ads
ads
ads
ads

آب ﺑﻨﺪ ﺑﺪون ﻧﺸﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی رﻓﺖ و برگشتی

۰۳ تیر ۱۳۹۷(2167 روز پیش) 92 بازدید

ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی رﻓﺖ و برگشتی ﺑﺨﺸﻲ ﺿﺮوری در ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷند. اﺳﺘﺤﻜﺎم، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮی و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ در اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی  ﻣﺤﺮک ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﺣﺮﻛـﺖ درآﻳﻨـﺪ، آﻧﻬـﺎ را در ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮔﺎز، ﺗﺰرﻳﻖ دوﺑﺎره ﮔﺎز و ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎ ارزش ﻣﻲ ﺳﺎزد.

در ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ،ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی رﻓﺖ و برگشتی ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن اﻧﺮژی ﺑـﺎﻻ و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻓﺸـﺎرﻫﺎی ﺗـﺎ psi ۳۰۰۰ و ﺑﺎﻻﺗﺮ، وﺳﻴﻠﻪ ای اﻳﻤﻦ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﻬﺖ ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی ﻫﻴﺪروژن و ﻣﺨﻠﻮط ﻫﺎی ﮔﺎز ﻏﻨﻲ از ﻫﻴﺪروژن میﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮرﺑﻮ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎ، ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی رﻓﺖ و برگشتی ذاﺗﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﻈﻴﻢ و ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎرﻛﺮد ﭘﺎﻳﻴﻦ (ﻋﻤﻮﻣﺎ ً ﭼﻨﺪ ﺻﺪ دور در دﻗﻴﻘﻪ) ﻃﻮل ﻋﻤـﺮ زﻳـﺎدی دارﻧـﺪ و ﻣﺠﻬـﺰ ﺷـﺪن آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ وﻟﻮﻫـﺎ و ﺗﺠﻬﻴـﺰات آب ﺑﻨـﺪی و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻛﻨﺘﺮل ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی رﻓﺖ و برگشتی را ﺑﺎ  راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺣﻔﻆ ﻛﺮده اﺳﺖ.

 

ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی رﻓﺖ و برگشتی

 

ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪات اﻣﺮوزی ﺑﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎزی آﻟﻮدﮔﻲ اﺗﻤﺴﻔﺮ، ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺟﻨﺒﻪ ای از ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی رﻓـﺖ و برگشتی وﺟـﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد آن آب ﺑﻨﺪی ﻣﻴﻠﻪ ﭘﻴﺴﺘﻮن  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻮاد ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻮب ﭘﻜﻴﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﻴﻠـﻪ ﭘﻴﺴـﺘﻮن ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ نوع BCD شرکت Hoerbiger می تواند ﻧﺸﺘﻲ ﺻﻔﺮ ﮔﺎز را ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ  پکینگها ﻧﻮ اﺳﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨـﺪ. اﻣـﺎ ﺑـﻪ ﻫﺮﺣﺎل در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺳﺎﻳﻴﺪﮔﻲ اﺟﺘﻨﺎب ﺑﻪ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺶ آن، ﻧﺸﺘﻲ به وﺟﻮد آﻣـﺪه ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎر ﻣـﺎﻟﻲ و زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ داشته باشد.

ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ های اﺧﻴﺮ در ﺷﺮﻛﺖHoerbiger  ، ﻫـﻢ اﻛﻨـﻮن ﺑـﺮای اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر ﺣـﺬف ﻛﺎﻣـﻞ ﻧﺸـﺘﻲ ﮔـﺎز از اﻳـﻦ ﭘﻜﻴﻨﮓﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﻴﺴﺘﻢ  آب بندی ﺟﺪﻳﺪ Xperseal  ﺗﻮﺳﻂ روغن ﭘﺮ ﻓﺸﺎر، ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺸـﺘﻲ ﮔـﺎز ﻛﻤﭙـﺮس ﺷﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد و واﻗﻌﺎ آب ﺑﻨﺪی ﺑﺪون ﻧﺸﺘﻲ را ﺑﺮای ﻣﺪت ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر امکان پذیر ﺳﺎخته اﺳﺖ. اﻳـﻦ ﺳﻴﺴـﺘﻢ آب ﺑﻨﺪی از ﻧﻈﺮ ﺧﺮاﺑﻲ اﻳﻤﻦ ﺑﻮده و میﺗﻮان ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﻪ آن ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻧﻤـﻮد و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﺑـﻪ روﻏﻦ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در کمپرﺳﻮرﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺟﻬﺖ روﻏﻦ ﻛﺎری ﭘﻜﻴﻨﮓ ﻧﻴﺎز ﻧﺪارد.

