ads
ads
ads
ads

ﻋﻠﺖ ﯾﺎﺑﯽ و روش ﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺗﻨﻮن و ﺷﺮود ﭘﺮه در روﺗﻮر ﺗﻮرﺑﯿﻦ های بخار

۱۶ فروردین ۱۳۹۸(1882 روز پیش) 682 بازدید

 

در این مقاله  تعمیر پره ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺨﺎر به تفصیل شرح خواهد داده شد. ﭘﺮه ﻫﺎی ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺨﺎر و اﺟﺰاء آن ﯾﮑﯽ از اﻟﻤـﺎن ﻫـﺎی اﺻـﻠﯽ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺮژی ﺑﺨﺎر را ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﯿـﺸﺘﺮﯾﻦ ﻟﻄﻤـﻪ و ﺷﮑـﺴﺖ از ، ﻃﺒـﻖ ﮔﺰارﺷـﺎت ﻃﺮف اﯾﻦ ﭘﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻣـﻮارد در ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘـﺪ. در این راستا دانستن عوامل اثر ﮔﺬار ﺑﺮ روی ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭘﺮه ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ راﻫﻬـﺎی ، اﺟـﺰاء آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻋﻤﺮ ﮐـﺎری ﻧﯿﺮوﮔـﺎه ﻣـﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﻋﻠﻢ تعمیر پره ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺨﺎر، ﺗﺮﻣﯿﻢ ، ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ، ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﯿﻮب و اﻧﺘﺨﺎب روش ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮای رﻓﻊ آﻧﻬﺎ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺻـﻠﯽ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺗﻌﻤﯿﺮاﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﺑﺎره ی ﻋﻠﻞ ﺑﺮو ، ﺧﺎﺻـﻪ در روی ﺗﻨـﻮن و ﺷـﺮود آﻧﻬـﺎ ، آﺳﯿﺐ در ﭘﺮه ﻫﺎ و ، راﻫﻬـﺎی تعمیر پره ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺨﺎر ، روش ﻫﺎی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﺳﯿﺐ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﺐ و ﻣﺰاﯾﺎی ﻫﺮ روش ﺑﺤﺚ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .

 

 

ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻫﺎ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺗﻨﻮن و ﺷﺮود

در ﺣﯿﻦ ﮐﺎر ﺗﻮرﺑﯿﻦ، شرود ﻫﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﭘﺮه ﻫـﺎ، ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿـﺮوی ﮔﺮﯾـﺰ از ﻣﺮﮐـﺰ ﻧﺎﺷـﯽ از وزن ﺧﻮدﺷـﺎن، ﻧﯿﺮوﻫﺎ ی ﻋﺎﻣﻞ ارﺗﻌﺎش در ﭘـﺮه، خوردگی و ﻓﺮﺳـﺎﯾﺶ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﻏﻠﺐ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺧـﺴﺎرت ﺑـﺮ روی ﭘﺮه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﺮ روی ﺗﻨﻮن و ﺷـﺮود ﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ. با این مقدمه، عوامل مخرب به صورت زیر ارائه می گردد:

 

اﻟﻒ- ﺧﻮردﮔﯽ در اثر برخورد

ﺗﻨﻮن و ﺷﺮود ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺟﻨﺲ ﭘﺮه ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ ﻫﻤـﻮاره ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﺧـﻮردﮔﯽ ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در اﺛﺮ ﺑﺮﺧﻮرد اﺟـﺴﺎم رﯾـﺰ ﻓﻠـﺰی ﻣﻌﻠـﻖ در ﺑﺨﺎر، ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻄﺮات رﯾـﺰ آب، و ﯾـﺎ رﺳـﻮﺑﺎت اﮐـﺴﯿﺪی ﺑﺎﺷﺪ . اﯾﻦ ذرات ﻫﻤﺮاه ﺑﺨﺎر ﺑـﻪ ﻫﻤـﻪ ﺷـﺮود ﻫـﺎ و ﺗﻨـﻮن ﻫـﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺎﯾﺶ ﺳﺮ ﺗﻨﻮن ﻫـﺎ ﻣـﯽ ﮔـﺮدد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺮور ﺗﻨﻮن ﻫﺎ ﺿﻌﯿﻒ ﺷـﺪه و اﺳـﺘﺤﮑﺎم ﮐـﺎﻓﯽ ﺟﻬـﺖ ﻧﮕـﻪ داﺷﺘﻦ ﺷﺮود را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎاﻟﻄﺒﻊ ﮐﻨﺪه ﺷﺪن ﺷـﺮود ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ . اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎنه در زیر تشریح شده اند:

