ads
ads
ads
ads

اصول کلی نقشه کشی گاز رسانی

۱۰ فروردین ۱۳۹۷(2156 روز پیش) 24,085 بازدید

ترسیم نقشه لوله کشی گاز

در مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان  "لوله کشی گاز طبیعی ساختمان ها "(در قسمت ۷۱-۴-۱-۲) آمده است: برای تهیه نقشه لوله کشی گاز باید اطلاعات و مدارک زیر تهیه شود: 
الف) نقشه لوله کشی گاز در پلان محوطه و طبقاتی که در آن ها لوله گاز کشیده خواهد شد. (اعم از زیر زمین، همکف یا طبقات بالاتر) به اضافه محل قرار گیری دودکش ها با ذکر مشخصات آن (طول- قطر- جنس و نوع) شکل زیر نمونه ای از نقشه پلان لوله کشی را نشان می دهد.

 

نقشه لوله کشی گاز

 

ب) نقشه ایزومتریک با ذکر طول و قطر لوله ها بر روی آن شکل زیر نمونه ایاز نقشه ایزومتریک است:

نقشه لوله کشی گاز

 

پ) زﯾﺮ ﺑﻨﺎ ﯾﺎ ﻓﻀﺎى ﻣﻔﯿﺪ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف ﮔﺎز ﻫﺮ ﯾﮏ از وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺎزﺳﻮزى ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸــﻰ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﯾﺎ در آﯾﻨﺪه ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﮔﺎز ﯾﺎ ﮐﯿﻠﻮﮐﺎﻟﺮى در ﺳﺎﻋﺖ.

 

ت) ﮐﺮوﮐــﻰ ﻣﺤﻞ ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در زﯾﺮ ﺑﺮگ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺸﺎﻧﻰ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ اﺻﻠﻰ ﺗﺮﺳــﯿﻢ ﺷﻮد. 

ث) ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺟﻨﺎس ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﻣﻘﺪار آن در ﺟﺪوﻟﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳــﻤﺖ راﺳــﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻى ﻧﻘﺸﻪ آورده ﺷﻮد.
د) ﻣﻘﯿﺎس ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ۱:۱۰۰ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

ﺷﯿﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﻰ ﮔﺎز

ﻣﻌﻤــﻮﻻً ﻧﻘﺸــﻪ ﻫﺎى اﯾﺰوﻣﺘﺮﯾــﮏ ﮔﺎز را روى ﺑﺮﮔﻪ ﻫــﺎى ﻣﺨﺼﻮﺻﻰ ﺗﺮﺳــﯿﻢ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن " ﺷــﯿﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸــﻰ ﮔﺎز"  ﻣﻰ ﮔﻮﯾﻨــﺪ و در ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺻــﻮرت آﻣﺎده وﺟﻮد دارد. ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﺷــﯿﺖ نقشه لوله کشی گاز وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻞ، ﮐﺎرﺑﺮد، اﺑﻌﺎد ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑــﺎ ﻫﻢ اﻧﺪﮐﻰ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ وﻟﻰ در ﻋﻤﻞ ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﻰ دﻫﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺳﻤﺖ راﺳــﺖ اﯾﻦ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎ، ﺟﺪول ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺎﭘﻰ آﻣﺎده ﺷــﺪه و ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻫﺎى ﺧﺎﻟﻰ آن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﭘﺮ ﮐﻨﺪ. 

 

ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻰ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﻰ ﮔﺎز

 اﻧﺠــﺎم ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸــﻰ ﮔﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﺳــﺎس ﻣﺒﺤــﺚ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﻘــﺮرات ﻣﻠﻰ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸــﻰ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﻰ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺮاى ﮐﻠﯿﻪ دﺳــﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸــﻰ ﮔﺎز اﻋﻢ از ﻣﺠﺮﯾﺎن، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇــﺮ ﺿﺮورت دارد. در اﯾﻦ ﻗﺴــﻤﺖ ﺑﺮﺧــﻰ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺒﺤﺚ ﻫﻔﺪﻫﻢ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻦ آن ﻫﺎ در ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﻰ ﮔﺎز ﺧﺎﻧﮕﻰ و ﺗﺠﺎرى ﺿﺮورت دارد آورده ﻣﻰ ﺷﻮد.

 

ﻣﺴﯿﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﻰ ﮔﺎز

۱ـ ﻋﺒﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز از ﺳﻘﻒ ﺣﻤﺎم و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻃﻮب ﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﻧﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
۲ـ ﻋﺒــﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز از داﺧﻞ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻮاﮐﺶ- آﺳﺎﻧﺴﻮر- دودﮐﺶ ﺗﻬﻮﯾﻪ و اﻣﺜﺎل آن ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.

 

ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺎزﺳﻮز

۱. ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ وﺳــﺎﯾﻞ ﮔﺎزﺳــﻮز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮔﺎزﻫﺎى ﺣﺎﺻﻞ از اﺣﺘﺮاق ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
۲. ﻧﺼﺐ ﭼﺮاغ روﺷﻨﺎﯾﻰ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎى زﯾﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ.

اﻟﻒ) اﺗﺎق ﺧﻮاب
ب) روﺑﻪ روى درﯾﭽﻪ ﮐﻮﻟﺮ

ج) درﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺘﺮ از ﭘﻨﺠﺮه و ﭘﺮده.

د) درﺻﻮرت وﺟﻮد ﺳــﻘﻒ ﯾﺎ دﯾﻮار ﭼﻮﺑﻰ در ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن 

ه) در ﻣﺤﻞ ﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﺳــﻘﻒ از۰۵۲ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ

۳. ﻧﺼﺐ ﺷــﻮﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺨﺎرى دﯾﻮارى در اﺗﺎق ﺧﻮاب ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ 

 

 

ﺷﯿﺮﻫﺎى ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﮔﺎزرﺳﺎﻧﻰ

 اﺑﺘﺪا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷــﯿﺮﻫﺎى ﻣﻮرد اﺳــﺘﻔﺎده در ﮔﺎزرﺳﺎﻧﻰ ذﮐﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد.

  1. ﺷــﯿﺮ اﺻﻠﻰ ﺷﯿﺮ رﺑﻊ ﮔﺮد ﺗﻮﭘﮑﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از کنتور بر روی لوله کشی داخلی نصب می شود.
  2. ﺷــﯿﺮ ﻓﺮﻋﻰ ﺷــﯿﺮ رﺑﻊ ﮔﺮد ﺗﻮﭘﮑﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻧﺸﻌﺎب، ﺑﺮاى ﻫﺮ واﺣﺪ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ روى ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﻰ آن واﺣﺪ ﻧﺼﺐ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺷﯿﺮ ﻓﺮﻋﻰ ﻧﺰدﯾﮏ در ورودى ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﻰ ﻧﺼﺐ ﻣﻰ ﺷﻮد. 
  3. ﺷــﯿﺮ ﻣﺼﺮف ﺷﯿﺮ رﺑﻊ ﮔﺮد ﺗﻮﭘﮑﻰ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﻰ داﺧﻠﻰ را ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﺳــﻮز وﺻﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. 

 

 

 

کاربران گرامی سایت مهندس ایران برای دریافت کامل فایل «اصول کلی نقشه کشی گاز رسانی» به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background