ads
ads
ads
ads

ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪی و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﺪا ساختمان های فولادی -مبحث هجدهم ﻣﻘﺮرات ملی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۸(1915 روز پیش) 829 بازدید

در این بخش استاندارد مبحث هجدهم ﻣﻘﺮرات ملی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪی و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﺪا ساختمان های فولادی (ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی) ارائه شده است:

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪی و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﺪا ساختمان های فولادی – مبحث هجدهم ﻣﻘﺮرات ملی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

۱- ﺣﺪود و ﻧﺤﻮه ﻛﺎرﺑﺮد

۲- ﻛﻠﻴﺎت استاندارد ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪی و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﺪا ساختمان های فولادی

۳- ﻫﺪف استاندارد ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪی و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﺪا ساختمان های فولادی

۴- ﺗﻌﺎرﻳﻒ

۵- ﻣﻘﺮرات آﻛﻮﺳﺘﻴﻜﻲ اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ

۶- ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ

۷- ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

۸- ﻫﺘﻞ ﻫﺎ

۹- ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی آﻣﻮزﺷﻲ

۱۰- ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ

۱۱- ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی اداری و ﺗﺠﺎری

۱۲- ﺳﺎﻟﻨﻬﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ

۱۳- ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاز ﺻﺪای ﻛﻮﺑﻪ ای ﺗﺮاﮔﺴﻴﻞ ﺷﺪه

۱۴- از ﺳﻘﻒ ﻣﻴﺎن ﻃﺒﻘﺎت در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ

ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻫﺎ

ﭘﻴﻮﺳﺖ۱- روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺪای ﻳﻚ ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﻛﺐ

ﭘﻴﻮﺳﺖ۲- ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺻﺪاﺑﻨﺪی ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

۱-۲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺻﺪاﺑﻨﺪی دﻳﻮارﻫﺎ

۲-۲ درﻫﺎ

۳-۲ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ

۴-۲ ﺳﻘﻒ ﻫﺎ

 

مبحث هجدهم ﻣﻘﺮرات ملی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪی و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﺪا ساختمان های فولادی

ﻛﻠﻴﺎت

ﻫﺪف مبحث هجدهم ﻣﻘﺮرات ملی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

ﻫﺪف از ﺗﺪوﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻧﻮﻓﻪ (ﺻﺪای ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ) در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪی و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﺪا ساختمان های فولادی اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺖ و آﺳﺎﻳﺶ ﺳﺎﻛﻨﺎن، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻨﻴﺪاری ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد.

 

۱- ﺣﺪود و ﻧﺤﻮه ﻛﺎرﺑﺮد برای استاندارد ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪی و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﺪا ساختمان های فولادی

اﻟﻒ) رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات در ﻣﻮرد ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ ۱۸-۲-۱-۱ که ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ مبحث هجدهم ﻣﻘﺮرات ملی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺣﺪاث ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ب) ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد و ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ ۱۸-۲-۱-۱، باید ظرف مدت ۵ سال بعد از ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎ ﺑﻨﺪ ۱۸-۲ آن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ج) رﻋﺎﻳﺖ مبحث هجدهم ﻣﻘﺮرات ملی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﻣﻮرد ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از ﻫﺸﺖ واﺣﺪ و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات اﺣﺪاث ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

۱-۲- ﺗﺮاز ﻧﻮﻓﻪ و واﺧﻨﺶ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮارد مبحث هجدهم ﻣﻘﺮرات ملی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن به شرایط تحویل فضاها می باشد. در مورد لابی هتل ها، تراز نوفه در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻧﻴﺰ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ.

۲-۲- روش اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺮاز ﻧﻮﻓﻪ، زﻣﺎن واﺧﻨﺶ و ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺪای وزن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﺪارﻫﺎ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ و آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ نظیر ISO اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

 

تعاریف

۱- نوفه : ﻧﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪای ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد

۲- اﻣﻮاج ﺻﻮﺗﻲ ﻫﻮاﺑﺮد : اﻣﻮاج ﺻﻮﺗﻲ ﻫﻮاﺑﺮد ﺑﻪ اﻣﻮاج ﺻﻮﺗﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺘﺸﺎر آن ﻫﻮاﺳﺖ.

۳- ﻧﻮﻓﻪ زﻣﻴﻨﻪ : ﺑﻪ ﻧﻮﻓﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﻀﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺗﻼق ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻨﺸﺎء آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺧﺎرﺟﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﻓﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺮاﺑﺮی ﻳﺎ داﺧﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪای ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﻳﺎ ﻫﻤﻬﻤﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷﺪ.

۴- ﺗﺮاﮔﺴﻴﻞ : ﺗﺮاﻛﺴﻴﻞ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪه ای ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻳﺎ از درون ﻳﻚ ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .

۵- ﺗﺮاﮔﺴﻴﻞ ﻫﻮاﺑﺮد : ﻫﺮﮔﺎه ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ای ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻣﻮاج ﺻﻮﺗﻲ ﻫﻮاﺑﺮد ﺑﻪ ارﺗﻌﺎش درآﻳﺪ، ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺻﺪای اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺗﺮاﮔﺴﻴﻞ ﻫﻮاﺑﺮد ﮔﻮﻳﻨﺪ .

۶- ﺗﺮاﮔﺴﻴﻞ ﭘﻴﻜﺮی: ﻫﺮﮔﺎه ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ای ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﺟﺴﻢ ﻣﺮﺗﻌﺶ ﺑﻪ ارﺗﻌﺎش درآﻳﺪ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺻﺪای اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺗﺮاﮔﺴﻴﻞ ﭘﻴﻜﺮی ﮔﻮﻳﻨﺪ .

