ads
ads
ads
ads

جزوه آموزش مشعل گاز سوز تک مرحله ای

۰۸ اسفند ۱۳۹۶(2274 روز پیش) 3,689 بازدید

ﺍﺻﻮﻝ ﻛﻠﻲ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻣﺸﻌﻞ ﮔﺎﺯ ﺳﻮﺯ

ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎﻱ ﮔﺎﺯﺳﻮﺯ ، ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﮔﺎﺯ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ۴۷۸۸–DIN  ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ.    
ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﺭﻭﯼ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻫﻮﺍﻱ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ ﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺭﻳﭽﻪ ﻫﻮﺍ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻣﻲ ﺷود. ﺿﻤﻨﺎٌ ﺭﻭﯼ ﻣﺸﻌﻞ ﮐﻠﻴﺪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻫﻮﺍ ، ﺧﻮﺩﺑﺨﻮﺩ ، ﻣﺸﻌﻞ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﮐﻠﻴﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻭﺭﻭﺩ ﻫﻮﺍﻱ ﮐﺎﻓﻲ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ، ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺪ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ.

ﺟﺮﻳﺎﻥ ﮔﺎﺯ ﻣﺸﻌﻞ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮔﺎﺯ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻳﮏ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﯽ، به ﺼﻮﺭﺕ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﮏ، ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﮑﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﮔﺎﺯ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﺍﺯ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ، ﻳﮏ ﮐﻠﻴﺪ، ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ، ﻣﺸﻌﻞ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﻲ ﮐﻨﺪ.  
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﻌﻠﻪ ﻭ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﺑﻬﺘﺮ ﮔﺎﺯ ﺑﺎ ﻫﻮﺍﯼ ﺍﺣﺘﺮﺍﻕ، ﻳﮏ ﺷﻌﻠﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﻦ، ﺑﺎ ﭘﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺟﻠﻮ ﻧﺎﺯﻝ (ﺍﻓﺸﺎﻧﮏ) ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ   

 

ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮔﺎﺯ ﻭ ﻫﻮﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻗﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮﺍﻧﺲ ﺑﺎ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﺑﺎﻻ، ﺑﻴﻦ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﺩ ﺟﺮﻗﻪ ﻭ ﺳﺮﻧﺎﺯﻝ (ﺍﻓﺸﺎﻧﮏ ) ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﺳﺎﺱ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺮ ﺍﺻﻞ ﻳﻮﻧﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﻌﻠﻪ، ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﻌﻠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﺸﻮﺩ ﻳﺎ ﺍﺯﺑﻴﻦ ﺑﺮﻭﺩ ﻣﺸﻌﻞ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻲ ﮔﺎﺯ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺑﻨﺪﺩ.

 

ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺭﻟﻪ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎﻱ ﺗﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻳﻤﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﻳﺮﺩ ﺍﺯ ﺷﻴﺮﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ  ﺍﺑﺘﺪﺍ، ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﮐﻢ ﻭ ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺗﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ(ﻣﺎﮐﺰﻳﻤﻢ) ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ، ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

 

ﻣﺸﻌﻞ ﮔﺎﺯ ﺳﻮﺯ

 

ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺸﻌﻞ ﮔﺎﺯ ﺳﻮﺯ 

ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺷﺎﻣﻞ:

١- ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮔﺎﺯ   
٢- ﺷﻴﺮﺑﺮﻗﻲ ﮔﺎﺯ    
٣- ﭘﺮﺷﺮﮔﺎﺯ  
۴- ﭘﺮﺷﺮ ﻫﻮﺍ 
۵- ﻣﻮﺗﻮﺭ ﻭ ﻓﻦ ﺩﻣﻨﺪﻩ ﻫﻮﺍ
۶- ﺩﻣﭙﺮ ﻫﻮﺍ 
٧- ﺗﺮﺍﻧﺲ ﺟﺮﻗﻪ ﺯﻥ ، ﻭﺍﻳﺮﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﺩ ﺟﺮﻗﻪ ﺯﻥ   

٨-  ﻳﻮﻥ
٩- ﺭﻟﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻛﻨﻨﺪﻩ   

 

 ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺸﻌﻞ ﮔﺎﺯﺳﻮز – ﻓﻴﻠﺘﺮﮔﺎﺯ:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺫﺭﺍﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺩﺭ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﻭﺭﻭﺩ ﮔﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﺍﺯ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ.

ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﻭ ﻛﺜﻴﻒ ﺷﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﮔﺮﺩﻧﺪ   

 

ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺸﻌﻞ ﮔﺎﺯ ﺳﻮﺯ– ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻲ ﮔﺎﺯ -١:

ﺷﻴﺮ ﮔﺎﺯﻱ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻌﻞ ﺳﺎﻳﺰ ﺍ ﺍﻳﻨﭻ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺎﺭﻙ ﺁﻥ Krom Schroder ﻣﺪﻝ VG25R02LT31D ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺁﻥ ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ:

 

ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﻣﺸﻌﻞ ﮔﺎﺯ ﺳﻮﺯ – ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻲ ﮔﺎﺯ-٢:

 

 

کاربران گرامی سایت مهندس ایران برای دریافت کامل فایل «جزوه آموزش مشعل گاز سوز تک مرحله ای» به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background