ads
ads
ads
ads

تاسیسات تهویه مطبوع | مهندس ایران

۲۸ بهمن ۱۳۹۸(1563 روز پیش) 349 بازدید

در این بخش از مقالات مکانیک در سایت مهندس ایران درباره تاسیسات تهویه مطبوع و انواع ﻛﻮﻟﺮ ﮔﺎزی توضیح خواهیم داد.

 

 

فهرست کتاب تاسیسات تهویه مطبوع

 

فصل اول- ﺗﻬﻮﻳﻪ مطبوع

ﻫﺪﻓﻬﺎی رﻓﺘﺎری
ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع
ﺳﺮﻣﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ وﻇﺎﻳﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮع
ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎ
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰان و ﺳﺮﻋﺖ وزش ﻫﻮا
ﻛﻨﺘﺮل رﻃﻮﺑﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻫﻮا
ﺷﺮاﻳﻂ آﺳﺎﻳﺶ اﻧﺴﺎن
اﻧﻮاع ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی
ﻛﻮﻟﺮ ﮔﺎزی ﭘﻨﺠﺮه ای
ﻛﻮﻟﺮ ﮔﺎزی ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ
ﻛﻮﻟﺮﮔﺎزی ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ اﺳﭙﻠﻴﺖ
ﻛﻮﻟﺮ ﮔﺎزی اﺳﭙﻠﻴﺖ (دو ﺗﻜﻪ)
ﻛﻮﻟﺮ ﮔﺎزی اﺳﭙﻠﻴﺖ اﻳﺴﺘﺎده
اﺳﭙﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر دورﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﻳﻨﻮرﺗﺮ ﺑﺎ ﮔﺎز ﺟﺪﻳﺪ
ﻛﻮﻟﺮ ﮔﺎزی ﺧﻮدرو
ﺳﻮاﻻت ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ

 

فصل دوم- اﺻﻮل ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻛﻮﻟﺮ ﮔﺎزی پنجره ای

ﻫﺪﻓﻬﺎی رﻓﺘﺎری
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی( ﭘﻨﺠﺮه ای)
ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
ﺳﻴﻤﻬﺎی راﺑﻂ ﻛﻮﻟﺮ ﮔﺎزی (ﭘﻨﺠﺮه ای)
ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ(ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر) (ﭘﻨﺠﺮه ای)
ﺧﺎزن ﻳﺎ ﻛﺎﭘﺎﺳﻴﺘﻮر (ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر – ﻣﻮﺗﻮر ﻓﻦ)
اورﻟﻮد ﻳﺎ ﻓﻴﻮز ﺣﺮارﺗﻲ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ (ﭘﻨﺠﺮه ای)
ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی
ﻛﻠﻴﺪ ﺳﻠﻜﺘﻮر (ﭘﻨﺠﺮه ای)
اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﭘﺮواﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻮﺗﻮر ﻓﻦ در ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی (ﭘﻨﺠﺮه ای)
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻴﻢ ﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮو ﻣﻮﺗﻮر ﻓﻦ ﺳﻪ دور ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﻴﻢ
ﻛﻠﻴﺪ ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ در ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی (ﭘﻨﺠﺮه ای)
ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺑﺮق(ﭘﻨﺠﺮه ای)
ﻛﻠﻴﺪ و ﻣﻮﺗﻮر دﻣﭙﺮ-(ﭘﻨﺠﺮه ای)
ﺑﺨﺶ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی
ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی ﭘﻴﺴﺘﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﺿﺮﺑﻪ ای (ﭘﻨﺠﺮه ای )
ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی روﺗﺎری ﻳﺎ دوراﻧﻲ
ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر ﻳﺎ رادﻳﺎﺗﻮر (ﭘﻨﺠﺮه ای )
ﻓﻴﻠﺘﺮ دراﻳﺮ (ﭘﻨﺠﺮه ای)
ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺎﭘﻴﻼری ﺗﻴﻮپ (ﭘﻨﺠﺮه ای)
اواﭘﺮاﺗﻮر ﻳﺎ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه (ﭘﻨﺠﺮه ای)
ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر (ﭘﻨﺠﺮه ای)
ﭘﺮواﻧﻪ اواﭘﺮاﺗﻮر (ﭘﻨﺠﺮه ای)
ﺟﻌﺒﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر و ﺟﻌﺒﻪ ﭘﺮواﻧﻪ اواﭘﺮاﺗﻮر (ﭘﻨﺠﺮه ای)
ﺻﺪاﮔﻴﺮ(ﭘﻨﺠﺮه ای)
ﺳﻴﻨﻲ زﻳﺮ (ﭘﻨﺠﺮه ای)
ﭘﻨﺠﺮه ﺧﺮوج ﻫﻮا ﻳﺎ درﻳﭽﻪ ﻫﻮا (وﻧﺖ) (ﭘﻨﺠﺮه ای)
ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺧﺮوﺟﻲ ﻫﻮا (ﭘﻨﺠﺮه ای)
اﺻﻮل ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺎزی در ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی
ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی ﻣﺪار داﺧﻠﻲ
ﻧﺸﺖ ﻳﺎﺑﻲ
واﺣﺪﻓﺸﺎر
وﺳﺎﻳﻞ ﻧﺸﺖ ﻳﺎﺑﻲ
ﻋﻤﻞ وﻛﻴﻮم ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺎرژ ﮔﺎز
ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻤﻞ ﺷﺎرژ ﮔﺎز
ﺳﻮاﻻت ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ

 

فصل سوم- اﺻﻮل ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻛﻮﻟﺮ ﮔﺎزی اﺳﭙﻴﻠﺖ

ﻫﺪﻓﻬﺎی رﻓﺘﺎری
ﺟﻬﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺼﺐ ﻛﻮﻟﺮ ﮔﺎز اﺳﭙﻠﻴﺖ
ﻛﻮﻟﺮ اﺳﭙﻠﻴﺖ دو ﺗﻜﻪ
ﻧﺼﺐ ﻳﻮﻧﻴﺖ داﺧﻠﻲ
ﻧﺼﺐ ﻳﻮﻧﻴﺖ ﺧﺎرﺟﻲ
آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ارﺗﺒﺎﻃﻲ و اﺗﺼﺎل دو ﻳﻮﻧﻴﺖ
ﺟﻤﻊ آوری ﮔﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ (ﭘﻤﭙﺪان)
ﻛﻮﻟﺮ ﮔﺎزی اﺳﭙﻠﻴﺖ اﻳﺴﺘﺎده
ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﺎی اﻳﻨﻮرﺗﺮ
ﻣﺰاﻳﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻨﻮرﺗﺮ
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻛﻮﻟﺮ ﮔﺎزی اﻳﻨﻮرﺗﺮ
IPM ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻧﺤﻮه ی ﻋﻤﻠﻜﺮد IPM
ﻧﺤﻮه ﺑﺮرﺳﻲ IPM و ﭘﻞ دﻳﻮد
ﺑﺮای ﭼﻚ ﻛﺮدن IPM مﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ
بای ﭘﺲ داغ (ﻣﺴﻴﺮ ﻓﺮﻋﻲ ﮔﺎز داغ)
LEV ﭼﻴﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؟
نحوه ﺗﺴﺖ ﺳﻨﺴﻮر
تست ﺳﻨﺴﻮر
ﺗﺴﺖ ﻣﻘﺎوﺗﻲ
ﺗﺴﺖ وﻟﺘﺎژی
نحوه ﺗﺴﺖ ﻛﻨﺘﺎﻛﺘﻮر
برای ﺗﺴﺖ ﻛﻨﺪاﻛﺘﻮر
ﻧﺤﻮه ﺗﺴﺖ ﻣﻮﺗﻮر ﻓﻦ
ﻧﺤﻮه ﺗﺴﺖ ﺷﻴﺮ ﭼﻬﺎرﻃﺮﻓﻪ
ﻧﺤﻮه ﺗﺴﺖ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر
ﻧﺤﻮه ﺗﺴﺖ ﻣﺎﺗﻮر ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮر
ﻧﺤﻮه ﺗﺴﺖ رﻟﻪ
ﺳﻮاﻻت ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ

 

فصل چهارم- اصول تبرید کولر گازی ﺧﻮدرو

ﻫﺪﻓﻬﺎی رﻓﺘﺎری
ﻛﻮﻟﺮ ﮔﺎزی ﺧﻮدرو
اﺻﻮل ﺳﺮﻣﺎ ﺳﺎزی در ﻛﻮﻟﺮﺧﻮدرو
روش اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮﻟﺮ
اﻳﻤﻨﻲ ﺧﻮدرو
ﻣﻮاردی ﻛﻪ در زﻣﺎن ﻧﺼﺐ ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻗﻄﻌﺎت ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻮﻟﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﻮﻟﺮ ﺧﻮدرو
ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر
ﻛﻨﺪاﻧﺴﻮر ﻳﺎ رادﻳﺎﺗﻮر
ﻛﭙﺴﻮل ﻳﺎ رﺳﻴﻮر ﻳﺎ ﺧﺸﻚ ﻛﻦ
ﺷﻴﺮ اﻧﺒﺴﺎط
اواﭘﺮاﺗﻮر
ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﻫﺎ
ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻫﺎ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ
ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺎز از ﻣﺪار ﻛﻮﻟﺮ
وﻛﻴﻮم ﻣﺪار ﻛﻮﻟﺮ
ﻧﺸﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻮﻟﺮ ﺧﻮدرو
ﺷﺎرژ ﮔﺎز ﺧﻮدر ﻛﻮﻟﺮ
ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰان ﺷﺎرژ از درﻳﭽﻪ ﺑﺎزدﻳﺪ
ﺳﻮاﻻت ﺗﺸﺮﻳﺤﻲ
ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻮﻟﺮ ﮔﺎزی ﭘﻨﺠﺮه ای
ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻮﻟﺮ ﮔﺎزی اﺳﭙﻠﻴﺖ
ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻮﻟﺮ ﺧﻮدرو
ﺟﺪاول
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧﺬ

