ads
ads
ads
ads

ﻣﻘﺮرات ملی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺮان (ﻣﺒﺤﺚ ۱۳) ﻃﺮح و اﺟﺮای ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸(1833 روز پیش) 2,251 بازدید

ﻫﺪف از ﺗﺪوﻳﻦ مبحث سیزدهم ﻣﻘﺮرات ملی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺮان ( ﻃﺮح و اﺟﺮای ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ )، ﻛﻪ ﻃﺮح و ﻧﺼﺐ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ را در ﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮد، در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه از آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺗﺄﺳﻴـﺴﺎت و ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت آن اﺳﺖ، و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺗﺠﻬﻴﺰات و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺻﺤﻴﺢ و رﺿﺎﻳﺘﺒﺨﺶ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ .

ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ

 

فهرست مطالب مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان ایران – ﻃﺮح و اﺟﺮای ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ

 

ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر

داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد- ﻫﺪف- ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺎ

 • داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد
 • ﻫﺪف
 • ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺎ

 

اﺻﻮل اﺳﺎﺳﻲ

 • ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺮای ﺣﺼﻮل اﻳﻤﻨﻲ
 • ﻃﺮاﺣﻲ
 • اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
 • ﻧﺼﺐ و ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ
 • آزﻣﻮﻧﻬﺎی اوﻟﻴﻪ

 

ﺑﺮآورد درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻴﺮوی ﺑﺮق (دﻳﻤﺎﻧﺪ)

 • ﻛﻠﻴﺎت
 • ﺑﺮآورد ﺗﻮان ﻛﻞ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه
 • ﻏﻴﺮﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ – ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ

 

ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻴﺮوی ﺑﺮق (ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﺸﺘﺮک) –  ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮق

 • ﻛﻠﻴﺎت
 • ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻧﺸﻌﺎب ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ (ﻣﻨﺸﻌﺐ از شبکه های عمومی)
 • اﻧﺸﻌﺎب ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ (اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ)
 • اﺗﺼﺎل زﻣﻴﻦ
 • ﻧﻴﺮوی ﺑﺮق اﺿﻄﺮاری
 • ﻧﻴﺮوی ﺑﺮق اﻳﻤﻨﻲ

 

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺗﻮزﻳﻊ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻴﺮو و وﺳﺎﺋﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻛﻨﺘﺮل

 • ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ
 • ﺗﺠﻬﻴﺰات و وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻛﻨﺘﺮل

 

ﻣﺪارﻫﺎ (ﻛﺎﺑﻞ کشی – سیم کشی)

 • ﻛﻠﻴﺎت
 • ﻛﺎﺑﻞﻫﺎ
 • ﺳﻴﻢﻛﺸﻲ

 

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ (ﻛﻠﻴﺪ، ﭘﺮﻳﺰ، ﺷﺴﺘﻲ، ﺟﻌﺒﻪ ﺑﺮداﺷﺖ، ﺟﻌﺒﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﻏﻴﺮه)

 • ﻛﻠﻴﺎت
 • ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ
 • ﭘﺮﻳﺰﻫﺎ

 

ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺟﺮﻳﺎن ﺿﻌﻴﻒ

 • ﻛﻠﻴﺎت
 • ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻠﻔﻦ
 • ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی :زﻧﮓ اﺧﺒﺎر، اﺣﻀﺎر، ارﺗﺒﺎط ﺻﻮﺗﻲ ﺑﺎ در ورودی (ﺑﺎزﻛﻦ)
 • ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﻼم ﺣﺮﻳﻖ
 • ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﺎم رﺳﺎﻧﻲ (ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﻲ)
 • ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺘﻦ ﻣﺮﻛﺰی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن، رادﻳﻮ
 • ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﺟﺮﻳﺎن ﺿﻌﻴﻒ دﻳﮕﺮ

 

ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻋﺎدی و ﻣﺨﺼﻮص

 • کلیات
 • ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎدی (ﻣﺤﻴﻄﻬﺎی ﺧﺸﻚ)
 • ﺣﻤﺎم ﻫﺎ در ﻣﻨﺎزل، ﻫﺘﻠﻬﺎ و ﻧﻈﺎﻳﺮ آن
 • ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻧﻤﻨﺎک ـ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻣﺮﻃﻮب
 • ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﮔﺮم
 • ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ (ﺑﺮﺟﻬﺎ)، ﺗﺎﻻرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، ﺳﻴﻨﻤﺎﻫﺎ، ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎ
 • ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص دﻳﮕﺮ

 

ﻣﺤﺘﻮای ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ و ﻣﺪارک

 • ﻛﻠﻴﺎت
 • ﻣﺤﺘﻮای ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ
 • ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺪارک

 

 

داﻣﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮد- ﻫﺪف- ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻫﺎ

ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻨﺎﻫﺎی ذﻛﺮﺷﺪه در زﻳﺮ، ﻛﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ TN (پیوست شماره ۱) اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎد اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات و ﻧﻴـﺰ ﻣﺒﺤـﺚ ﻧـﻮزدﻫﻢ ﻣﻘـﺮرات ﻣﻠـﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و آﻳﻴﻦ نامه ها و استاندارد های ذکر شده در ردیف ۱۳-۰-۳ اجرا شوند:

اﻟﻒ) ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ؛

ب) ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺗﺠﺎری؛

ج) ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی اداری؛

د) ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی درﻣﺎﻧﻲ؛

ﻫـ) ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی آﻣﻮزﺷﻲ؛

و) ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ؛

ز) ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ؛

ح) ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎی داﺋﻤﻲ و ﻣﻮﻗﺖ، ﭘﺎرﻛﻬﺎی ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت، ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ؛

ط) ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮای ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آن وﺿﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ی) ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻛﺸﺎورزی و داﻣﺪاری

 

اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮارد زﻳﺮ را در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد:

اﻟﻒ) ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳﻴم ﻛﺸﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﺗﺎ ۱۰۰۰وﻟﺖ ﻣﺆﺛﺮ؛

ب) ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳﻴم ﻛﺸﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﺗﺎ ۱۰۰۰وﻟﺖ ﻣﺆﺛﺮ (ﺑﻪ ﺟﺰ ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ داﺧﻠﻲ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ)، ﻛﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﻓﺸﺎر ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺎ ۱۰۰۰ وﻟﺖ ﺗﻐﺪﻳﻪ ﻣـﻲﻛﻨﻨـﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺮاﻏﻬﺎی ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﮔﺎزﻫﺎ (ﻧﺌﻮن)؛

ج) ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮازم و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻘﺮرات ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ وﺿﻊ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛

د) ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﺛﺎﺑﺖ وﺳﺎﺋﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ – اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻼﺋـﻢ و ﻓﺮﻣـﺎن و ﻣـﺸﺎﺑﻪ آﻧﻬـﺎ- به اﺳﺘﺜﻨﺎی ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﻫﺎی داﺧﻠﻲ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ.

 

اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﻮارد زﻳﺮ را در ﺑﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد:

اﻟﻒ) وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ (ﻟﻮﻛﻮﻣﻮﺗﻴﻮاﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ)

ب) وﺳﺎﻳﻞ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺧﻮدروﻫﺎ؛

ج) ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﺸﺘﻴﻬﺎ؛

د) ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎ؛

ﻫـ) ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ؛

و) ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻌﺎدن؛

ز) ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﮕﻴﺮ (ﺻﺎﻋﻘﻪ ﮔﻴﺮ) ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ .

 

ﻫﺪف

ﻫﺪف از ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات، ﻛﻪ ﻃﺮح و ﻧﺼﺐ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ را در ﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮد، در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺗﻀﻤﻴﻦ اﻳﻤﻨﻲ اﻓﺮاد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه از آﻧﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺗﺄﺳﻴـﺴﺎت و ﻣﺤﺘﻮﻳـﺎت آن اﺳﺖ، و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺗﺠﻬﻴﺰات و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﺻﺤﻴﺢ و رﺿﺎﻳﺘﺒﺨﺶ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ .

 

تعاریف

ﻳﺎدآوری- در اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎی زﻳﺮ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﺑـﺴﻴﺎری از اﻳـﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ از  «آیین نامه تاسیسات الکتریکی ساختمانها»، استاندارد شماره ۱۹۳۷ گرفته شده اند.ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺪود ﺑﻮدن ﺷﻤﺎر اﺻـﻄﻼﺣﺎت، ﺑـﻪ ﺟـﺎی اراﺋـﻪ اﻟﻔﺒـﺎﻳﻲ، در اﻳﻨﺠـﺎ ﺑﺮﺣـﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .

ﻳﺎدآوری – ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺻﻄﻼﺣﺎت اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ از IEC گرفته شده اند.

 

۱- ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

وﺳﺎﺋﻞ، ﺗﺠﻬﻴﺰات، ﻟﻮازم، دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺼﺎﻟﺤﻲ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﻧﺘﻘـﺎل، ﺗﻮزﻳـﻊ ﻳـﺎ ﻣـﺼﺮف اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎ، ﻟـﻮازم و اﺳـﺒﺎﺑﻬﺎ و دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺑﺮﻗـﻲ، وﺳـﺎﺋﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی، وﺳﺎﺋﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ، ﺗﺠﻬﻴﺰات و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ و ﻟﻮازم ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ.