۷- ﺑﺴﺎﻣﺪ: ﺑﺴﺎﻣﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﭼﺮﺧﻪ ای و ﺗﻜﺮارﭘﺬﻳﺮ ﻳﻚ ﻣﻮج در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد واﺣﺪ ﺗﻌﺪاد ﭼﺮﺧﻪ ﻫﺎ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻫﺮﺗﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.

۸- ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﺎﻧﺪارد A: ﻧﻤﻮدار اﺳﺘﺎﻧﺪارد A ﻧﻤﻮدارﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻳﻚ ﻣﺪار اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪار ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺘﻮاﻧﺪ، واﻛﻨﺶ ﺷﻨﻮاﻳﻲ اﻧﺴﺎن را ﺑﺎ ﺳﻬﻮﻟﺖ و دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ در ﺻﺪا ﺳﻨﺠﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﻨﺪ .ﻧﻤﻮدار ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺪار ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺑﺴﺎﻣﺪ در جدول ۱۸-۱-۱ مندرج و در شکل  ۱۸-۱-۱  رﺳﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﺑﻴﻨﺎﺑﻲ (ﻃﻴﻔﻲ) ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺷﻜﻞ اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮ، ﻳﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح «وزن» داده شود، با پسوند A مشخص می گردد.

 

۹- ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﺑﺮﺳﻨﺞ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻧﻮﻓﻪ (PNC): ﻧﻤﻮدارﻫﺎی PNC  ﺑﺮای درﺟﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻴﻨﺎب (ﻃﻴﻒ) ﻧﻮﻓﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻣﻴﻦ و ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻮح ﮔﻔﺘﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. این نمودارها بر اساس مقادیر تراز فشار صدا در بسامد مرکزی ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻳﻚ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ در ﺟﺪول ۱۸-۱-۲ مندرج و تعدادی از آنها که در این مقررات اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺷﻜﻞ ۱۸-۱-۲ رسم شده اند.

 

۱۰- ﻻﻳﻪ: ﻻﻳﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻜﺎﻟﻲ ﺣﺠﻤﻲ آن در ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺪود ﮔﭻ، ﻗﻴﺮﮔﻮﻧﻲ، دﻳﻮار آﺟﺮی.

۱۱- ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎده: ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎده به جداکننده ای گفته می شود که در مقطع،  از ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﺬا ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺳﻄﺤﻲ (وزن واحد سطح) آن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ. ﻣﺎﻧﻨﺪ در، ﭘﻨﺠﺮه، دﻳﻮار آﺟﺮی ﺑﺎ اﻧﺪود ﮔﭻ و ﺧﺎک ﻳﺎ دﻳﻮار دو ﺟﺪاری آﺟﺮی

۱۲- ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﻛﺐ: ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﻛﺐ ﺑﻪ ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪﻫﺎی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ آن از ﭼﻨﺪ ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎده ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﻮاری ﻛﻪ در و ﭘﻨﺠﺮه دارد.

۱۳- ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻳﻚ فضا: ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﺟﺰاء ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻲ و ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﻳﻪ و ﻫﻮارﺳﺎﻧﻲ و ﻣﺒﻠﻤﺎن در ﺣﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﻮده و اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ در آن ﻓﻀﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۱۴- ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻳﻚ ﻓﻀﺎ: ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻓﻌﺎل ﺑﻮده، وﻟﻲ اﺟﺰاء ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺗﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ، ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن، ﺟﺎروﺑﺮﻗﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺮاد در آن ﻓﻀﺎ ﻓﻌﺎل ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .

 

ﻣﻘﺮرات آﻛﻮﺳﺘﻴﻜﻲ اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ

ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﻲ:

ﻣﻘﺮرات آﻛﻮﺳﺘﻴﻜﻲ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﻫﺘﻞ ﻫﺎ، ﻣﺪارس، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی اداری و ﺗﺠﺎری و ﺳﺎﻟﻦ ﻫﺎی ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ در ﺑﻨﺪﻫﺎی زیر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺪای وزن ﻳﺎﻓﺘﻪ (Rw) ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮای ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ، در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺗﺮاز ﻧﻮﻓﻪ وزن ﻳﺎﻓﺘﻪ (LPA) آن منطقه مساوی یا کمتر از ۷۰ دسی بل است، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺮاز ﻧﻮﻓﻪ ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺪای وزن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﺎده ﻣﺜﻞ دﻳﻮار، در و ﭘﻨﺠﺮه از ﻃﺮف آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎی آﻛﻮﺳﺘﻴﻚ ﻛﺸﻮر اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺗﻌﺪادی از آﻧﻬﺎ در پیوست ۲ ارائه شده است. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤﺎی ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺪای وزن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی اﺟﺰاء ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

 

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ

۱- رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات آﻛﻮﺳﺘﻴﻜﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﺑﻨﺪﻫﺎی زﻳﺮﻳﻦ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ.

۲- ﺗﺮاز ﻧﻮﻓﻪ زﻣﻴﻨﻪ: ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاز ﻧﻮﻓﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺠﺎز در ﻓﻀﺎﻫﺎی داﺧﻠﻲ ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ (ﻣﺎﻧﻨﺪ آﭘﺎرﺗﻤﺎن) در ﺟﺪول زیر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:

 

 

۳-  زﻣﺎن و اﺧﻨﺶ: ﺣﺪاﻛﺜﺮ زﻣﺎن واﺧﻨﺶ در ﻓﻀﺎﻫﺎی داﺧﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ در ﺟﺪول زیر اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳت:

 

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل « ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪی و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺻﺪا ساختمان های فولادی (مقررات ملی ساختمان – مبحث ۱۸) » به بخش دانلود مراجعه نمایید…


مطالب مشابه:

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background