 

تاسیسات تهویه مطبوع ﻛﻮﻟﺮ ﮔﺎزی

 

 

پیشگفتار

با سپاس فراوان از خداوند بزرگ و بلند مرتبه که این فرصت را در اختیار ما گذاشت تا بتوانیم درعرصه خدمت به هموطنان و همه عزیزانی که جویای کسب علم و دانش فنی در عرصه رشته تاسیسات تهویه مطبوع هستند.
بر آن شدیم تا با گردآوری جمعی از مطالب و جزوات کتاب های فنی و تجربیات عملی که در این سال ها به دست آمده است خدمتی هر چند کوچک در این زمینه را به کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای- دانشجویان- دانش آموزان کارو دانش و تعمیر کاران عرصه صنعت به سرانجام برسانیم. 

در پایان از تمامی عزیزانی که هر گونه پیشنهاد و انتقادی در این زمینه دارند درخواست داریم ما را راهنمایی نمایند تا بتوانیم در آینده خدمتی بدون نقص را در اختیار علاقه مندان به این رشته قرار دهیم.

 

فصل۱

 

تهویه مطبوع

 

هدف های رفتاری

 

 1. تهویه مطبوع را بشناسد.
 2. انواع کولر گازی را بشناسد .
 3. شرایط آسایش انسان را بداند .

 

سرما چیست؟

منظور از کلمه سرمایش پایین آوردن دمای چیزی پائین تر از دمای آن در شرایط فعلی است این عمل توسط ۴ روش زیر امکان پذیر است:

 

 1. سرد کردن به وسیله ی انتقال حرارت. مانند گذاشتن دست در آب سرد.
 2. سرد کردن به وسیله ی ذوب کردن. (جامد به مایع). مانند سرد کردن ماهی به وسیله ی آب شدن یخ های کنار آن.
 3. سرد کردن به وسیله ی تبخیر. (مایع به بخار).مانند آب پاشی در باغ که با بخار شدن آب که با گرفتن گرمای هوای اطراف توسط آب هوا خنک تر شده و آب تبخیر می شود.
 4. سرد کردن به وسیله تصعید (جامد به گاز).مانند سرد کردن بستنی به وسیله ی یخ خشک. کولرهای گازی با استفاده از روش سوم و به وسیله ی گازهای مبرد مانند فریون (R22) که به راحتی قابل تبدیل از مایع به بخار هستند، هوای اتاق را سرد می نمایند. حال می خواهیم بدانیم که اصول کارکرد یک کولر گازی جهت سرد کردن فضا چیست؟ در مثال های زیر متوجه می شویم که در زندگی روزمره چگونه احساس سرما به ما دست می دهد.

 

 1. هنگامیکه به دکتر می رویم و قبل از تزریق آمپول پنبه آغشته به الکل که به دست ما زده می شود پس از برداشتن پنبه احساس سرما در روی پوست می کنیم.
 2. با آب پاشی باغ در روزهای گرم تابستان هوای اطراف ما خنک می شود. در مثال های فوق الکل و یا آب به وسیله ی گرفتن گرمای دست ما و یا هوای اطراف تبخیر شده و در نهایت دست ما و هوای اطراف خنک می شوند. همانطوری که گفته شد مایعات با گرفتن گرمای هوای اطراف بخار شده و هوای اطراف را خنک می نمایند. این عمل اصل عملکرد یک کولر گازی است.

 

عمده ترین وظایف تاسیسات تهویه مطبوع :

۱)کنترل دما:

هدف بالا بردن وپایین آوردن و به عبارت دیگر کنترل دما در درجه حرارت مورد نیاز فضا می باشد.

۲)کنترل میزان و سرعت وزش هوا:
با توجه به شرایط موجود میزان هوای مورد نیاز جهت تهویه، اگزوست، هوای تازه و سرعت وزش آن تعیین می گردد.

۳) کنترل رطوبت:
با توجه به رطوبت مورد نیاز عمل رطوبت زنی یا رطوبت گیری انجام می شود.

۴)گرفتن گردوغباروبه عبارتی تصفیه هوا:
این عمل باعث محافظت کویل و اپراتور از گرفتگی توسط ذرات موجود در هوا شده و هوا از ذرات آلاینده پاک می گردد.

 

 

 

برای دریافت فایل مربوط به « کتاب تاسیسات تهویه مطبوع » به بخش دانلود مراجعه نمایید:


 

برخی از مطالب مشابهی که تاکنون در سایت مهندس ایران بارگزاری شده اند:

 

 

ads
 • مطالب مرتبط

 • نظرات

 • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background