ads
ads
ads
ads

فرایند جوشکاری با قوس الکتریکی با الکترود پوشش دار

۱۵ اسفند ۱۳۹۶(2277 روز پیش) 540 بازدید

جوشکاری با قوس الکتریکی و اﻟﮑﺗرود ﭘوﺷش دار 

در جوشکاری با قوس الکتریکی و اﻟﮑﺗرود ﭘوﺷش دار  (Shielded Metal Arc Welding: SMAW) ﻗوس اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺑﯾن ﯾﮏ اﻟﮑﺗرود روﮐش دار و قطعه ﮐﺎر زده ﻣﯽ ﺷود و در نتیجه ﺣرارت ﻻزم ﺑرای ذوب ﮐردن ﻓﻠز پایه و اﻟﮑﺗرود ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽ ﺷود.

در اﯾن ﻓرآﯾﻧد از ﻣﮑﺎﻧﯾزم ﻓﺷﺎر اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﯽ ﺷود. وظیفه ﻣﺣﺎﻓظت از ﺣوضچه ﻣذاب در اﯾن ﻓرآﯾﻧد ﺑر ﻋﮭده ﭘوﺷش اﻟﮑﺗرود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد که اﯾن ﭘوﺷش در ھﻧﮕﺎم ﺟوﺷﮑﺎری در اﺛر ﺣرارت تجهیز ﺷده و به ﺻورت ﺳرﺑﺎره و ﮔﺎز از ﻓﻠز ﺟوش ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽ ﮐﻧد.  

ﺳﺮﺑﺎره ﻧﻘﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﺮارﺗﯽ داﺷﺘﻪ و از ﺳﺮد ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊ ﺟﻮش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻮش را اﺻﻼح ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﺑﺎره دارای ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﺰ ﺟﻮش اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻮش در ﺣﯿﻦ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.  

 

جوشکاری با قوس الکتریکی

 

ﺣﺮارت ﻗﻮس ، ﺑﺮای ذوب ﻓﻠﺰ ﭘﺎﯾﻪ و ﻧﻮک اﻟﮑﺘﺮود ﭘﻮﺷﺶ دار ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻧﯽ، ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود.

اﻟﮑﺘﺮود و ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﺪار اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺪار از ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻧﯿﺮو ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎﺑﻞ ھﺎی ﺟﻮﺷﮑﺎری، ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮود ( اﻧﺒﺮ)، اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر، ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر( ﻓﻠﺰ ﭘﺎﯾﻪ ) و اﻟﮑﺘﺮود جوشکاری با قوس الکتریکی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﯾﮑﯽ از دو ﮐﺎﺑﻞ از ﻣﻨﺒﻊ ﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه اﻟﮑﺘﺮود ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ.   

ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻣﻮﻗﻌﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻮس ﺑﯿﻦ ﻧﻮک اﻟﮑﺘﺮود و ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد .

ﺣﺮارت ﺷﺪﯾﺪ ﻗﻮس ، ﻧﻮک اﻟﮑﺘﺮود و ﺳﻄﺢ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻗﻮس را ذوب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻗﻄﺮات رﯾﺰ ﻓﻠﺰ ﻣﺬاب ﺳﺮﯾﻌﺎ در ﻧﻮک اﻟﮑﺘﺮود ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﮐﻪ از طﺮﯾﻖ ﺟﺮﯾﺎن ﻗﻮس ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺬاب ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ، ﻓﻠﺰ ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺗﺪرﯾﺠﯽ اﻟﮑﺘﺮود رﺳﻮب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻗﻮس روی ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر ﺑﺎ طﻮل و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻓﻠﺰ ﭘﺎﯾﻪ را ذوب و ﻣﺪاوﻣﺎ ﻓﻠﺰ ﺟﻮش را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دھﺪ.  

 

ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻗﻮﺳﯽ 

در جوشکاری با قوس الکتریکی ، ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق از طﺮﯾﻖ ﮐﺎﺑﻞ ﺟﻮﺷﮑﺎری و اﻧﺒﺮ اﻟﮑﺘﺮود ﺑﻪ ﻣﯿﻠﻪ اﻟﮑﺘﺮود ﻣﯽ رﺳﺪ.

ﺳﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮش ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر ﻣﻮرد ﺟﻮﺷﮑﺎری ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰ ﮐﺎر ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس اﻟﮑﺘﺮود ﺑﺎ ﻗﻄﻌﻪ ﮐﺎر، در ﻣﺪار ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و ﺟﺮﯾﺎن زﯾﺎدی از طﺮﯾﻖ اﻟﮑﺘﺮود – ﻗﻮس ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮرد ﺟﻮﺷﮑﺎری – ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ، ﺑﻪ طﺮف ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.  

 

ﺣﺎل اﮔﺮ اﻟﮑﺘﺮود از ﻓﻠﺰ ﻣﺒﻨﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ از آن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺟﮭﺶ ﺟﺮﻗﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﯾﻮﻧﯿﺰه ﺷﺪن ھﻮا و اﯾﺠﺎد ﻗﻮس ﻣﯽ ﮔﺮدد.  

 

ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ زﯾﺎد ﻗﻮس ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺮارت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ذوب اﻟﮑﺘﺮود و ﻟﺒﻪ ھﺎی دو ﻗﻄﻌﻪ ﻓﻠﺰ ﺟﻮش ﺷﻮﻧﺪه و در ھﻢ آﻣﯿﺨﺘﻦ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺗﺼﺎل دو ﻗﻄﻌﻪ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﻮﺷﮑﺎری ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد.  

 

ﭘﺎراﻣﺗرھﺎی ﻣوﺛر در ﻓرآﯾﻧد SMAW :  

در جوشکاری با قوس الکتریکی ﭼﮭﺎر ﻋﺎﻣﻞ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ روی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﻮش دارﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻮش ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﯾﺪ ، ﻻزم اﺳﺖ ھﺮ ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻧﻮع ﮐﺎر و وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ھﻢ آھﻨﮓ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ.

اﯾﻦ ﻋوﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : 

۱- ﺷدت ﺟرﯾﺎن 

۲-  طول ﻗوس (وﻟﺗﺎژ ﻗوس)

طول ﻗوس : ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﻓﺎصله ﺑﯾن ﺳر اﻟﮑﺗرود ﺗﺎ ﺳطﺢ قطعه ﻣورد ﺟوﺷﮑﺎری به ھﻧﮕﺎم ﺑرﻗراری ﻗوس ، در نتیجه طول ﻗوس در ھﻧﮕﺎم ﺟوﺷﮑﺎری ﺗﺄﺛﯾر زﯾﺎدی ﺑر روی ﺟوش ﻣﯽ ﮔذارد.  

۳- ﺳرﻋت ﭘﯾﺷروی  
ﺳرﻋت ﺣرﮐت دﺳت به ﻋواﻣل زﯾر ﺑﺳﺗﮕﯽ دارد: 

  •  ﭘﮭﻧﺎی ﺟوش
  • ﻗطر اﻟﮑﺗرود
  • ﺿﺧﺎﻣت ورق
  • ﺣرﮐت اﻟﮑﺗرود 

 

 

کاربران گرامی سایت مهندس ایران لطفاٌ برای دریافت کامل فایل «فراینده جوشکاری با قوس الکتریکی با الکترود پوشش دار» به بخش دانلود مراجعه نماید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background