ads
ads
ads
ads

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی NACE

۰۵ بهمن ۱۳۹۶(2305 روز پیش) 4,122 بازدید

استاندارد NACE از ﺣﺮوف اول The National Association of Corrosion Engineers ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﻼش ﻫﺎی  اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ در ﺳﺎل ۱۹۳۴ﺗﻮﺳﻂ ﯾﺎزده ﺗﻦ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺧﻮردﮔﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ  آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ. ﻫﺪف NACE ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﻨﮕﻔﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮردﮔﯽ، ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﮔﺴﺘﺮش داﻧﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺧﻮردﮔﯽ اﺳﺖ. اﻣﺮوزه اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﮐﻪ NACE International ﻧﺎم دارد . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺧﻮردﮔﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی NACE  ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺧﻮردﮔﯽ در واﺣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﺳﺖ.

 

 

در آﻏﺎز ﻗﺮن ۲۰، داﻧﺶ اﻧﺪﮐﯽ در ﻣﻮرد ﻋﻠﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در دﻫﻪ ﺑﻌﺪ ﮔﺎم ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮردﮔﯽ در اﺛﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪﯾﮏ(CP) ، ﮐﻪ ﺑﻨﺤﻮ ﮔﺴﺘﺮده ای در ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ، ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ . در ﺳﺎل ۱۹۳۰ ﮔﺮوﻫﯽ ﯾﺎزده ﻧﻔﺮی از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺗﺸﮑﻠﯽ ﺑﻨﺎم اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻠﯽ ﺧﻮردﮔﯽ را ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺎدﻧﺪ.

ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪی، اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﺠﺎور ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪی ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ،ﺧﻮردﮔﯽ رخ داده اﺳﺖ . ﺑﻪ زودی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﺮﮔﺮدان  Stray Current ﻧﺸﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ در اﻃﺮاف، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮردﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺠﺎور ﺷﻮد. در ﺳﺎل ۱۹۳۸ ﺑﺮای ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﺗﺪوﯾﻦ روﺷﻬﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﻧﺼﺐ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی CP، در ﻫﻮﺳﺘﻮن ﺗﮕﺰاس، اﻧﺠﻤﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪﯾﮏ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ. در ﺳﺎل ۱۹۴۰، اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮق ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺖ PIEA از ﮐﺎر اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺣﻤﺎﯾﺖ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺨﻮد ﻣﻠﺤﻖ ﮐﺮد و ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪی PIEA ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ . اﻣﺎ  اﻋﻀﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﻧﺪ ﮐﻪ  اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺧﻮردﮔﯽ و ﮐﻨﺘﺮل آن ﻻزم اﺳﺖ . در ۹ اﮐﺘﺒﺮ ۱۹۴۳، اﻋﻀﺎی ﺑﺨﺶ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ NACE اﯾﺠﺎد ﺷﻮد . در ﺳﺎل ۱۹۴۵، NACE ﺑﺎ ۲۶۸ ﻋﻀﻮ، ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﮕﺰاس، رﺳﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﻨﯽ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ . در ﺳﺎل ۱۹۴۶، ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﺑﺨﺶ ﻫﻮﺳﺘﻮن ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ارﮔﺎن رﺳﻤﯽ NACE  ﺑﻮد ﺑﻪ ۸۰۱ ﻋﻀﻮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ  در ﺳﺎل ۱۹۴۷  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ و ﺷﻤﺎل ﻣﺮﮐﺰی، ﺑﻪ NACE  ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ و  17 ﺑﺨﺶ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ داد و ﺑﯿﺶ از ۱۷۰۰ ﻋﻀﻮ داﺷﺖ. ﺑﺘﺪرﯾﺞ، NACE ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮوﺗﺮﯾﻦ ارﮔﺎن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺧﻮردﮔﯽ، ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل، آﻣﻮزش و ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻋﻀﺎی NACE ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن  و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﻪ در ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. داﻣﻨﻪ ﮐﺎرﻫﺎی NACE ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ، ﺑﺮ ﺑﺤﺚ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪی CP و ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز، ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ، ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻆ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ، روش ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻮاد در ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ، ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﻨﻨﺪه از ﺧﻮردﮔﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ از آﺛﺎر ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻣﺨﺮب ﺧﻮردﮔﯽ، اﻋﻀﺎی  NACE ﺑﺸﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ" NACE ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ" ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﭼﻬﺎر ﺣﻮزه و ۸۰ ﺑﺨﺶ در اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ، ﭼﻬﺎر ﺣﻮزه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎ ۶۲ ﺑﺨﺶ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۳۶۰۰۰ ﻋﻀﻮ از ۱۳۰ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن دارد. ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی NACE ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﻫﻮﺳﺘﻮن، دﻓﺎﺗﺮی در ﺳﻦ دﯾﮕﻮ ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ، ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ﭼﯿﻦ؛ ﮐﻮاﻻﻻﻣﭙﻮر ﻣﺎﻟﺰی، آﻟﺨﺒﺎر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺳﺎﺋﻮ ﭘﺎﺋﻮﻟﻮی ﺑﺮزﯾﻞ ﻫﻢ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

 

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎم ﮔﺬاری اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی NACE

 

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ ﺑﺎﻻ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺎم ﮔﺬاری اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی NACE ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از اﻋﺪاد و ﺣﺮوف اﺳﺖ:

XX XX XX-XX

دو ﮐﺎراﮐﺘﺮ اول، ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪه  ﮔﺮوﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در آن ﻗﺮار دارد. اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎیNACE  ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ  ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

Material Requirement  : MR  (1 ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻮاد 
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی  MR ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﺧﻮرﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل MR0175  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﺰام ﻓﻮﻻدﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺎوی H2S در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ اﺳﺖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد MR01033  ﺑﺮای ﻓﻮﻻد ﮐﺮﺑﻨﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺗﺮش در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺎﺋﯿﻦ دﺳﺘﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎ، ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.  

Test Method  : TM  (2 روﺷﻬﺎی آزﻣﺎﯾﺶ 
اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی TM ﺷﺎﻣﻞ روش ﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل روش اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی SSC ﯾﺎ SOHIC  در اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﻃﺮح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

۳)  Recommended Practice : RP ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ
از ﺳﺎل ۲۰۰۷ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺘﺸﺎرات RP ﺑﻪ  SP: Standard Practice  ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد SP ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺧﺎص ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد ، ﻣﺜﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﺎﺗﺪی ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﺪﻓﻮن در ﺧﺎک ﯾﺎ روش ﻫﺎی ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺗﺮک دار ﺷﺪن ﻓﻮﻻد، در ﺣﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﮐﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه اﻧﺪ.

 

XX XX XX – XX

ﭼﻬﺎر رﻗﻢ ﺑﻌﺪی ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻮاﻟﯽ و ﺳﺎل اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺖ. ﻣﺜﻼ ﺷﻤﺎره ی اﺳﺘﺎﻧﺪارد SP0170 ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد، اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل ۱۹۷۰ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد SP0472 ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﺳﺎل ۱۹۷۲ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 

 

XX XX XX – XX

 دو ﮐﺎراﮐﺘﺮ آﺧﺮ، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ی ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ وﯾﺮاﯾﺶ، ﺑﺮ روی اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل آﺧﺮﯾﻦ وﯾﺮاﯾﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد RP0175-2003 در ﺳﺎل ۲۰۰۳ ﻣﻨﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. 

 

 

کاربران گرامی برای دریافت فایل « آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی NACE » به لینک دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background