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ آب ﺑﻨﺪی ﺑـﻪ  ﻃـﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ آﻣﻴـﺰ در ﺳـﻪ واﺣـﺪ ارﺳـﺎل ﮔـﺎز ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺗﺴـﺖ ﺷـﺪه و در ﻫـﺮ ﻣـﻮرد Xperseal قادر ﺑﻪ ﺣﺬف ﻧﺸﺘﻲ ﮔﺎز ﺑﻮده است و ﻣﻘﺪار روﻏﻦ به ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در پکینگﻫﺎی ﻣﻴﻠﻪ ﭘﻴﺴﺘﻮن ﻧﻮع ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.

 

ﭘﻜﻴﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺘﻲ ﻣﻲ اﻓﺘﻨﺪ:

آبﺑﻨﺪﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ میله پیستون ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎﻻ از ﻣﻮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ (PTFE) ﮔﺮاﻓﻴﺖ، ﺑﺮﻧﺰ و اﻻﺳـﺘﻮﻣﺮﻫﺎ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺑﻲ دارﻧﺪ، وﻟﻲ اﺟﺰای ﺑﺎ ﺻﻠﺒﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﻧﻬﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤـﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ  ﻃـﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻴﻠﻪ ﭘﻴﺴﺘﻮن وﻓﻖ دﻫﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎس ﻟﻐﺰﺷﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرﺗﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺪاری ﺳـﺎﻳﺶ در ﻃﻮل زﻣﺎن اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ، ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﻧﺸﺘﻲ ﮔﺎز میﺑﺎﺷد.

ﻫﺮ ﭘﻜﻴﻨﮓ ﻧﻮع روﻏﻦ کاری ﺷﺪه ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ lit/hr ۳۰۰ ﻧﺸﺘﻲ ﮔﺎز دارند. لذا اﻏﻠﺐ ﻣﺠﻤﻮع اﺗﻼف در ﻣﺤﺪوده lit/hr۱۵۰۰-۵۰۰ در ﻫﺮ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر میﺑﺎﺷﺪ.

  ﺑﻴﺶ از ﺷﺶ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﺳﺎل ﺳﺎﻳﺶ و آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﭘﻜﻴﻨﮓ میﺗﻮاﻧﺪ ﻧـﺮخ ﻣﻴـﺰان ﻧﺸـﺘﻲ را ﺑﺴـﻴﺎر ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﺑﺒـﺮد و ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﮔﺎزﻫﺎی دﻳﮕﺮ میﺗﻮاﻧﺪ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ ﻛـﻪ  ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮی از ﻧﺸﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.

ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻛﻪ می ﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮر اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﻲ از نشتی های ﮔﺎز را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ؛ ﻣـﺜﻼً ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﻛﻦ ( اﺳﺘﻨﺪﺑﺎی) اﺳﺖ، ﻣﺎﻧﺪن ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻏﻴﺮ ﻣﺘـﺪاول اﺳـﺖ. ﺗﺤـﺖ اﻳـﻦ ﺷﺮاﻳﻂ آب ﺑﻨﺪﻫﺎ، ﻧﺮخ ﻧﺸﺘﻲ ﺧﻴﻠﻲ بالایی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﻟﺬا راه ﺣﻞ ﻣﻌﻤﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن آب ﺑﻨﺪ اﺳـﺘﺎﺗﻴﻚ وﻳـﮋه ای ﺑﺎ ﻫﻮای ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻣﻲ راه میﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ راه ﺣﻞ ﻫﺎ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﻛﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ (اﻣﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻧﻤـﻲﺷﻮﻧﺪ) و ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ و ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻛﻞ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻣﻲاﻓﺰاﻳﻨﺪ.

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل « آب ﺑﻨﺪ ﺑﺪون ﻧﺸﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮرﻫﺎی رﻓﺖ و برگشتی » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background