 

ﺧﻮردﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﺧﻮرد ذرات صلب

اﻏﻠﺐ ﭘﻠﯿﺴﻪ ﻫﺎ و ذرات ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧـﺪه در ﺳﯿـﺴﺘﻢ ﺳـﺒﺐ اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﺨﺎر در ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮش ﮐﻪ از ﺑﻮﯾﻠﺮ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ ذرات رﯾﺰ را ﺟﺪا ﮐﺮده و در اداﻣﻪ ﺗﺎ ﺧـﺮوج از ﺳﯿﺴﺘﻢ آنها را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﯽ ﮐﻮﺑﺪ و ﻣﻮﺟﺒﺎت سایش را فراهم می کند.

 

ﺧﻮردﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮسایش

ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ، بخار به مرور سبب ورقه ورقه شدن فلزات داخل سوپر هیتر، ری هیتر، هدر و ﺳﺎﯾﺮ اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از روﺗـﻮر ﻣـﯽ ﮔـﺮدد و اﯾـﻦ ذرات رﯾـﺰ، ﺳﺨﺖ وارد روﺗﻮر ﺷﺪه و ﺳﺒﺐ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﯽ شوﻧﺪ.

 

ﺧﻮردﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻄﺮات آب

اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﻮردﮔﯽ از اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮرﻧﺪه در ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻮده و ﻣﻬﺎر آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﮐﻤـﮏ ﺑﺰرﮔـﯽ در ﺑﻬﺒـﻮد وﺿـﻌﯿﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻟﺬا ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻗﻄﺮات ﮐﻮﭼﮏ آب ﻣﻮﺟﻮد در ردﯾـﻒ ﻫـﺎی اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه و ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻨﻮن و ﺷﺮود  ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. این قطرات ، ﭘﺮه ﻫﺎ اﯾﻦ ﻗﻄﺮ ﺑـﺮ اﺛﺮ ﻧﯿﺮوی ﮔﺮﯾﺰ از ﻣﺮﮐﺰ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑـﻪ ﻃـﺮف ﺷـﻌﺎع ﺑﯿﺮوﻧـﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ داﺧﻠـﯽ ﮐﯿـﺴﯿﻨﮓ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﻨﻮن و ﺷﺮود ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯽگردند. اﯾﻦ سیکل رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮود و ﮐﯿﺴﯿﻨﮓ ﺗﺎ ﺧـﺮوج ﻗﻄـﺮات از اﺳـﺘﯿﺞ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﺧﻮردﮔﯽ اﯾﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﯽ ﺷـﻮد .

 

ب- ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺶ از اندازه

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻨـﻮن ﻫـﺎ ﺑـﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﯾـﮏ ﺿـﺮﯾﺐ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ دور ﻧﺎﻣﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺿﻌﻒ ﺗﻨﻮن ها ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زیر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪا ﺷﺪن ﺷﺮود ﻫـﺎ از ﻣﺤـﻞ ﺧﻮد ﮔﺮدد.

