ads
ads
ads
ads

دستورالعمل مشخصات فنی و راه اندازی خطوط لوله انتقال گاز فشار قوی

۲۹ بهمن ۱۳۹۶(2287 روز پیش) 6,351 بازدید

 ﺑﯽ ﺗﺮدﯾﺪ خطوط لوله انتقال گاز فشار قوی  از ﺷﺮﯾﺎﻧﻬﺎی ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر وازﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ ﻣﻠـﯽ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎرﻣﯽ رود. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻻزم اﺳﺖ در ﺻﯿﺎﻧﺖ از آن ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﺋﯽ ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑـﺎری و ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداری اﺣﺴـﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ، اﺟﺮاء و ﻧﻈﺎرت در ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﯿﺰ ﻧﮕﻬﺪاری از خطوط انتقال گاز از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﻨﺂوری ﻫـﺎ،ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ و ازﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﯿـﺮوی اﻧﺴـﺎﻧﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ.

ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ رﻋﺎﯾـﺖ ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻤﻨﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﺪ ﻧﻈﺮ و در ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ازﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮔﺎز ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

خطوط لوله انتقال گاز فشار قوی

 

الزامات

 اﻟﻒ : رﻋﺎﯾﺖ و اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ، ﻣﺠـﻮز ورود ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﯿـﺎت اﺣـﺪاث و اﺟﺮای ﺧﻄﻮط لوله اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز فشار قوی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻟﺬا ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎران دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ HSE ﺧﻮد را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ اﻟﺰاﻣـﺎت ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ HSE ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﺗـﺪوﯾﻦ و ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﯽ و ﺗﺎﺋﯿـﺪ آن ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻓﻨﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎت و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺎﻟﯽ آن ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻻزم ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯿﻤﺎن اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.  


ب : ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻓﻨﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮاﺳﺎس رﻋﺎﯾﺖ و اﻟﺰاﻣـﺎت ﮐﻠﯿـﻪ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻓﻨـﯽ ، اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﻓﺼﻮل ﻫﻔﺪه ﮔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻓﺼـﻞ و ﻣﻮﺿـﻮع در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. 

  
ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺨﺼﯽ (PPE) ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻓﺼـﻞ ﻫﻔـﺪﻫﻢ و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎی آن ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻟﻮازم ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮود و ﻓﯿﻠﻢ رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ و ﻏﯿﺮه در ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.  


ج : ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺷﻔﺎف و ﻣﮑﺘﻮب ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ را در ﻣﻮاردی ﮐﻪ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﺟـﺮای ﮐـﺎر در اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ درج و در ﻣﺪارک ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮕﺮدﯾﺪه در ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺘﻌﻼم درﯾﺎﻓـﺖ و ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻌﯿﻦ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ.  


ﺑﺎ اﯾﻦ دﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر اﺷﺮاف ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻣﻔﺎد ﭘﯿﻤﺎن را دارد و در ﺻـﻮرت ﺑـﺮوز ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ اﺑﻬـﺎم  ﭘﺲ از اﻣﻀﺎء ﻗﺮارداد از ﻃﺮف ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر، ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﻨﺎس و ﯾﺎ ﻧﺤـﻮه اﺟـﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫـﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻧﻈـﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮده و در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ، ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﻣﻮﻇـﻒ ﺑـﻪ رﻋﺎﯾـﺖ دﺳـﺘﻮرات ﮐﺘﺒـﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  


د: در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺪارک ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﭘﯿﻤﺎن در ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ( ﺟﻠﺪ اول) ذﮐﺮ ﻧﮕﺮدﯾـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ، آن ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﺑـﻪ ﺻــﻮرت ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد و ﻣﮑﺘــﻮب ﺑـﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ اراﺋــﻪ ﮔـﺮدد ﺗــﺎ ﺑـﺎ روش ﺗﻮاﻓــﻖ و  ﻣﺮﺿﯽ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮔﺮدد.

   

ﻫـ : ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﻮل اﺟﺮای ﭘﺮوژه و زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی ) روﺷﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﻗﺒﯿﻞ روﺷﻬﺎی ﺟﻮﺷﮑﺎری، روش آزﻣﻮن ﻫﯿﺪرواﺳـﺘﺎﺗﯿﮏ ، آزﻣـﻮن ﭘﻮﺷـﺶ ﻋـﺎﯾﻖ و روش ﺗﺰرﯾـﻖ ﮔـﺎز ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اراﺋﻪ و ﭘﺲ از اﺧﺬ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ اﺟﺮاء ﻧﻤﺎﯾﺪ.  


و : ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﺑﺎﯾﺪ دارای ﮐﻠﯿﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ادوات، ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻧﺴـﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ﻧﻘﺺ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮوژه و اﺣﺪاث و راه اﻧﺪازی خطوط لوله انتقال گاز فشار قوی و ﮐﻠﯿـﻪ ادوات و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت اﺻﻠﯽ و ﺟﺎﻧﺒﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ رو ﭘـﺲ از ﻋﻘـﺪ ﻗـﺮارداد ادﻋـﺎی ﻫﯿﭽﮕﻮﻧـﻪ ﻋﺠـﺰ و ﻏـﺒﻦ ﮐﻤﺒﻮدی از ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.  

 

 

تعاریف:

در ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن خطوط لوله انتقال گاز فشار قوی ، ﺟﻠـﺪ دوم ﭘﯿﻤﺎﻧﻬـﺎ ﺗﻌـﺎرﯾﻒ ﻣﻔﻬـﻮﻣﯽ ذﯾﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  


ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ:

ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻓﺮﻋﯽ ، واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﻞ ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﺎ و زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠـﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان.  


ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر:

ﺷﺮﮐﺖ و ﯾـﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ای از ﺷـﺮﮐﺘﻬﺎ ﮐـﻪ اراﺋـﻪ دﻫﻨـﺪه ﺧـﺪﻣﺎت اﺟﺮاﯾـﯽ، ﻣﺸـﺎوره ای ، ﻃﺮاﺣـﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ، ﺑﺎزرﺳﯽ و ﺗﺪارک و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  


ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ:

ﺷﺨﺼﯿﺖ و ﯾﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺨﺼـﺺ ﻫـﺎی ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﭘـﺮوژه ﮐـﻪ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

   
ﻣﺠﺮی :

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘـﯽ و ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﮐـﻪ ﺗﺤـﺖ ﻋﻨـﺎوﯾﻦ ﺷـﺮﮐﺖ و ﯾـﺎ اﻧﻔـﺮادی ﺟﻬـﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﻠﯿﻪ اﻣﻮر اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه از ﻃﺮف ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در ﻗﺎﻟﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرت ﯾﺎ ﻣﺸﺎور و ﯾﺎ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوژه (M) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺒﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد.  


ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ :

ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪی اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﺣـﺮﯾﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ و ﻣﺤـﺪوده ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻮده ( ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﺣـﺮﯾﻢ ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﻠـﯽ ﮔـﺎز) و ﻋﻤﻠﯿـﺎت اﺟﺮاﯾـﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃـﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺪارک و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﭘﯿﻤﺎن و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻗﯿـﺪ ﺷـﺪه در اﯾـﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽـﻪ در آن اﻧﺠـﺎم  ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.  


ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ:

ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ای ﺧـﺎرج از ﺣـﺮﯾﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ و در ﻃـﻮل ﻣﺴـﯿﺮ ﺧـﻂ ﻟﻮﻟـﻪ اﻃـﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ در اﺟﺮای ﺣﺮﯾﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

   
ﺣﺮﯾﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ (R.O.W) : 

ﺟﺎده ﯾﺎ ﻧﻮاری اﺳﺖ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺧـﻂ ﻟﻮﻟـﻪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ در آن ﺗﺮدد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻋﺮض آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﻄـﺮ ﺧـﻂ ﻟﻮﻟـﻪ و ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺟﺪاول ﻣﻨﺪرج در ﻣﻘﺮرات ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  


راه های دﺳﺘﺮﺳﯽ:

ﻣﺴـﯿﺮی اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻋـﺮض ﺣـﺪاﮐﺜﺮ ۴ ﻣﺘـﺮ ﮐـﻪ ﺑـﺮای دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﺑـﻪ ﺣـﺮﯾﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ از ﺟﺎده ﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﺧﺎص، و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﺻﻌﺐ اﻟﻌﺒﻮر ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﺣﺪاث ﻣﯽ ﺷﻮد.  


ﺟﺎده ﺳﺮوﯾﺲ :

ﻣﻌﺒﺮی اﺳﺖ در داﺧﻞ ﺣﺮﯾﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻋﺮض ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۵ ﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗـﺮدد ﺗﺠﻬﯿـﺰات و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت در زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری آﻣﺎده ﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﺗـﺮدد در ﭼﻬـﺎر ﻓﺼـﻞ را دارا ﺑﺎﺷﺪ.

    
ﺗﺤﺼﯿﻞ اراﺿﯽ :

ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﺗﻤﻠﮏ زﻣﯿﻨﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز اﻋﻢ از ﺣـﺮﯾﻢ اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ و ﻣﺤﺪوده اﯾﺴﺘﮕﺎه های ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﺮﯾﻢ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  

 

 

 

کاربران گرامی لطفا جهت دریافت فایل کامل «دستورالعمل مشخصات فنی و راه اندازی خطوط لوله انتقال گاز فشار قوی» به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background