞ و ﺗﺨﻠﻴﻪ

 

ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ- ﻋﻼﻳﻢ اﺧﺘﺼﺎری و ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری

۱-۷- ﻋﻼﻳﻢ اﺧﺘﺼﺎری

۲-۷- ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری

۱-۲-۷- ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﺬاری ﺑﺪﻧﻪ

۲-۲-۷- نشانه ﮔﺬاری ﻫﺎی ﭘﻼک ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ

۳-۲-۷- ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﻴﺮآﻻت

 

ﭘﻴﻮﺳﺖ۱- ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺷﻴﺮآﻻت

ﭘﻴﻮﺳﺖ۲- اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی راﻳﺞ در ﺷﻴﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺖ آب

ﭘﻴﻮﺳﺖ۳- اﺳﺎﻣﻲ ﻻﺗﻴﻦ ﺷﻴﺮ آﻻت

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺷﻴﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺖ آب ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻲ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ های انتقال و توزیع آب هستند که با وجود طیف وسیع فقط ۱۳درﺻـﺪ ﺑـﺎزار ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺷﻴﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﻪ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺮﻳﺎن، ﻓﺸﺎر و ﻫﻮا ﻛﺎر ﻣـﻲ روﻧـﺪ . ﻗﻄـﻊ و وﺻـﻞ ﺟﺮﻳـﺎن، ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﺪه، اﻧﺤﺮاف ﺟﺮﻳﺎن، ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر و ﻳﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮا از اﻫﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻴﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺖ آب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻌﺪ از اراﺋﻪ ﻃﺒﻘـﻪ ﺑﻨـﺪی ﺷـﻴﺮآﻻت از ﻧﻈـﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ اﻧﻮاع آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺷﻴﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺖ آب ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺎص، ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻴﺮآﻻﺗﻲ ﻛﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ، ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ، ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻲ و … اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎﻳﻲ دارﻧﺪ . آﻧﭽﻪ در ﻧﮕﺎرش اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺻﺮﻓﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻴﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺖ آب اﺳﺖ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺻـﻨﺎﻳﻊ دﻳﮕـﺮ ﻛـﺎﻣﻼ ﺻﺎدق ﻧﺒﺎﺷﺪ.

 

هدف

در اﻳﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﻣﺮاﺟﻊ و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒـﺮ داﺧﻠـﻲ و ﺧـﺎرﺟﻲ، ﺿـﻤﻦ ﭘـﺮداﺧﺘﻦ ﺑـﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻴﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺖ آب از ﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم و اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﺷﻴﺮﻫﺎ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق روش ﻫﺎ ی ﺻﺤﻴﺢ ﻧـﺼﺐ و راه اﻧـﺪازی و ﺗﻌﻤﻴـﺮات، ﺿـﻮاﺑﻂ اﻧﺘﺨـﺎب، اﻧﺘﺨـﺎب ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻴﺎل و ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ، ﻣﻮاد ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﻴﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺖ آب ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ . ﻫـﻢ ﭼﻨـﻴﻦ روش آزﻣـﺎﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر ﭘﻮﺳﺘﻪ، آﺑﺒﻨﺪی ﻧﺸﻴﻤﻦ ﮔﺎه ﺷﻴﺮآﻻت و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﺑﺪﻧﻪ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﭘﻼک ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻋﻼﻳﻢ اﺧﺘﺼﺎری ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد.

 

داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد

ﻣﻮارد ﻗﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﻛﻠﻲ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻃﺮاﺣﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﻮده و ﺧﻄﻮط ﻛﻠـﻲ راﻫﻨﻤـﺎی اﻧﺘﺨﺎب، ﻧﺼﺐ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از اﻧﻮاع ﺷﻴﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺖ آب و ﻏﻴﺮﺧﺎﻧﮕﻲ را ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺿﻤﻨﺎ ﻣﻲ ﻳﺎدآور ﺷﻮد ﻛـﻪ ﺟﻬـﺖ ﺗـﺴﻬﻴﻞ در «ﺷﻴﺮآﻻت» اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﻠﻤﻪ «شیرالات» ﺑﻪ ﺟﺎی « ﺷﻴﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺖ آب » به ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

 

فصل ۱

طبقه بندی ﺷﻴﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺖ آب

۱-۱- ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﻴﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺖ آب از ﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم و اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ

ﺷﻴﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ از ﻧﻈﺮ اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺟﻬﺖﺑﻪ ﻛﺎر ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:

– ﺷﻴﺮ ﻫﺎی دﺳﺘﻲ

– ﺷﻴﺮ ﻫﺎی  ﺑﺎ ﻣﺤﺮک اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ و ﻳﺎ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻲ

– ﺷﻴﺮ ﻫﺎی اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ یا ﺧﻮدﻛﺎر

 