 

ج- ﺗﻤﺎس شعاعی شدید

در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﺶ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﯿﻦ ﺷﺮود و ﺑﺪﻧﻪ ﭘـﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺷﺮود ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﯿﺮوی اﺻﻄﮑﺎک ﮔﺮم ﺷﺪه و ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺳﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻮﺋﻨﭻ ﺷـﺪن ﺷـﺮود ﻣـﯽ ﮔﺮدد . اﯾﻦ ﮔﺮم ﺷﺪن و ﺳﺮد ﺷﺪن ﺳـﺒﺐ ﺷـﮑﻨﻨﺪﮔﯽ و اﯾﺠـﺎد ﺗﺮک ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﺮود آﺳﯿﺐ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺮﺧﻮرد در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓـﺸﺎر ﺑـﺎﻻ اﻧﺠـﺎم ﮔﯿﺮد ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺟﻨﺲ ﺳﯿﻞ ﻫـﺎ ﮐـﻪ از ﻓـﻮﻻد ﺳـﺨﺖ ﺑـﺎ ﺧـﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﻻﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. آﺳﯿﺐ ﺟﺪی ﺑـﻪ ﺷـﺮود و ﺗﻨـﻮن وارد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺣﺎل آنکه در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﺸﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﯿﻞ ﻫﺎ از ﺟﻨﺲ آﻟﯿﺎژﻫﺎی ﻣﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﺳﯿﻞ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

دﻻﯾﻞ اﯾﺠﺎد ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﺎی ﺷﻌﺎﻋﯽ

  • آﻧﺒﺎﻻنسی روﺗﻮر، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در دور ﻫﺎی ﺑﺤﺮاﻧﯽ در ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﺎرت و اسناپ که دامنه زیاد می شود.
  • ﭘﺮچ ﮐﺎری ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻣـﻮاج ﺷـﺪن ﺷﺮود ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﻮرد ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد.
  • وﺟﻮد ﭘﻠﯿﺴﻪ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﺷﺮود و ﭘﻮسته

د – ﺗﻤﺎس ﻣﺤﻮری شدید

اﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮرد ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ دارد و ﻣﻌﻤﻮﻻ وﻗﺘﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘـﺪ ﮐﻪ اﻧﺒﺴﺎط روﺗﻮر و ﮐﯿﺴﯿﻨﮓ ﺑـﺎ ﻧـﺮخ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ در اﺳـﺘﺎرت و اﺳﺘﺎپ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد . اﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻫـﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻ ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﭼﺎﻗﻮﯾﯽ ﺷﮑﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻤﺎس، ﺑﻪ ﻟﺒﻪ ﻗـﺴﻤﺖ ﭼـﺎﻗﻮﯾﯽ ﺷـﮑﻞ ﺻـﺪﻣﻪ وارد ﻣـﯽ ﺷـﻮد و ﺳـﺒﺐ ﺧﺴﺎرت زﯾﺎدی ﻧﻤﯽﮔﺮدد .

 

ه- ﺗﺮک ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮراخ ﻫﺎی ﺷﺮود آﻏﺎز ﻣـﯽ ﺷﻮﻧﺪ

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﮑﺴﺖ ﺷﺮودﻫﺎ از ﺗﺮک ﺳﻮراخ ﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣـﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

  • ﻃﺮاﺣﯽ ﻏﻠﻂ ﺗﻨﻮن ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﯿـﺰ ﺷـﺪن ﻟﺒـﻪ ﻫـﺎی ﺳﻮراخ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺗﻨﺶ در روی ﺷﺮو ﻣﯽ ﮔﺮدد.
  •  ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺒﻮدن ﺳﻄح داخلی ﺳﻮراخ ﺷﺮود
  • چکش کاری خارج از نرم تنون

 

روش ﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از وﺟـﻮد ذرات ﻣﻌﻠﻖ و ﻗﻄﺮات آب

اﻟﻒ- روش Fox holed riveting

ب- اﻓﺰاﯾﺶ دﻣﺎی ﺑﺨﺎر ورودی به توربین

ج- اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪه های رطوبت

د- عدم استفاده از نوار آبندی در استیج های آخر

ه-  اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻧﻮار مقاوم به خوردﮔﯽ

 

کاربران گرامی برای دانلود کامل فایل «ﻋﻠﺖ ﯾﺎﺑﯽ و روش ﻫﺎی ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺗﻨﻮن و ﺷﺮود ﭘﺮه در روﺗﻮر ﺗﻮرﺑﯿﻦ های بخار » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background