ads
ads
ads
ads

مقررات طراحی دودکش برای سیستم های با محفظه احتراق باز

۲۱ اسفند ۱۳۹۶(2271 روز پیش) 3,213 بازدید

در این فایل ﻣﻘﺮرات ﻃﺮاﺣﻲ دودﻛﺶ ﺑﺮای ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﺑﺎز برای کاربران سایت مهندس ایران ارائه شده است. در ادامه خلاصه ای از این فایل را مطالعه فرمائید:

( ﻣﻘﺮرات ﻃﺮاﺣﻲ دودﻛﺶ ﻣﺨﺼﻮص دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﺑﺎز اﺳﺖ وﺷﺎﻣﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی روﻣﺴﻴﻠﺪ "ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﺑﺴﺘﻪ" ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.)

۱- ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ دودﻛﺶ ﺑﺎﻳﺪ ۴۵ /۰ ﻣﺘﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ۵cm 2/ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ دودﻛﺶ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ از ۴۵ /۰ ﻣﺘﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ۵cm 2/ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع ﻛﻞ دودﻛﺶ ﻳﺎ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﺮد.

۲-ﺿﺨﺎﻣﺖ ورق ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ دودﻛﺶ ﻓﻠﺰی از ورق ﻓﻮﻻدی ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه

 

ﻣﻘﺮرات ﻃﺮاﺣﻲ دودﻛﺶ

 

۳- اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻠﺒﻲ ﻳﺎ ورق ﺳﻴﺎه ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻼﻫﻚ و ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ دودﻛﺶ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺿﺨﺎﻣﺖ ورق ﮔﺎﻟﻮاﻧﻴﺰه ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ دودﻛﺶ ۰/۶ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

۴- ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻼﻫﻚ دودﻛﺶ ﺑﺎ ﻛﻮﻟﺮ آﺑﻲ و درﻳﭽﻪ ﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﻮای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ۳ متر ﺑﺎﺷﺪ. درﻏﻴﺮاﻳﻨﺼﻮرت، دودﻛﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ازروی ﻛﻮﻟﺮ اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﺑﺪ.

۵- در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺎری دﻳﻮاری،  دﻫﺎﻧﻪ دودﻛﺶ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻳﺪ در ارﺗﻔﺎع  120 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ از ﻛﻒ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

۶- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دودﻛﺶ در داﻛﺖ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ دارای ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

اﻟﻒ) داﻛﺖ وﻳﮋه دودﻛﺶ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻮای آزاد راه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ب)  اﻳﻦ داﻛﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن راه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
پ) داﻛﺖ ﺑﺎ دﻳﻮاری ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻛﺎﻓﻲ (ﺣﺪاﻗﻞ ۱۰ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ) ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺗﺶ از ﻓﻀﺎی داﺧﻠﻲ ﻣﻠﻚ ﺟﺪا ﺷﻮد.

ت) ﻗﺮار دادن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب وﻫﻮاﻛﺶ ﻓﺎﺿﻼب  ﺑﺎدودﻛﺶ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﮔﺎزﺳﻮز درﻳﻚ داﻛﺖ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ. درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دﻳﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، رﻋﺎﻳﺖ ۱ ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب و دودﻛﺸﻬﺎ وﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از دودﺑﻨﺪ ﺑﻮدن دودﻛﺸﻬﺎ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.
ث)  ﺑﻴﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ دودﻛﺸﻬﺎی داﺧﻞ داﻛﺖ ﺑﺎﻳﺪﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﭘﺮ ﺷﻮد و در ﻣﺤﻞ ﺳﻘﻒ ﻃﺒﻘﺎت ،ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی دودﻛﺶ ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻬﺎر ﺷﻮﻧﺪ.
ج)  دودﻛﺸﻬﺎ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ اﺳﺘﻘﺮارﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺖ ﻳﺎ ﺳﺎﭘﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دﻳﻮار ﺟﺎﻧﺒﻲ داﻛﺖ ﻣﺘﺼﻞ وﻣﺤﻜﻢ و ﺑﺎ ﻋﺎﻳﻖ ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﺎﻳﻖ ﺷﻮد. ﻋﺎﻳﻖ روی دودﻛﺸﻬﺎ,ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎﻧﺼﺐ ﺗﻮری وﭘﻮﺷﺶ ﻣﻼت ﺳﻴﻤﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد.
چ) ﻗﺴﻤﺘﻲ ازدودﻛﺸﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای رﻋﺎﻳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ۳ ﻣﺘﺮی ﻃﻮﻗﻪ ﺗﻨﻮره ﺗﺎﻛﻼﻫﻚ, در ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻣﻘﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه روی ﻋﺎﻳﻖ ﻃﻮری ﺳﻴﻤﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ وﺑﺮای اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﺳﺘﺤﻜﺎم آﻧﻬﺎ,ﺑﺎﻣﻼت ﺳﻴﻤﺎن واﺟﺮ دورﭼﻴﻨﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

۷- ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎی اﺗﺼﺎل دودﻛﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼً دودﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

۸- اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺳﺮﺻﺎف  ﺑﺮای دودﻛﺶ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻮع ﻧﺮ و ﻣﺎده (ﻓﻨﺠﺎﻧﻲ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻗﻄﻌﺎت دودﻛﺶ ﺑﻬﻢ، ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ  از ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دودﻛﺶ و ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻛﺎﻣﻼً دودﺑﻨﺪ ﺷﻮد. ﺑﺮای ﭘﺮ ﻛﺮدن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺗﻮان از ﺧﻤﻴﺮﮔﺮاﻓﻴﺖ (ﺧﻤﻴﺮ دﻳﮓ) اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻠﺰی ﻳﺎ ﺑﻮﺷﻦ ﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۹- ﻗﻄﻌﺎت دودﻛﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻼ ﻫﻢ ﻣﺤﻮر روی ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺎ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ، ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﻴﺮون ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﺤﻠﻬﺎی اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﻣﻼ دودﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۰- اﻃﺮاف دودﻛﺶ ﻫﺎی ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻳﺎ آزﺑﺴﺘﻲ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﻲ دﻳﻮارﻫﺎی ﻛﻨﺎف اﺟﺮا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 10cm ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﻟﻮﻟﻪ آزﺑﺴﺖ در دﻳﻮار دﻓﻦ ﺷﻮد.
۱۱- ﻧﺼﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ۱۰cm در داﺧﻞ دﻳﻮار ۲۲cm اﮔﺮ ﺑﺎ ﻋﺎﻳﻖ ﺣﺮارت و ﺗﻮری ﺳﻴﻤﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻮد واز ﻓﻀﺎی ﺑﻴﺮون ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ۱۰cm ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

۱۲- اﺟﺮای دودﻛﺶ از ﻣﻠﻚ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ و در ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮای ﻃﺒﻘﺎت زﻳﺮ زﻣﻴﻦ و ﻫﻤﻜﻒ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﺑﺮای ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻﺗﺮ،ﭘﺲ از اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻟﻮﻟﻪ دوﻛﺶ ﺑﺎ ﻋﺎﻳﻖ ﺣﺮارﺗﻲ ۵ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه ، ﺗﺎ ۱ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﺑﺎم اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﺑﺪ و ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻮل آن از ۱۵ ﻣﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﻨﺪ، ﻣﺠﺎز اﺳﺖ.

 

ﻣﻘﺮرات ﻃﺮاﺣﻲ دودﻛﺶ

 

کاربران گرامی لطفاٌ برای دریافت کامل فایل « ﻣﻘﺮرات ﻃﺮاﺣﻲ دودﻛﺶ برای سیستم های با محفظه احتراق باز» به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background