ads
ads
ads
ads

ﺳﺎﭘﻮرت گذاری ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ | اصول طراحی ساپورت در ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ

۰۷ مرداد ۱۳۹۷(2182 روز پیش) 1,949 بازدید

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻦ از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ اﻳﻤﻨﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺮوﻫﺎی داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﭘﻮرت گذاری ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ در ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ مناسبی انجام شود. در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻓﻌـﺎل ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺑﺮﺧـﻲ از اﻳـﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﭘﺮوﺳﺲ، ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ، ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ، ﺳﻴﻮﻳﻞ اﺳﺘﺮاﻛﭽﺮو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﺑﺮق، اﺑﺰار دﻗﻴﻖ،  اﻳﻤﻨﻲ و…

ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎی اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ی ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋه ی ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻی آن ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی دﻳﮕﺮ ﻃﺮاﺣﻲ در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﺸﺎور ﺗﺪاﺧﻞ ﻛﺎری دارد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻃﺮاﺣﻴﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﺮ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﺤـﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ از ﺧﻄﻮط ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻟﺬا ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎ روی اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺪﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺪاﺧﻞ ﻛﺎری و در ﻧﺘﻴﺠﺔ آن ﺣﺠﻢ ﻛﺎری ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻘﻴﺔ ﺑﺨﺸﻬﺎی دﻳﮕـﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳـﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﻮده و ﺑﺴﻴﺎری از اﻣﻮر ﺑﺨﺸﻬﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻄﻮر ﺧﻮدﻛﺎر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﻄﻮط در آن ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﮔﺮوﻫﻬﺎی دﻳﮕﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎری و Comment ﻫﺎی اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤـﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎری از اﻣﻮر ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔ ﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺷـﺮاﻳﻄﻲ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﻲ آن ﺑﺨﺸﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ روﺑﺮو ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨـﮓ ﺑـﺎ اﻋﻤـﺎل ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮ ﺑﺨـﺸﻬﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮد.

ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻃﺮاﺣﻴﻬﺎی  Basic ﺑﺨﺼﻮص در ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، اﺑﺘﺪا ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺧﻮد از ﻟﺤﺎظ ﻓﻀﺎ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ، ﺳﺎزه را ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻗﺖ (Temporary) مدل ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ اراﺋﻪ Load ﻫﺎی وارده ﺑﺮ آن ﺳﺎزه، ﺧﻮراک اولیه ی ﺑﺨﺶ ﺳﻴﻮﻳﻞ اﺳﺘﺮاﻛﭽﺮ را ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮش ﻣﻬﻴﺎ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و آ ﻧﻬﺎ ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﺔ آن ﻓـﻀﺎ و ﻧﻴﺮوﻫـﺎی وارده ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻃﺮاﺣـﻲ ﺧـﻮد اﺟـﺰاء ﺗـﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨـﺪه ی آن ﺳـﺎزه را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. (به عبارتی Member Sizeﻣﻲ ﻛﻨﻨد).

ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﭙﻴﻨﮓ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .

ﮔﺮوه ﻃﺮاﺣﻲ (Design)، اﺳﺘﺮس آنالیز (Stress Analysis) و ﺳﺎﭘﻮرت گذاری ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ (Support).

 

ﺳﺎﭘﻮرت گذاری ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ

 

ﺳﺎﭘﻮرت گذاری ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ در پایپینگ  :

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﻴﻨﺎن داﺷﺘﻦ از ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ اﻳﻤﻨﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺮوﻫﺎی داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﭘﻮرت گذاری ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ مناسبی انجام شود. ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺎﭘﻮرت ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ اﻳﺠـﺎد اﻳﻤﻨـﻲ ﺑﺎﻋـﺚ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺮوﻫـﺎ روی دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪﻓﻬﺎی ﻫﻤﭽـﻮن اﻓـﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨـﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺮو و ﻣﻤﺎن روی ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ در ﻟﻮﻟﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮوﻫـﺎی ﺧـﺎرﺟﻲ ﻣﺜـﻞ ﺑـﺎد و زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﺳﻮق داده ﺷﻮد در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﻤﻮاره ﻧﺤﻮه ی ﺳﺎﭘﻮرت گذاری ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻃﺮح ﮔﺮدﻧﺪ . ﭼﺮا ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدن اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻛﺜﺮ ﻣﻮﻗـﻊ ﻣﺠﺒـﻮر ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﻃﺮاﺣﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺗﻼف وﻗﺖ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺷﺪ.

 

 

کاربران گرامی برای دیافت کامل فایل « ﺳﺎﭘﻮرت گذاری ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ | اصول طراحی ساپورت در پایپینگ » به بخش دانلود سایت مهندس ایران مراجعه نمایید…

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background