ads
ads
ads
ads

ضوابط درب های مقاوم در برابر حریق آتش نشانی شهر تهران

۰۷ اسفند ۱۳۹۶(2284 روز پیش) 426 بازدید

پیرو اﺑﻬﺎﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص درب های مقاوم در برابر حریق ، اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ، اﻟﺰاﻣﺎت و ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ، ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻧﺘﺸﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص درب های مقاوم در برابر حریق و روش ﻫﺎی آزﻣﻮن آن ، اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع و ﻣﺴﺎﻋﺪت در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ در ﺧﺼﻮص ﻋﺮﺿﻪ درب های مقاوم در برابر حریق ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .

 

از اﯾﻦ رو در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ ﻫﺎی ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ در در ﭘﻠﮑﺎن ﺧﺮوج ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺻﻮل ﺗﺎ ﯾﮑﺴﺎل ﭘﺲ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر رﺳﻤﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان در ﺧﺼﻮص در ﻫﺎی ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ و روش ﻫﺎی آزﻣﻮن ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

درب های مقاوم در برابر حریق

 

 

کاربران گرامی سایت مهندس ایران می توانید برای دریافت فایل پی دی اف ضوابط درب های مقاوم در برابر حریق  به بخش دانلود مراجعه نمایید. در ادامه خلاصه ای در این باره مطالعه نمایید:

 

درب ورودی ﺑﻪ دﻫﻠﯿﺰﻫﺎی ﭘﻠﮑﺎن و ﻻﺑﯽ آﺳﺎﻧﺴﻮر در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از ﻧﻮع ﻣﻘﺎوم، دودﺑﻨﺪ، ﺧﻮدﺑﺴﺘﻪ ﺷو ﺑﺪون ﻗﻔﻞ و ﺑﺴﺖ اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۹۰ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ درب ورودی از واﺣﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻻﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ۹۰ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﻘﺎوم ﺣﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد، ﺑﺮای درب ورودی ﺑﻪ دﻫﻠﯿﺰ ﭘﻠﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از درب ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ۲۰ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.(ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ در ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ دارای اﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻓﻨﯽ ﺗﺤﻤﻞ آﺗﺶ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺣﺮﯾﻖ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ، ﺑﺎﺷﻨﺪ)

 

درب ﻫﺎی راه ﻫﺎی ﺧﺮوج ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻼً از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎ و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﻣﺠﺎور ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ در ﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ به ﻋﻨﻮان درﻫﺎی راه ﺧﺮوج ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮ روی درﻫﺎی راه ﺧﺮوج ﻧﺒﺎﯾﺪ آﯾﻨﻪ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺼﺐ ﺷﻮد. اﯾﻦ درﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺮده ، آوﯾﺰ، ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت و ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮﻧﺪ.

 

اﻟﻒ) ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آن ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ۹۳/۹/۱ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ:
ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آن ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﯾﺦ ۹۳/۹/۱ ﺻﺎدر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده از درب ﻫﺎی ذﯾﻞ ﻣﺠﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 

۱- دربﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪ ﭼﻮﺑﯽ (wood-core doors)

ﺷﺎﻣﻞ دربﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻫﺴﺘﻪ ﭼﻮﺑﯽ ﺗﻮﭘﺮ(Hard wood) ﮐﻪ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺧﻮد دارای ﺣﺪاﻗﻞ ۵ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ، ﻧﻮار درزﺑﻨﺪی، دﺳﺘﮕﯿﺮه ، ﺟﮏ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮ و ﻟﻮﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . اﺑﺰار و ﯾﺮاق آﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ ﻧﻮع در ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ دارای ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

   

ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ: 

اﺣﺮاز ﻫﺴﺘﻪ ﭼﻮﺑﯽ ﺗﻮﭘﺮ در ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻤﻨﯽ.

ﻣﺪارک و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار و ﯾﺮاق آﻻت ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ.

گواﻫﯽ ﻧﺼﺐ و اﺟﺮا ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ درب های مقاوم در برابر حریق و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮوژه ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه و ﭘﻼک ﺛﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﺑﺮگ شرکت

ﻓﺮم ﺗﻘﺒﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﻀﺮی ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪم ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ درب ﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﭘﺮوژه در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری.

 

۲- درب های مقاوم در برابر حریق ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ 

ﺷﺎﻣﻞ درب ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻣﻮاد و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ورق ﻓﻮﻻدی، ورق MDF، ﻣﻐﺰ ﭘﺸﻢ ﺳﻨﮓ ، ﻧﻮار درزﺑﻨﺪی، دﺳﺘﮕﯿﺮه آﻧﺘﯽ ﭘﺎﻧﯿﮏ، ﺟﮏ ﺧﻮد ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮ و ﻟﻮﻻﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ (اﯾﻦ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ). اﺑﺰار و ﯾﺮاق آﻻت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﯾﻦ نوع درب ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ دارای ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮﯾﻖ از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ . اﯾﻦ ﻧﻮع درﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻘﺎوﻣﺖ درﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﻮره ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﻣﻘﯿﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ (ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ) ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﮐﻮره و ﻗﺎب دﺳﺘﮕﺎه ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎمل (در ، ﭼﺎرﭼﻮب ، ﻟﻮﻻﻫﺎ ، دﺳﺘﮕﯿﺮه ، ﻗﻔﻞ و …) ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ دﻗﯿﻘﻪ ۱۲۰ ﻣﻌﯿﺎر ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﺑﺮآورده ﮔﺮدد.

 

 

لطفاٌ برای دریافت کامل فایل «ضوابط درب های مقاوم در برابر حریق آتش نشانی شهر تهران» به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background