ads
ads
ads
ads

دستورالعمل بازرسی دوره ای جرثقیل های سقفی

۱۲ فروردین ۱۳۹۷(2161 روز پیش) 1,399 بازدید

ﻫﺪف از دستورالعمل بازرسی دوره ای جرثقیل های سقفی ﺑﻴﺎن ﻣﺮاﺣﻞ و روش اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﻲ جرثقیل های سقفی و دروازه ای اﺳﺖ.

 

ﻣﺤﺪوده اﻋﺘﺒﺎر

اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ درﻣﻮرد اﻧﻮاع جرثقیل های سقفی و دروازه ای ﺑﺎ ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﻛﻪ دﺳﺘﻲ و ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺎ ﭘﻞ روروﻧﺪه ﺗﻚ ﭘﻞ ﻳﺎ دوﭘﻞ و ﻛﺎﻟﺴﻜﻪ رو روﻧﺪه ﻳﺎ آوﻳﺰ از زﻳﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﻋﻤﻮدی ﺑﺎرﻫﺎی آوﻳﺰ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﺸﺪه، ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺑﺎزوﻳﻲ، ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.   

 

جرثقیل های سقفی

 

مسئولیت

 ﻣﺸﺎور ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ و ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺴﺆول اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﺸﺎور ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﻲ و ﺧﺪﻣﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻛﺎر و ﻧﻴﺎز ﭘﺮوژه ﺑﺎﻳﺪ از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺟﻊ و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻗﺮار داده ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی زﻳـﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای اﻳﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻫﺪف ﺳﺎزﮔﺎری زﻳﺮ در ﻃﻮل دوره ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﺮای ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

۱- ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻛﺎراﻳﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه از ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

۲- اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻛﺎﻓﻲ و ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر در ﺑﺎرﺑﺮدارﻳﻬﺎ ﺑﺮای ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  

۳- ﻋﻤﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ در دوره ﮔﻮاﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺮﺳﺪ. 

–  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺑﺮای اﻃﻤﻴﻨﺎن از اداﻣﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﻛﺎراﻳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. (ﻣﺎﻧﻨـﺪ : PM ،…)
 در زﻳﺮ روﻳﻪ و دﺳﺘﻮرالعمل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻫﺎی جرثقیل های سقفی آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﻚ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﻣـﺪارک ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮای ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎزرﺳﻲ زﻣﻴﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺮاﺟﻊ اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه در اﻳﺮان و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻠﻲ ﺷﺪه در ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺮاﺟﻊ اﺳﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻴﺎز ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﺷـﺮاﻳﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺎزرﺳﻲ از ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﺨﺼﺼـﻲ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺳـﺎزﻧﺪه، ﻧـﻮع اﺳـﺘﺎﻧﺪارد و ﻛـﺎرﺑﺮی ﺧـﺎص، ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـاﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﻮارد اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﺤﺼﻴﻞ و اﻗﺪام ﺷﻮد.

 

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﭘﺎﻳﻪ 

– ﻣﻘﺮرات ذﻛﺮ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ و اﻳﻤﻨـﻲ  ﻋﻤﻠﻴـﺎت و ﻳـﺎ ﺑـﺮ روی ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﻘﺮرات دﻳﮕﺮی را ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻘـﺮرات  ذﻛـﺮ  ﺷـﺪه ﺟﻬـﺖ ﺗـﺎﻣﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮاﻋﺎت و ﺑﻜﺎر ﺑﻨﺪﻳﺪ. 
– ﻣﺤﻞ ﺑﺎزرﺳﻲ و اﻃﺮاف آن و ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ و ﺳﺴﺘﻲ زﻣﻴﻦ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻃﺖ ﻓﺮدی ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺑﺎزرﺳﻲ اﻳﻤﻦ از ﻗﺒﻞ وارﺳﻲ ﺷﺪه و ﺑﺎزرﺳﻲ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
– در ﺣﻴﻦ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻓﻌﺎل و ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮان، ﻗﻄﻌـﺎت و ﻣـﺪارﻫﺎی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ، ﻛـﺎرﻛﺮد ﺟﺮﺛﻘﻴـﻞ اکیدا ممنوع بوده و تنها با دستور بازرس انجام شود.

– ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮوﻫﻲ اﺳﺖ، ﭘﺲ در ﻫﻤﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻫﻤﻜـﺎری  ﻛﺎﻣـﻞ ﺑـﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن،  ﻧـﺎﻇﺮﻳﻦ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ، اﻋﻀﺎی ﺗﻴﻢ ﺑﺎرﺑﺮی اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
–  رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﻲ، اﻧﻀﺒﺎﻃﻲ، ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺟﺮﺛﻘﻴﻞ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزرﺳﻲ اﻟﺰاﻣﻲ است.

– اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺑﺎزرﺳﻲ از واﺣﺪﻫﺎی ذﻳﺮﺑﻂ در ﺳﺎﻳﺖ ﻛﺎری اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

 

 

 

کاربران گرامی سایت مهندس ایران برای دریافت کامل فایل « دستورالعمل بازرسی دوره ای جرثقیل های سقفی » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background