ads
ads
ads
ads

بازرسی گاز (محاسبات و نکات گازرسانی)

۰۹ بهمن ۱۳۹۶(2307 روز پیش) 1,011 بازدید

در این فایل نکات طراحی و بازرسی گاز بیان شده اند: 

 

بازرسی گازبازرسی گاز

 

۱- ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ در ﺟﻨﺐ ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﺑﺎزرﺳﯽ گاز ﺣﺘﻤﺎ ﻋﻠﻤﮏ ﮔﺎز ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ، در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ اداره ﮔﺎز ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮔﺮدد.

۲ – ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﮐﻨﺘﻮر ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر۱۰ psi ﺗﺤﺖ ﺗﺴﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮد ، در ﺻﻮرت ﻣﺸﮑﻞ آب ﺑﻨﺪی ﻣﯿﺘﻮان از ﺷﯿﻠﻨﮓ و ﺳﺮ ﺷﯿﻠﻨﮕﯽ ﺑﺠﺎی راﺑﻂ ﮐﻨﺘﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

۳- آرم ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺳﺎﯾﺰﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮده و اﺗﺼﺎﻻت و ﺷﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺿﺪ زﻧﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 

۴ -ﺷﯿﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺎزﺳﻮز ﻗﺮار ﮔﯿﺮدو ﺷﯿﺮ ﺑﺨﺎری ﮔﺎزی ﺑﺎﯾﺪ از دودﮐﺶ آن ۶۰ اﻟﯽ ۸۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﻘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۵-  ﺷﯿﺮ آﺑﮕﺮﻣﮑﻦ زﻣﯿﻨﯽ ( ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺳﺎﯾﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﮔﺎز ﺳﻮز ﮐﻪ در ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ) ﺣﺘﻤﺎ "در ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آﺑﮕﺮﻣﮑﻦ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺠﺎزو اﯾﻤﻨﯽ اﺟﺮا ﮔﺮدد.

۶- ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺎﺷﺪ .درب و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﺳﻘﻒ ﻫﻢ اﺟﺮا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره از ﻃﺮح آﯾﻨﺪه ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﻨﺪ ﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 7 -در ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ دﻗﺖ ﺷﻮد:

– ﺗﺮﺳﯿﻢ ﭘﻼن و اﯾﺰوﻣﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﮑﺼﺪم.

– رﻋﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﻧﻘﺸﻪ ، ﺿﺨﺎﻣﺖ دﯾﻮار، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﻨﺠﺮه و درب ﻫﺎ، ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺣﯿﺎط ، ﭘﻠﻪ، ﺗﺮاس، اﯾﻮان، اﻧﺒﺎری، ﻗﯿﺪ اﭘﻦ ﺑﻮدن آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ.

– ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻣﺸﺨﺼﺎت دودﮐﺶ از ﺳﻘﻒ ﯾﺎ دﯾﻮار ﻗﻄﺮ و ﺟﻨﺲ دودﮐﺶ.

۸- ﻧﺼﺐ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دودﮐﺶ در ﺣﺮﯾﻢ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ، ﺣﺘﯽ ﻣﻐﺎزه ﻫﺎی زﯾﺮ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دودﮐﺶ ﻣﻐﺎزه  را در ﺣﯿﺎط آﭘﺎرﺗﻤﺎن رﻫﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺼﺐ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز ﯾﺎ دودﮐﺶ در درز اﻧﻘﻄﺎع ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

 9 -ﺷﯿﺮ ﻓﺮﻋﯽ در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎی دارای ﮐﻨﺘﻮر ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺘﻤﺎ در راه ﭘﻠﻪ  ﻧﺰدﯾﮏ درب ورودی ﻫﺮ واﺣﺪ اﺟﺮا ﮔﺮدد.

 10 در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎی دارای ﮐﻨﺘﻮر ﻣﺠﺰا ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮕﺮدد از ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮ ﻓﺮﻋﯽ در ﺗﺮاس ﻣﺸﺮف ﺑﻪ اﺗﺎق ﺧﻮاب ﺧﻮدداری ﺷﺪه و از ﺗﺮاس ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ و ﯾﺎ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.

 11- ﻧﺼﺐ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﭘﻠﻮﭘﺰ ﺧﺎﻧﮕﯽ  Rc در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺸﺎع ﺑﻮدن ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و همچنین در ﺻﻮرت ﻣﺤﺼﻮر ﺑﻮدن ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ از ﺳﻪ ﻃﺮف ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺸﻌﺎب ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۲- در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻠﮑﺘﻮری ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﻮر ﻣﺠﺰا ﻧﺼﺐ ﺷﯿﺮ ﻗﻔﻠﯽ ﻗﺒﻞ از ﮐﻨﺘﻮر و ﺷﯿﺮ اﺻﻠﯽ رﺑﻊ ﮔﺮد ﺗﻮﭘﮑﯽ ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﺘﻮر اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

۱۳- در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻠﮑﺘﻮری ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﻨﺘﻮر ﺳﺎﯾﺰﯾﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺼﺮف آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه از ﻋﻠﻤﮏ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.

۱۴- ﻧﺼﺐ روﺷﻨﺎﯾﯽ در ﻓﻀﺎ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

  روﺑﺮوی ﮐﻮﻟﺮ – ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮاز ﯾﮏ ﻣﺘﺮاز ﭘﻨﺠﺮه و درب – در ﻓﻀﺎی دارای ﺳﻘﻒ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ۲۸۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ درﺳﻘﻒ ﮔﭽﯽ  ﻓﻀﺎی ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﮐﻤﺘﺮ از ۲۵۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ

۱۵- در اﻧﺸﻌﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺑﺨﺎری از ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﻤﻮدی ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﯿﮕﺮدﻧﺪ و در ﮐﻨﺞ  90 درجه قرار دارند، ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﯿﺮ روﺷﻨﺎﯾﯽ از ﺳﻪ راﻫﯽ ۳۰ اﻟﯽ ۴۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻی ﺑﺨﺎری ﻧﺒﺎﺷﺪ.

۱۶- در ﺑﺮﻧﺠﮑﻮﺑﯽ ﻫﺎ ﭼﻮن ﮔﺎز ﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻮﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮاف و ﺑﻌﺪ ازﺧﺸﮏ ﮐﺮدن ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ" وارد ﻓﻀﺎی ﺑﺮﻧﺠﮑﻮﺑﯽ ﻣﯿﮕﺮدد، ﺗﻬﻮﯾﻪ اﺟﺒﺎری ﻓﻦ ﺑﺎ CFM ﻣﻨﺎﺳﺐ در دوﻃﺮف دﯾﻮار ﺑﺮﻧﺠﮑﻮﺑﯽ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد. ﺿﻤﻨﺎ" ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ در ﺳﻘﻒ ﺑﺎﻻی ﺗﺮاف ﻫﺎ از ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ) ﻫﻮاﮐﺶ ﺳﻘﻔﯽ -ﯾﺎ ﻗﺎرﭼﯽ ( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد.

۱۷-اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺎری ﻫﺎی ﺑﺪون دودﮐﺶ در داﺧﻞ ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ ﯾﺎ درزﺑﻨﺪی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮط ﻧﺼﺐ و ﯾﺎداﺷﺖ ﻣﺪل و ﺷﻤﺎره ﺳﺮﯾﺎل درون ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﺖ.

۱۸- ﻧﺎﻧﻮاﯾﯽ ﻓﺎﻧﺘﺰی ﺟﺰء اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد .

 

 

کاربران گرامی برای دریافت فایل « بازرسی گاز (محاسبات و نکات گازرسانی)» به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background