ads
ads
ads
ads

گرمایش و سرمایش از سطح بر پایه آب ( گرمایش از کف ) | استاندارد شماره ۵ الی ۱-۱۸۵۱۸

۱۴ خرداد ۱۳۹۸(1875 روز پیش) 818 بازدید

در این بخش استاندارد ملی ایران شماره ۵ الی۱-۱۸۵۱۸ با عنوان گرمایش و سرمایش از سطح بر پایه آب ( گرمایش از کف ) شامل قسمت ۱-تعاریف و نمادها، قسمت ۲-  گرمایش از کف :روشهای مورد تایید برای تعیین توان حرارتی خروجی با استفاده از روشهای محاسباتی و آزمون، قسمت ۳- اندازه گیری، قسمت ۴- نصب و قسمت ۵- سطوح گرمایشی و سرمایش تعبیه شده در کف ها، سقف ها و دیوارها- تعیین توان حرارتی خروجی ارائه شده است.

 

 

فهرست مندرجات استاندارد گرمایش و سرمایش از سطح بر پایه آب ( گرمایش از کف )

 

آشنایی با سازمان ملی استاندارد

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

پیش گفتار :اندازه گذاری

  1. هدف و دامنه کاربرد
  2. مراجع الزامی
  3. اصطلاحات و تعاریف
  4. نمادها

پیوست الف (الزامی) شکل ها

پیوست ب (اطلاعاتی) مقایسه نمادهای به کار رفته

پیوست پ (اطلاعاتی)  کتابنامه

 

سامانه های گرمایش و سرمایش از سطح بر پایه آب – قسمت ۱: تعاریف و نمادها

 

۱- هدف و دامنه کاربرد استاندارد گرمایش و سرمایش از سطح بر پایه آب ( گرمایش از کف )

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه تعاریف و نمادهای به کار رفته در سامانه های گرمایش و سرمایش از سطح بر پایه آب ، در بخش مسکونی، اداری و سایر ساختمان های با کاربری مربوط یا شبیه به ساختمان های مسکونی است.

این استاندارد برای سامانه های گرمایش و سرمایش تعبیه شده در سطوح داخلی اتاق که باید گرم یا سرد شود، کاربرد دارد.

این استاندارد برای سایر ناقل های حرارتی جایگزین آب نیز کاربرد دارد.

 

مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد ملی ایران محسوب می شود.

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد تظر این استاندارد ملی ایران نیست. در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آنها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه های بعدی آنها مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است:

استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۸۵۱۸: سال ۱۳۹۲، سامانه های گرمایش و سرمایش از سطح بر پایه آب ( گرمایش از کف ) – قسمت ۳: اندازه گیری

 

 ۳- اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می رود:

سامانه گرمایش و سرمایش از سطح بر پایه آب (Surface embedded heating and cooling system) 

تجهیزات گرمایشی و سرمایش که شامل مدارهای لوله های تعبیه شده در سطوح داخلی اتاق، توزیع کننده های مدار و تجهیزات کنترلی می شود.

 

سامانه گرمایش و سرمایش از کف، دیواره، سقف (floor, wall, ceiling heating and cooling system)

سامانه ای که در آن لوله های حاوی آب، همراه یا بدون ماده افزودنی، به عنوان سیال ناقل گرمایش یا سرمایش، در میان کف، دیوار یا سقف قرار داده شده است.

 

مدار (circuit)

قسمتی از لوله های متصل به توزیع کننده جریان که می تواند به طور مستقل قطع و وصل شده و کنترل شود.

 

توزیع کننده مدار ( circuit distributor )

محل اتصال مشترک چند مدار است.

 

اجزای سامانه (system components )

الف- لایه عایق برای عایق گذاری حرارتی و سرو صدای ناشی از سامانه

ب- لایه محافظ (برای محافظت از لایه عایق)

پ- لوله ها یا صفحات گرمایش / سرمایش

ت- پوشش کف

ث- وسایل پخش کننده حرارت، نوارهای جانبی، اقلام وابسته و غیره

ج- لایه تحمل کننده وزن شامل اسکرید یا چوب، برای سامانه های نوع B

چ- لایه تحمل کننده وزن و توزیع کننده حرارت شامل اسکرید، برای سامانه های نوع A، نوع C و نوع D

 

یادآوری– این اجزا ممکن است بر حسب نوع سامانه تغییر کند.

