ads
ads
ads
ads

نظام نامه اجرایی لوله کشی گاز فشار ضعیف

۱۰ بهمن ۱۳۹۶(2311 روز پیش) 239 بازدید

 در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر در ﻗﺎﻟﺐ اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﺗﺠﺎری، اداری، آﻣﻮزﺷﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و… ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل ﻓﻨﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و آﻣﻮزش دﯾﺪه از درﺟﻪ و اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ و ﻧﻈﺎﻣﻤﻨﺪ از ﺗﻮان ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎران ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران ﺿﺮوری و ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎص ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮای ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻧﺮژی و اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ، دارای اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺨﺶ ﻃﺮاﺣﯽ، ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮاء ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪﻟﯿﻞ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ (ﺑﻬﺮه ﺑﺮداران) دارای اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎص و وﯾﮋه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

 

لوله کشی گاز

 

 ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺮﺧﯽ از واژه ﻫﺎی راﯾﺞ در ﺑﺨﺶ ﮔﺎز ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم ﭘﻮﻧﺪی

 

۱- احتراق گاز:

ﺳﻮﺧﺘﻦ ﯾﺎ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﺳﺮﯾﻊ ﮔﺎز ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﮔﺮﻣﺎ و ﺷﻌﻠﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .

۲- پکیج:

دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﺳﻮز ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آب ﮔﺮم ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و آب ﮔﺮم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮای ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

۳- ﺗﺮﻣﻮﮐﻮﭘﻞ: 

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﺳﻮز ﮐﻪ در ﺻﻮرت روﺷﻦ ﻧﺸﺪن ﻣﺸﻌﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺷﻌﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺸﻌﻞ، ﻣﺴﯿﺮ ورود ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ را ﺑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﺷﻌﻠﻪ اﺻﻠﯽ ﻣﺸﻌﻞ و ﺷﻤﻌﮏ آن، ﻫﺮ دو ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

۴- ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر ﮔﺎز(رﮔﻮﻻﺗﻮر):

دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ورودی را ﮐﺎﻫﺶ داده و آن را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮای ﻣﺼﺮف، ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﯽ دارد.

۵- ﮔﺎز ﺳﻮز دﺳﺘﮕﺎه :

دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ دارای ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻮده و ﮔﺎز در اﯾﻦ ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺳﻮزد.

۶- دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﺳﻮز ﭘﺮ ﻣﺼﺮف :

دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﮔﺎز ﻣﺼﺮﻓﯽ آن از ۱/۵ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. 

۷- دﻓﺘﺮ ﮔﺎز ﺳﺎزﻣﺎن:

دﻓﺘﺮ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﻮر ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ.

۸- دودﮐﺶ

مجرایی ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ داﯾﺮه ﯾﺎ ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﺟﻬﺖ ﻫﺪاﯾﺖ ﮔﺎزﻫﺎی ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز ﺑﻪ ﺑﯿﺮون از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، دودﮐﺶ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

اﻟﻒ)دودﮐﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ : دودﮐﺸﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺨﺼﻮص وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺎز ﺳﻮز ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ(ﺟﻨﺲ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ 
ﻣﺒﺤﺚ ﭼﻬﺎردﻫﻢ و ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن)
ب) دودﮐﺶ ﻓﻮﻻدی : دودﮐﺸﯽ ﮐﻪ از ورق ﻓﻮﻻدی ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﯾﺎ از ورق ﻓﻮﻻدی ﺳﯿﺎه در ﮐﺎرﮔﺎه و ﯾﺎ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد. 
ج) دودﮐﺶ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ : ﻗﻄﻌﺎت اﯾﻦ ﻧﻮع دودﮐﺶ، از ﺟﻨﺲ ﻓﻠﺰ ﯾﺎ ﺳﯿﻤﺎن و ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺳﻮار ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﺎت 
در ﻣﺤﻞ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.  

د) دودﮐﺶ ﯾﮏ ﺟﺪاره : ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻠﺰی ﮐﻪ از ورق ﻓﻮﻻدی ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ و ﯾﺎ ورق ﻓﻮﻻدی ﺳﯿﺎه ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ 1/5 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 9- ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﻣﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻋﻤﺪه 

ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﺎن ( در اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ)ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن وﻇﯿﻔﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﻋﻤﺪه و ﺻﺪور ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. 

۱۰- ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺘﺎن 

ﺳﺎزﻣﺎن راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﺳﺘﺎن 

۱۱- سیستم تهویه: 

ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی داﺧﻞ اﺗﺎق ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﺳﻮز را ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻫﻮا ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن ﻫﻮای ﺗﺎزه در آن ﻣﺤﻞ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻫﻮای آزاد راه ﻣﯽ دﻫﺪ.

 12- ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن: 

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﮔﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ راﺑﻂ، ﮐﻨﺘﻮر و ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ از ﺧﺮوﺟﯽ رﮔﻮﻻﺗﻮر آﻏﺎز و ﺑﻪ ﺷﯿﺮﻫﺎی ﻣﺼﺮف ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

 13- ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی 

ﺷﻮرای ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن 

۱۴- ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز

ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺎﺑﻊ وزارت ﻧﻔﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻬﺪه دار ﭘﺎﻻﯾﺶ، اﻧﺘﻘﺎل، ﺻﺎدرات و ﺗﻮزﯾﻊ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

۱۵- ﮔﺎز ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ 

ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان را در ﺳﻄﺢ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮی در ﻫﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد .

۱۶- ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ، ﻣﻮﺳﺴﺎت، ﻣﺸﺎورﯾﻦ و اﻓﺮاد ذﯾﺼﻼح 

ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﺎر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دارای ﻣﺠﻮز و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۷- شیر اصلی

 ﺷﯿﺮ رﺑﻊ ﮔﺮد ﺗﻮﭘﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮐﻨﺘﻮر ﺑﺮ روی ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ داﺧﻠﯽ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد.  

۱۸- ﺷﯿﺮ ﺧﻮدﮐﺎر ﻗﻄﻊ ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز اﺿﺎﻓﯽ (ﻓﯿﻮز ﮔﺎزی)

وﺳﯿﻠﻪ ی اﯾﻤﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﮐﺸﯽ ﻧﺼﺐ و در ﺻﻮرت ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه، ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز را ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۱۹-  ﺷﯿﺮ ﺧﻮدﮐﺎر ﻗﻄﻊ ﮔﺎز ﺣﺴﺎس در ﻣﻘﺎﺑﻞ زﻟﺰﻟﻪ 

وﺳﯿﻠﻪ ای ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺑﺮوز زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ ﺷﺪت از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در آن، ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺎز را ﺑﻪ ﻃﻮرﺧﻮدﮐﺎر ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 

 

 

کاربران کرامی برای دریافت کامل فایل « نظام نامه اجرایی لوله کشی گاز فشار ضعیف » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background