ads
ads
ads
ads

ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎی ﭼﮕﺎﻟﺸﻲ ، روﺷﻬﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ راﻧﺪﻣﺎن و توجیه فنی آﻧﻬﺎ

۰۷ فروردین ۱۳۹۸(1937 روز پیش) 367 بازدید

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎی ﭼﮕﺎﻟﺸﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ ﺧﺎﻧﮕﻲ (در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻮﻳﻠﺮ) راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧـﺮژی ﺣﺮارﺗـﻲ را ﺑـﺎﻻ ﻣـﻲ ﺑـﺮد. ﺑـﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﺑﺎﻳﺪ درﻧﻈﺮ داﺷـﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺮط اوﻟﻴـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎی ﭼﮕﺎﻟﺸﻲ این است که دمای آب برگشتی باید حدود ۱۰ºF از دمای اشباع بخار آب حاصل از احتراق (موجود در محصولات احتراق ) پایین تر باشد . دمای اشباع این بخار آب به پارامترهای دیگری چون نوع سوخت و مقدار هوای اضافی نیز وابسته بوده و در حدود ۱۱۰ºF تا ۱۳۵ºF است. درصورتیکه دمای آب برگشتی در بویلرهای غیرچگالشی حدود ۱۸۰ºF می باشد. در این تحقیق سعی شده است، دلایل بیشتر بودن راندمان در بویلرهای چگالشی و روش های محاسبه راندمان آن بررسی شده و جواب مناسبی به مقادیر راندمان بالای ۱۰۰٪ که در بعضی از منابع برای ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎی ﭼﮕﺎﻟﺸﻲ ادعا می شود، داده شود . نتایج نشان می دهند که راندمان ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎی ﭼﮕﺎﻟﺸﻲ در بیشینه خود به حدود ۹۶٪ می رسد که مقدار بسیار مناسبی است.

 

ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎی ﭼﮕﺎﻟﺸﻲ نسل جدیدی از بویلرها می باشند که توانایی تولید آبگرم به منظور گرمایش ساختمان و آب گرم بهداشتی را دارند. ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎی ﭼﮕﺎﻟﺸﻲ برای اولین بار در دهه ۱۹۷۰ تولید شده اند. بزرگترین مزیت آنها بیشتر بودن راندمانشان نسبت به انواع غیرچگالشی می باشد. تا به حال تحقیق های بسیاری در مورد میزان این راندمان صورت گرفته است.

 

بررسی ساختمان ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎی ﭼﮕﺎﻟﺸﻲ

ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎی ﭼﮕﺎﻟﺸﻲ به منظور افزایش راندمان (در مقایسه با بویلرهای قدیمی تر غیرچگالشی ) طراحی گردیده اند. این افزایش راندمان از طریق افزایش بهره وری در احتراق، چگالش بخار آب موجود در محصولات احتراق، بازیابی انرژی محصولات احتراق و جذب انرژی گرمایشی موتورهای الکتریکی حاصل شده است.

 

بهبود در فرآیند احتراق

درحال حاضر بهترین راه برای انتقال حرارت حداکثری و یکنواخت برای دیگهای کوچک، انتقال حرارت به صورت تشعشعی تشخیص داده شده است .
برای رسیدن به این نوع انتقال حرارت، سطح شعله را افزایش می دهند .
عمدتاً سطح شعله از طریق شاخه ای کردن شعله افزایش می یابد . بدین دلیل نسل جدیدی از مشعل ها به نام مشعل های شعله خزه ای یا فوری گس تولید گردیدند. که شکل ظاهری آنها همانگونه که در شکلهای ۱و ۲ دیده می شوند بصورت توری بوده و بجای تولید یک شعله هزاران شعله با طول کم بوجود می آورد.

 

 

در داخل توری مخلوط سوخت و هوا که قبلا در مخلوط کن، مخلوط شده اند وجود داشته و در روی توری شعله های کوچک دیده می شود .
بدلیل کوتاه بودن طول این شعله ها، مبدل حرارتی باید به مشعل نزدیک باشد. در زیر یک نمونه از ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎی ﭼﮕﺎﻟﺸﻲ شرکت Baxi آورده شده است.

 

 

استفاده از این مشعل ها باعث شده است تا راندمان احتراق به بیشینه خود رسیده و در عین حال با تنها ۲.۸٪ هوای اضافه بتوان احتراقی ایده آل را بوجود آورد. کاهش هوای اضاف ی نیز باعث کاهش دبی گازهای خروجی شده و راندمان احتراق ر ا بالا می برد. استفاده از این مشعل ها باعث کاهش آلاینده هایی چون Nox به زیر ۱۰ppm گردیده و نگرانی را در مورد آلودگی آب حاصل از احتراق نیز تا حد زیادی از بین برده است . در زیر نمایی از قطعات داخلی بویلر آورده شده است.

 

چگالش بخار آب موجود در محصولات احتراق

در ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎی ﭼﮕﺎﻟﺸﻲ دمای محصولات احتراق پایین آورد شده و از نقطه شبنم بخار آب موجود در محصولات احتراق عبور می کند. در این فرآیند دمای آب برگشتی به بویلر معمولا ۱۰ºF پایین تر از دمای اشباع بخار آب موجود در محصولات احتراق می باشد (دمای آب برگشت به بویلر حداقل باید ۷ºF پایین تر از دمای اشباع بخار آب موجود در  محصولات احتراق باشد تا چگالش رخ دهد ) تا با چگالش بخار آب، مقداری از انرژی مصرفی را بازیاب نماید. به دلیل کم بودن مقدار و انواع مواد آلاینده در فرآیند احتراق، آب حاصل از چگالش سمی نبوده و می توان آن را از طریق سیفون تخلیه کرد. ولی به هر حال این آب تا حدی اسیدی بوده و می تواند به بویلر و سایر اجزای آن که با آب حاصل از چگالش در ارتباط هستند آسیب بزند. بدین دلیل مبدل حرارتی از مواد مقاوم در مقابل خوردگی مانند استیل ساخته می شود. این امر باعث افزایش قیمت این بویلرها نسبت به انواع غیرچگالشی می گردد.

 

استفاده از پمپ غرق در آب

در صورتیکه ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎی ﭼﮕﺎﻟﺸﻲ در قالب پکیج یونیت های گرمایشی به کار روند، غالبا از پمپ های غرق در آب برای به جر یان در آوردن آب در آنها استفاده می شود. در این پمپ ها ر وتور و محفظه داخلی استاتور کاملا غرق در آب است. انرژی مصرفی در این پمپ ها به دو بخش انرژی مکانیکی و اتلافات گرمایی تقسیم می گردد. انرژی مکانیکی آنها در مسیر حرکت آب در لوله ها به گرما تبدیل می شود، پس به هدر ن می رود. اتلافات حرارتی موتور نیز که در آب می باشد بصورت انرژی گرمایی بوده و باعث گرم شدن آب می گردد.
در واقع می توان گفت راندمان حرارتی این پمپ ۱۰۰ % است.

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل « ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎی ﭼﮕﺎﻟﺸﻲ ، روﺷﻬﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ راﻧﺪﻣﺎن و توجیه فنی آﻧﻬﺎ » به بخش دانلود مراجعه نمایید…

 

با مشاهده این فیلم آموزشی با نحوه کار ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎی ﭼﮕﺎﻟﺸﻲ بیشتر آشنا شوید:

 

 

 

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background