 

انواع ساختارهای گرمایشی/سرمایشی ( types of heating/cooling structures)

– سامانه های دارای لوله های داخل اسکرید نوع A و نوع C

سامانه ای که در آن لوله های گرمایشی/سرمایشی کاملا درون اسکرید جای گذاری شده است.

 

– سامانه های دارای لوله های داخل اسکرید نوع B

سامانه ای که در آن لوله های گرمایشی/سرمایشی همراه با صفحات توزیع کننده در لایه عایق حررتی زیر اسکرید قرار دارد.

 

-سامانه های دارای اجزای سطحی (سطح مقطع صفحه ای) نوع D

صفحات سامانه با قسمت های تو خالی، به عنوان کانال های آب عمل می کند.

 

عایق سامانه (system insulation)

عایق با مقاومت حرارتی R_λ,ins مطابق جدول ۱استاندارد EN 1264-4:2009، که جهت محدود کردن تلفات حرارتی سامانه های گرمایش و سرمایش به کار می رود.

 

دیوارهای داخلی (interior walls) 

دیواره های اتاق های داخل خانه ها یا مجموعه اتاق های به کار رفته مشابه است.

 

تجهیزات گرمایش تکمیلی (Supplementary heating equipment)

سایر تجهیزات حرارتی نظیر کنوکتورها، رادیاتورهای دارای توان حرارتی خروجی مورد نیاز اضافی و تجهیزات کنترلی احتمالی آنهاست.

 

پارامترهای طراحی

بار حرارتی استاندارد در یک اتاق گرم شده از کف (standard heat load in a floor heated room)

نرخ اتلاف حرارت از ساختمان به بیرون و اتاق های مجاور در شرایط استاندارد شده، بستگی به داده های آب و هوایی محلی، موقعیت، کاربرد آن و ویژگی های حرارتی ساختمان دارد.

یادآوری: هنگام محاسبه بار حرارتی استاندارد، نباید توان حرارتی خروجی از سامانه های گرمایشی تعبیه شده در اتاق مجاور را در نظر گرفت.

 

بار سرمایشی استاندارد (standard cooling load )

نرخ گرمای ورودی به ساختمان از محیط بیرون و اتاق های مجاور، تحت شرایط استاندارد شده و بسته به داده های آب و هوایی محلی، موقعیت، کاربرد آن و ویژگی های حرارتی ساختمان است.

 

توان حرارتی خروجی اضافی (additional thermal output)

توان حرارتی خروجی از تجهیزات گرمایشی تکمیلی است.

 

سطح گرمایش / سرمایشی ( heating/cooling surface )

مساحت سطح پوشیده با سامانه گرمایشی یا سرمایشی. شامل نوار محیطی که عرض آن توصیه می شود به اندازه نیمی از فاصله بین دو لوله بوده ولی بیشتر از  ۰/۱۵ متر نباشد.

 

سطح بی گرمایش ( furniture area )

مساحتی از کف که به دلیل چیدمان دائمی تجهیزات ثابت یا عدم نیاز به گرمایش، با سامانه گرمایشی و سرمایش پوشیده نشده است.

 

سطح جانبی ( peripheral area )

سطحی با بیشینه عرض ۱ متر در امتداد دیوارهای خارجی است که تا دماهای بالاتر گرم می شود.

یادآوری: این ناحیه یک سطح اشغال شده نیست.

 

سطح اشغال شده ( occupied area )

کف گرم یا سرد شده ای که برای مدت طولانی مورد استفاده قرار می گیرد.

یادآوری- در گرمایش از کف ، این ناحیه شامل مساحت سطوح گرمایش کف منهای سطح پیرامونی می باشد.

 

دمای طراحی داخلی اتاق (standard indoor room temperature )

دمای داخلی که به صورت میانگین دمای هوای خشک و دمای متوسط تابشی تعریف می شود.

 

نقطه شبنم محلی ( regional dew point )

نقطه شبنمی که برحسب شرایط آب و هوایی منطقه مشخص شده است.

 

نقطه شبنم طراحی (design dew point) 

نقطه شبنمی که برای طراحی تعیین شده است.

 

توان حرارتی خروجی (Thermal output) 

 

توان حرارتی ویژه خروجی برای سامانه های گرمایش از کف (specific thermal output of floor heating system )

توان حرارتی خروجی سامانه های گرمایش از کف، تقسیم بر مساحت سطح است.

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل « گرمایش و سرمایش از سطح بر پایه آب (گرمایش از کف) | استاندارد شماره ۱-۵ » به بخش دانلود مراجعه نمایید…


مطالب مشابه:

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background