ads
ads
ads
ads

تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

۱۷ دی ۱۳۹۶(2389 روز پیش) 1,805 بازدید

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین معیار مصرف انرژی و ارائه دستورالعمل برچسب انرژی برای ساختمان های مسکونی می باشد. در این استاندارد نحوه ارزیابی و تعیین رده مصرف انرژی برای ساختمان های مسکونی بیان می شود.

این استاندارد برای ساختمان های مسکونی موجود و در حال ساخت کاربرد دارد.

در این استاندارد ساختمان های مسکونی به دو دسته ساختمان های مسکونی کوچک با مساحت زیر بنای مفید کمتر از ۱۰۰۰ متر مربع و ساختمان های مسکونی بزرگ با مساحت بیش از ۱۰۰۰ متر مربع تقسیم می شود. 

برای تعیین معیار مصرف انرژی ساختمان های غیر مسکونی به استاندارد ملی ۱۴۲۴۵ مراجعه شود. 

 

 اصطلاحات و تعاریف 

در این استاندارد واژه ها و اصطلاحات با تعریف زیر به کار می رود:

۱- واحد مسکونی 

یک واحد خانه متشکل از یک اتاق یا بیشتر که امکانات کامل و مستقل (خواب، خوراک، پخت وپز، بهداشت) برای زندگی یک یا چند نفر د رآن فراهم باشد.

۲ـ ساختمان مسکونی

ساختمانی است که از یک یا چند واحد مسکونی تشکیل شده است.

۳ـ ساختمان مر جع

به ساختمانی اطلاق می شود که کلیه الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در بخش پوسته خارجی در آن رعایت شده باشد.

۴ـ سطح زیر بنای مفید

مجموع سطح زیر بنای فضاهای کنترل شده در یک ساختمان است.

۵ـ فضاهای کنترل شده

بخش هایی از فضای داخل ساختمان، اعم از فضای زیستی و غیر زیستی، که به علت داشتن عملکرد خاصی بطور مداوم و تا دمایی برابر و یا بالاتر(یا پایین تر) از  دمای زیستگاه، گرم (یا خنک) می شوند. شرایط حرارتی آنها در ساختمان باید در محدوده آسایش باشد. ساختمان های مجاور ساختمان مورد نظر، از نوع فضای کنترل شده تلقی می شوند مگر آنکه از نوع ذکر شده در تعریف فضای کنترل نشده باشند.

۶ـ پوسته خارجی

کلیه سطوح پیرامونی ساختمان، اعم از دیوارها، سقف، کف ها، بازشوها، سطوح نور گذر و نظایر آنها که از یک طرف با فضای خارج و یا فضای کنترل نشده و  از طرف دیگر با فضای کنترل شده داخل ساختمان در ارتباط هستند.   

پوسته خارجی الزاماٌ در تمام موارد با پوسته فیزیکی ساختمان یکی نیست، زیرا پوسته فیزیکی ممکن است در برگیرنده فضاهای کنترل نشده نیز باشد. پوسته خارجی ساختمان شامل عناصری که در وجه خارجی خود مجاور هستند نیز می باشد.

۷ـ ساختمان ایده آل

در این استاندارد ساختمان ایده آل به ساختمانی اطلاق می شود که کلیه راه کارها و الزامات مربوط به مصرف انرژی در آن لحاظ شده است.

۸ـ دوره ارزیابی 

برای محاسبه شاخص مصرف انرژی برای ساختمان های موجود است و برابر با سه سال کامل از شروع تا پایان دوره ارزیابی است.

۹ـ برچسب انرژی 

صفحه ای حاوی اطلاعات مربوط به مصرف انرژی و یا نسبت انرژی ساختمان مسکونی است.

۱۰-اینرسی حرارتی 

قابلیت کلی پوسته خارجی و دیوارهای داخلی در ذخیره کردن انرژی (با جذب آن) و باز پس دادن آن (در صورت لزوم) برای به حداقل رسانیدن نوسان های دما و بار گرمایی- سرمایی در فضاهای کنترل شده ساختمان. گروه بندی اینرسی حرارتی کلی ساختمان با استفاده از جرم سطحی مفید ساختمان صورت می گیرد.

۱۱ـ نیاز انرژی ساختمان

مشخص کننده میزان نیاز انرژی ساختمان بوده و در حد نیاز گرمایش و سرمایش ساختمان تعریف می شود. مقدار آن مستقل از راندمان تجهیزات تاسیساتی، مصرف روشنایی و نوع حاملهای انرژی مصرفی است و بیشتر وابسته به مشخصات حرارتی ساختمان مانند ضریب انتقال حرارت پوسته خارجی و نفوذ هواست.

۱۲ـ انرژی داده شده به ساختمان 

در تعیین ان علاوه بر مشخصات پوسته، راندمان تجهیزات و فرهنگ انرژی مصرف ساکنان نیز در نظر گرفته می شود. قبض های مصرفی روش مناسبی جهت اندازه گیری این مقدار هستند.

۱۳- نسبت انرژی 

مشخص کننده نسبت میزان انرژی مصرفی ساختمان به میزان مصرف انرژی ساختمان ایده آل می باشد.

۱۴ـ روش محاسباتی عملکردی

یک روش محاسباتی جهت تعیین رده مصرف انرژی ساختمان است. در رش عملکردی، محاسبات بر اساس باز خورد انرژی ساختمان و با توجه به قبوض انرژی صورت می گیرد. این روشها از دقت بالایی بر خوردار بوده، لیکن برای ساختمان های در حال ساخت قابل استفاده نمی باشند.

   15ـ شاخص مصرف انرژی

به صورت میزان انرژی اولیه مصرفی سالیانه ساختمان بر حسب واحد زیر بنای مفید و در واحد kWh/m۲/year تعریف می شود. رده مصرف انرژی ساختمان های مسکونی با توجه به نسبت شاخص مصرف انرژی ساختمان مورد بررسی به شاخص مصرف انرژی ساختمان ایده ال تعریف می شود.

 

تعیین شاخص مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی

تعیین شاخص مصرف انرژی

معیار محاسبه شاخص مصرف انرژی ساختمان می تواند از معیار های ساده مانند ضریب انتقال حرارت پوسته خارجی ساختمان تا معیارهای  پیچیده مانند میزان مصرف انرژی، مغیر باشد.

در کشور ما که از حامل های مختلف انرژی در ساختمان استفاده می شود، مناسبترین روش استفاده از انرژی اولیه مصرفی در مبدا است که برای ساختمان های موجود براساس قبوض برق و سوخت تعیین شده و برای  ساختمان های در حال ساخت بایستی محاسبه شود.

برای تعییین معیار مصرف انرژی و برای برچسب دهی به ساختمان عوامل تاثیر گذار زیر در نظر گرفته شده است:

– شرایط اقلیمی

ـ نوع کاربردی   

 

برای مطالعه کامل «تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی» به لینک دانلود مراجعه کنید…

 

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background