ads
ads
ads
ads

ﺿﻮاﺑﻂ اجرای آشکارساز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

۰۴ تیر ۱۳۹۸(1801 روز پیش) 316 بازدید

۱۶۱۶در این بخش از مقالات آتش نشانی در مهندس ایران درباره ﺿﻮاﺑﻂ اجرای آشکارساز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ توضیح خواهیم داد.

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ

 

آشکارساز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ باعث بالارفتن ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﺼﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﻨﻈﻢ دوره ای وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎزﺳﻮز( ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی فسیلی )  و ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻣﺮﺗﺐ دودکش ﻫﺎ ﻧﻤﻲﺷﻮد.

این نکته لازم به ذکر است ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻢ ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ اﻓﺮاد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ کرﺑﻦ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﻣﻠﻲ را ﺑﺮای اﻓﺮاد دارای شرایط ﭘﺰﺷﻜﻲ خاص فراهم ﻛﻨﺪ.

آشکارساز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺮای آﺷﻜﺎرﺳﺎزهای دودی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﻲ آﻳﻨﺪ.

 

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ

 

ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻳﻚ ﮔﺎز ﺑﻲ رﻧﮓ و ﻏﻴﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در دﺳﺘﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻔﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺮار دارد. و آﺛﺎر ﺳﻤﻲ آن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﻴﭙﻮﻛﺴﻲ( ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴﻴﮋن درﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎی ﺑﺪن ) اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض اﻳﻦ ﮔﺎز اﺳﺖ.

ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﻮد و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ از ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج وارد ﺷﻮد . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻧﺮﻣﺎل ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ در ﻣﻜﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪه در بازه ﻫﺎی زﻣﺎﻧﻲ ۱ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ  ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ کمتر از ppm 10 اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ واروﻧﮕﻲ ﻫﻮا ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ.

ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﮔﺎز ﺷﻬﺮی ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ مقدار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻗﺒﻞ از اﺣﺘﺮاق باشد.

ﻧﺴﺒﺖ ها و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق سوخت ﻫﺎی ﻛﺮﺑﻨﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺘﺮاق دارد.

ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎی اﺣﺘﺮاق ﺗﻮﻟﻴﺪ می ﺷﻮد. ﮔﺎزﻫﺎی ﺧﺮوﺟﻲ از اﺣﺘﺮاق ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ و ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﺎﻳﻊ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ باشد:ﺳﻄﻮﺣﻲ از ppm 20000 ﺗﺎ ppm 50000 ء(۲ تا ۵ درصد) ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه نیست.

ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮﻋﻜﺲ در دودﻛﺶ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ، در ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻮای ﻻزم ﺑﺮای اﺣﺘﺮاق را از ﻓﻀﺎی داﺧﻞ ﺑﻨﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، رخ دﻫﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮﻗﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﻮاع ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رخ دﻫﺪ.

ﻏﻠﻈﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ می تواند در ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ، ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎدرﺳﺖ وﺳﺎﺋﻞ ﮔﺮم  ﻛﻨﻨﺪه، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﻮای ﺗﺎزه ﻛﺎﻓﻲ در ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ، دودﻛﺶ ﻫﺎ و درﻳﭽﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺪود اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد . اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮔﺴﺘﺮده دﻳﮕﺮی از ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ در ﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد که از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ  اﺷﺎره کرد:

 1. ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎدرﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه ازسوخت های ﻓﺴﻴﻠﻲ
 2. اﺟﺎق ها یا ﻛﻮرهﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه از ﺳﻮﺧﺖ چوبی
 3. ﺷﻮﻣﻴﻨﻪﻫﺎ
 4. روﺷﻦ ﻣﺎﻧﺪن اتومبیل ها در ﮔﺎراژ
 5. ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻠﻲ ﭼﻮن ﭼﻤﻦ زنﻫﺎی ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ و ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ برق
 6. ﺑﺎرﺑﻴﻜﻴﻮﻫﺎ

در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻫﻮای ﮔﺮم ﻣﻌﻴﻮب، ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻤﻜﻦ است در اتاقﻫﺎی دورﺗﺮ ﻧﻴﺰ ﭘﺨﺶ شود.

ﮔﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﻮا ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه و از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺮاﻳﺖ ﻛﻨﺪ.

ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻮره ﻫﺎی ﻛﺒﺎب ﻛﻨﻲ(ﺑﺎرﺑﻴﻜﻴﻮﻫﺎ) ﻛﻪ از ذﻏﺎل اﺳﺘﻔﺎده می ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺮﻓﺎ در ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ.

ًﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻋﻤﺪه ﮔﺎزی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﺣﺮﻳﻖ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮزاﻧﺪن ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﻣﻮاد ﻛﺮﺑﻨﻲ اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺎده، ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻮزاﻧﺪن و … ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد.

اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﻴﺎت ﻏﻠﻈﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ از ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ در ﻣﺤﻴﻂ های غیر ﺻﻨﻌﺘﻲ، اﺣﺘﺮاق ﻣﻮﺗﻮراست. ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ در اﮔﺰوز معمولا در ﻣﺤﺪوده ۱ ﺗﺎ ۳ درﺻﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ ﻧﮕﻬﺪاری ﻳﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺒﻮدن ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ۷  درﺻﺪ ﻧﻴﺰ برسد.

ﮔﺎز ﺧﺮوﺟﻲ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی اﺣﺘﺮاق داﺧﻠﻲ ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ژﻧﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮق ) ﻛﻪ در ﻓﻀﺎی ﺑﺴﺘﻪ راه اﻧﺪازی ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻄﻮح ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻲ از ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ را ﺗﻮﻟﻴﺪ می ﻛﻨﻨﺪ.

در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی دارای ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺼﺮف (ﻣﺎﻟﻚ) و چند ﻃﺒﻘﻪ، ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻣﺤﻮﻃﻪ می ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮی از ﺑﻨﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺸﺖ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﻘﻒ، ﺑﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎت، در ﻃﻮل داﻛﺖ ها و در دودﻛﺶ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک.

 

 

آشکارساز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ

 

ﻧﺼﺐ آشکارساز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ

 

ﺗﺠﻬﻴﺰات آشکارساز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎزﻧﺪه دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺻﺤﻴﺢ و اﻳﻤﻦ دﺳﺘﮕﺎه اراﺋﻪ دﻫﺪ. اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ دﻗﺖ ﺧﻮاﻧﺪه شود.

آﺷﻜﺎرﺳﺎز و ﻳﺎ اﺑﺰار ﻫﺸﺪار دﻫﻨﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ روی دﻳﻮار و ﻳﺎ ﺳﻘﻒ و ﻳﺎ ﻣﻜﺎن دﻳﮕﺮی ﻛﻪ در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.

اﻓﺮاد ﻧﺼﺎب آشکارساز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دارای ﺻﻼﺣﻴﺖ در ﻧﺼﺐ، ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺗﺴﺖ اﻳﻦ دستگاه ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ وﻟﺘﺎژ، دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ آن ﺧﺎرج از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻣﻜﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮی دتکتورهای ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺤﻴﻂ و ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ، رﻃﻮﺑﺖ، دﻣﺎ، ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر، و ﻳﺎ دود و ﺑﺨﺎر و ﮔﺎز دستگاه ﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و مکانیکی ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﺑﺮوز ﻫﺸﺪارهای ﻛﺎذب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی شود.

دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی آشکارساز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎﻳﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ذﻛﺮ ﺷﺪه در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎزﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاری شوند.

ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎﻳﺪ در دﺳﺘﻮرالعمل خود موارد زیر را ذکر نماید:

 1. دستورالعمل نصب
 2. دستورالعمل کارکرد
 3. دستورالعمل تست
 4. دستورالعمل نگهداری
 5. دستورالعمل تعویض و سرویس
 6. ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺸﺪار ﮔﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻴﭻ دودی وﺟﻮد  نداشته باشد.
 7. اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﻫﻨﮕﺎم ﻫﺸﺪار ﮔﺎز مونواکسید ﻛﺮﺑﻦ
 8. ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺼﺐ از دستگاه های سوخت سوز

 

ﻣﻜﺎن ﻗﺮار ﮔﻴﺮی آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ کربن

 

۱-ﻛﻠﻴﺎت

ﻃﺮاﺣﻲ و ﻃﺮح ﺑﻨﺪی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺗﻌﺪاد، ﻧﻮع و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ به ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ای ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻠﻲ ﺑﺮای اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺘﮕﺎه در ﻛﺠﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و در ﻛﺠﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد وﺟﻮد دارد ﺗﺎ رﻳﺴﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﮔﻤﺮاه ﻛﻨﻨﺪه را ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ.

 

۲- کدام اﺗﺎق محل مناسبی برای نصب دستگاه هشدار دهنده نشت گاز می باشد؟

 

در ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺪه آل ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﺮ اﺗﺎﻗﻲ ﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﺳﻮز در آن ﻗﺮار دارد ﻧﺼﺐ ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن از رﺳﻴﺪن اﺧﻄﺎر ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ در ﺳﺎﻳﺮ اﺗﺎقﻫﺎ ﻧﻴﺰ آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻧﺼﺐ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ دراﺗﺎقﻫﺎی دور ﻛﻪ زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻃﻮل می ﻛﺸﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻴﺪاری ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺸﺪار ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﺸﺪار دﺳﺘﮕﺎه در ﺑﺨﺶ دﻳﮕﺮ ﺑﻨﺎ ﺷﻨﻴﺪه ﻧﺸﻮد.

ﻫﻤﻪ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ(آﺷﻜﺎرﺳﺎز) ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار :

 1. ﻗﺮارﮔﻴﺮی آﺷﻜﺎرﺳﺎز در اﺗﺎﻗﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺎری شومینه اﺳﺖ.
 2. ﻗﺮارﮔﻴﺮی آﺷﻜﺎرﺳﺎز در اﺗﺎﻗﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﺼﺮﻓﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻗﺖ ﺧﻮد را در آﻧﺠﺎ می ﮔﺬراﻧﻨﺪ.

اﮔﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻮﺋﻴﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ (اﺗﺎق ﺳﺎده ای ﻛﻪ ﻫﻢ ﻛﺎرﺑﺮی اﺗﺎق ﻧﺸﻴﻤﻦ و اﺗﺎق ﺧﻮاب را دارد) ﺑﺎﺷﺪ، آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﺑﺎﻳﺪ دور از اﺟﺎق ﮔﺎز و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﻮاب اﻓﺮاد ﻧﺼﺐ شود.

اﮔﺮ وﺳﻴﻠﻪ در اﺗﺎﻗﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد (مثلا اﺗﺎﻗﻲ ﻛﻪ دﻳﮓ ًبخار در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ). آﺷﻜﺎرﺳﺎزباید دقیقا ﺧﺎرج از اﺗﺎق ﻧﺼﺐ شود تا صدای هشدار راحت تر شنیده شود.

۳- در ﻛﺠﺎی اتاق باید دتکتور نشت گاز را نصب نمود؟

ﺑﺎﻳﺪ اﻣﻜﺎن دﻳﺪن ﭼﺮاغ ﻫﺎی اﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر وﻗﺘﻲ ﻛﻪ در ﻣﺠﺎورت ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮی آﺷﻜﺎرﺳﺎزها قرار دارﻧﺪ، ﺑﺎﺷﺪ.

دادن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎص ﺑﺮای ﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮی آﺷﻜﺎرﺳﺎز ﻛﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع اﺗﺎق و ﻫر ﻛﺎرﺑﺮی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ.

 

منبع: ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﺮﻳﻖ سال ۱۳۹۵

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل « ﺿﻮاﺑﻂ اجرای آشکارساز ﻣﻮﻧﻮاﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
 • مطالب مرتبط

 • نظرات

 • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background