۱-۱-۱- ﺷﻴﺮ ﻫﺎی دﺳﺘﻲ

ﺑﻪ ﺷﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺑﻪ ﻛﺎر اﻧﺴﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺷﻴﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺷﻴﺮ دﺳﺘﻲ ﻣـﻲ ﮔﻮﻳﻨـﺪ . اﻳـﻦ ﺷـﻴﺮﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮای ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺟﺮﻳﺎن، ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺪه و اﻧﺤﺮاف ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﻛﺎرﻣﻲ روﻧﺪ. ﺷﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﻣـﻲ روﻧـﺪ ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎر روﻧﺪ وﻟﻲ ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻳﺠﺎد اﻓﺖ ﻓﺸﺎر زﻳﺎدﺗﺮ ﻣﺠﺎز ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﻴﺮﻫﺎی دﺳﺘﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﺣﺮﻛﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺘﺤﺮک در داﺧﻞ شیر مطابق ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ۱-۱ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ:

اﻟﻒ – ﺷﻴﺮﻫﺎی اﻧﺴﺪاد ﻣﺤﻮری : در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﻴﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺘﺤﺮک ﻣﻮاز ی ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳـﺎن اﺳـﺖ . ﺷـﻴﺮﻫﺎی ﺑـﺸﻘﺎﺑﻲ و ﭘﻴﺴﺘﻮﻧﻲ از ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻣﺘﺪاول اﻧﺴﺪاد ﻣﺤﻮری ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ب- ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻛﺸﻮﻳﻲ :درﻳﭽﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺘﺤﺮک ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ای اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺣﺮﻛﺖ است. ﺷﻴﺮﻫﺎی دروازه ای از ﻧﻮع ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻛﺸﻮﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ج- ﺷﻴﺮﻫﺎی ﮔﺮدان : ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺘﺤﺮک را ﻳﻚ ﺗﻮﭘﻲ ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪ دﻳﺴﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﺳﺎﻗﻪ ﺷﻴﺮ، ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺗﻮﭘﻲ،ﺑﺸﻘﺎﺑﻲ و ﭘﺮواﻧﻪ ای  از ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﮔﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ.

د – ﺷﻴﺮﻫﺎی ﺑﺪﻧﻪ اﻧﻌﻄﺎﻓﻲ : در اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﻴﺮ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺘﺤﺮک ﺑﺎ ﺧﻢ ﻛﺮدن ﺑﺪﻧﻪ اﻧﻌﻄﺎﻓﻲ ﺷﻴﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. از ﺷـﻴﺮﻫﺎی ﻣﺘﺪاول اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻓﺸﺮدﻧﻲ و ﺷﻴﺮﻫﺎی دﻳﺎﻓﺮاﮔﻤﻲ را ﻧﺎم برد.

 

ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺷﻴﺮﻫﺎی دﺳﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ روش ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺘﺤﺮک (دﻳـﺴﻚ) و ﻧﺤـﻮه ﻋﺒـﻮر ﺟﺮﻳـﺎن از درون ﺷﻴﺮ ﺿﺮوری اﺳﺖ.ﺷﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ در ﺻﻮرت ﺑﺎزﺷﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ، اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﺎ ﭼﻴﺰی دارﻧﺪ و ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از درون ﺷﻴﺮ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﺷﻴﺮﻫﺎی اﻧﺴﺪاد ﻣﺤﻮری ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮ ﭘﻴﭻ و ﺧﻢ ﺑﻮدن ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن دارای اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮده و ﻛﻢ ﺗﺮ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻗﻄـﻊ و وﺻـﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺷﻴﺮﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺪه ﺑﺮای ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ. ﺷﻴﺮﻫﺎی اﻧـﺴﺪاد ﻣﺤـﻮری ﺑـﺮای اﻳـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﻨﺎﺳـﺒﻨﺪ زﻳـﺮا ﻣﻘـﺪار ﺑﺎزﺷﺪﮔﻲ دﻫﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮد. ﺷﻴﺮﻫﺎی ﮔﺮدان و ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻧـﻪ اﻧﻌﻄـﺎﻓﻲ از ﻣﻜـﺎﻧﻴﺰم ﻛﻨﺘـﺮل ﺟﺮﻳـﺎن ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. ﺷﻴﺮ اﻣﺎ ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﺤﺪوده ﻣﻌﻴﻨﻲ از دﻫﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد.

ﺷﻴﺮ دروازه ای ﻛﻪ در آن دﻳﺴﻚ داﻳﺮه ای در درون ﻧﺸﻴﻤﻦ داﻳﺮه ای ﺷﻴﺮﻣﻲ ﻟﻐﺰد، به دﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﺗﻼﻃﻢ وﺧﻼءزاﻳﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در زﻣـﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻴﺮ در ﺣﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻧﻤﻲ رود.

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل «راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﯿﺮآﻻت ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آﻧﻬﺎ» به بخش دانلود مراجعه نمایید…


مطالب مشابه:

 

 

 

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background