۲- ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای اﺳﺖ از ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺪف ﻳﺎ اﻫـﺪاف ﻣﻌـﻴﻦ ﻛـﻪ دارای ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 

۳- ﻣﺪار (ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت)

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در ﻳﻚ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻨﺒﻊ واﺣﺪی ﺗﻐﺪﻳﻪ ﻧﻤـﻮده و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ واﺣﺪی در ﺑﺮاﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

 

۴- ﺗﺠﻬﻴﺰات دﺳﺘﻲ

ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﻋﺎدی در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در آﻧﻬﺎ، ﻣﻮﺗﻮر، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺟﺪاﻧﺸﺪﻧﻲ از ﺗﺠﻬﻴﺰات را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ.

 

۵- ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﺼﺐ ﺛﺎﺑﺖ

ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪارﻫﺎﻳﻲ ﻣﺤﻜﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮی دﻳﮕـﺮ در ﻣﺤـﻞ ﻣﻌﻴﻨـﻲ ﻣﺤﻜﻢ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .

 

۶- ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﻗﺪار

ﻫﺮ ﺳﻴﻢ ﻳﺎ ﻫﺎدی دﻳﮕﺮی ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺖ ﺑﺮﻗﺪارﺷﺪن آن در ﺑﻬﺮ ه ﺑﺮداری ﻋﺎدی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎدی ﺧﻨﺜﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﻄﻮر ﻗـﺮاردادی ﻫـﺎدی ﻣـﺸﺘﺮک ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ / خنثی (PEN) را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻲ شود.

ﻳﺎدآوری – اﻳﻦ اﺻﻄﻼح اﻟﺰاﻣﺎ ﮔﺮﻓﺘﮕﻲ را اﻃﻼق ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ.

 

۷- ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎدی

ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎی ﻫﺎدی (ﻓﻠﺰی) و اﺟﺰای دﻳﮕﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﻫﺎدی ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣ ﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮد و ﺑﻄﻮر ﻋﺎدی ﺑﺮﻗﺪار ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ وﺟﻮد اﺗـﺼﺎﻟﻲ، ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑﺮﻗـﺪار ﺷﻮﻧﺪ.

 

۸- ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎدی ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ

ﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎدی ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰء ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻗﺎدر اﺳـﺖ ﭘﺘﺎﻧـﺴﻴﻠﻲ را ﻛـﻪ معمولا  ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ در ﻣﻌﺮض ﺗﻤﺎس ﻗﺮار دﻫﺪ. (در اﺛﺮ ﺑﺮوز اﺗﺼﺎﻟﻲ ﺑﺮﻗﺮار گردد)

ﻳﺎدآوری- ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻫﺎدی ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

– اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰی و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎی ﻓﻠﺰی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ

– ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﮔﺎز، آب و ﺣﺮارت ﻣﺮﻛـﺰی و ﻏﻴـﺮه و ﻛﻠﻴـﻪ ﺑﺨـﺸﻬﺎی دﻳﮕـﺮ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻏﻴﺮﺑﺮﻗﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﻣﺎﻧﻨﺪ رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ، اﺟﺎﻗﻬـﺎی ﺧـﻮراک ﭘـﺰی ﮔﺎزی و ذﻏﺎﻟﻲ، ﻃﺸﺘﻜﻬﺎی ﻓﻠﺰی ﻇﺮﻓﺸﻮﻳﻴﻬﺎ و ﻏﻴﺮه)

– ﻛﻔﻬﺎ و دﻳﻮارﻫﺎی ﻏﻴﺮﻋﺎﻳﻖ

 

۹- ﻫﺎدی ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ

هادی ای است که برای حفاظت در برابر برق گرفتگی لازم می باشد و هریک از اجزای زیر را از نظر الکتریکی به هم وصل می کند:

 • بدنه های هادی؛
 • قسمتهای هادی بیگانه؛
 • ترمینال اصلی اتصال به زمین؛
 • الکترود زمین؛
 • نقطه زمین شده منبع تغذیه؛
 • نقطه خنثی مصنوعی.

 

۱۰- ﻫﺎدی ﺧﻨﺜﻲ

ﻫﺎدی ای اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺧﻨﺜﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ وﺻﻞ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد .

۱۱- ﻫﺎدی ﻣﺸﺘﺮک ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ/ﺧﻨﺜﻲ

ﻫﺎدی ای اﺳﺖ زﻣﻴﻦ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻫﺮ دو وﻇﻴﻔـﻪ ﻫﺎدﻳﻬـﺎی ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ (PE) و خنثی (N) را انجام دهد.

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل « ﻣﻘﺮرات ملی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﺮان (ﻣﺒﺤﺚ ۱۳) ﻃﺮح و اﺟﺮای ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺮﻗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
 • مطالب مرتبط

 • نظرات

 • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background