ads
ads
ads
ads

محاسبه ضخامت لوله ھﺎی ﻓﺎﺿﻼب و ﺑررﺳﯽ اﻧواع آن

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸(1854 روز پیش) 535 بازدید

در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب ، ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ضخامت لوله ھﺎی ﻓﺎﺿﻼب و ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی (ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﺪ) و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﺿلاب ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯿﺮوﻧﺪ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ضخامت لوله ھﺎی ﻓﺎﺿﻼب ، ﺟﻨﺲ و ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﮔﺬاری ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﻢ.

ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺿﻼب از ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ از زﻣﺎن ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ و روﺳﺘﺎ ﻫﺎ و زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺮدم، ﻣﻮرد اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ. ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﺷﺮق دور آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺪود ۶۰۰۰ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﮐﻪ اﯾﻦ آﺛﺎر ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺎﺿﻼب آن دوران ﺑﻮده اﺳﺖ.

در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎ، ﺳﯿﺴﺘﻢ انتقال ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد آن ﺷﻬﺮ اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮی ﺧﺎک ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ و ﺷﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دارد از زﻫﮑﺸﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد. وﻟﯽ در ﺷﻬﺮ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﻮذ ﭘﺬﯾﺮی ﺧﺎک زﯾﺎد اﺳﺖ از ﭼﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد.

در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب در ﺧﺎک ﺗﺎ ﺣﺪودی آﺷﻨﺎ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻧﻮاع ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﮑﺎر ﺑﺮده در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﺿﻼب ﻣﯿﭙﺮدازﯾﻢ و روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻤﺮ و ضخامت لوله ھﺎی ﻓﺎﺿﻼب آن را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

در اﻧﺘﻬﺎ ﻧﯿﺰ روش ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﺿﻼب را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده و اﻧﻮاع ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ ﭘﯽ وی ﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﯿﺎن ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ. ﺳﭙﺲ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ را در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺎﺿﻼب، از روی ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﯿﻢ.

 

 

محاسبه ضخامت لوله ھﺎی ﻓﺎﺿﻼب و ﺑررﺳﯽ اﻧواع آن

ﺟﺎﮔﺬاری ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب

لوله های ﻓﺎﺿﻼب را در ﭼﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺘﻮان ﻗﺮار داد؟

اﮔﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻤﺘﺮ از ده ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﮔﺬرﮔﺎه ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ . اﮔﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ دو ﻟﻮﻟﻪ در دوﺳﻤﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ. و اﮔﺮ ﭘﻬﻨﺎ ﺑﯿﻦ ده ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﻫﺮ دو روش (ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺸﻮد)

 

ﻋﻤﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب را در ﻋﻤﻖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارد، ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻤﻖ ﻻزم ﺑﺮار ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب ۲/۵ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. و در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ۳ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻋﻤﻖ ﻫﺎ را در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎ درﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار آﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺣﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ.

 

ﭘﻬﻨﺎی ﺗﺮاﻧﺸﻪ

اﯾﻦ ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺪه ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻤﻖ ذﮐﺮ ﺷﺪه دارای ﭘﻬﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﭘﻬﻨﺎی ﺗﺮاﻧﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ ﻟﻮﻟﻪی ﻓﺎﺿﻼب اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺑﺮای ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ دو ﭘﺎی ﺧﻮد را در دو ﻃﺮف آن ﻗﺮار دﻫﺪ (ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﯽ آن ﻫﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ۴۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ) ﭘﻬﻨﺎی ﺗﺮاﻧﺸﻪ b  از راﺑﻄﻪ ی زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآید:

[b=d+2(0.2) [m

در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﻋﻤﻖ ﻫﺎی ﺗﺎ ۱/۷۵ ﻣﺘﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻬﻨﺎی ۰/۶ ﻣﺘﺮ و ﺑﺮای ﻋﻤﻖ ﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ۱/۷۵ ﻣﺘﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻬﻨﺎی ۰/۸ ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. در ﻣﻮرد ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻄﺮ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ۴۰۰ ﺗﺎ ۱۷۵۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺗﺮاﻧﺸﻪ از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.

[b=d+2(0.25-0.35) [m

ﺑﺮای ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻫﺎی ﺑﯿﺶ از ۱۷۵۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎی ﺗﺮاﻧﺸﻪ از راﺑﻄﻪی زﯾﺮ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ:

[b=d+2(0.35-0.50) [m

 

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﻧﻮاع ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ

اﻧﻮاع ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ را ﻣﯿﺘﻮان از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ دﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد:

  1. ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﯽ: ﺷﺴﺘﺸﻮ ، اﺳﺘﺤﻤﺎم ، …
  2. ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اداری : زﻧﺪان ، ﭘﺎدﮔﺎن ،…
  3. ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ : ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ، …
  4. ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎری : ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ،…
  5. ﺳﯿﻼب ﻫﺎ و روان آب ﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ : اب ﻫﺎی روان ،…

 

ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:

  1. ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﺑﻮده و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﯾﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻧﺪارﻧﺪ.
  2. ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﺑﻮده و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻓﺎﺿﻼب را دارﻧﺪ.

 

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دﺑﯽ و ضخامت لوله ھﺎی ﻓﺎﺿﻼب

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب در ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ ﺳﯿﻼت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی روﺑﺎز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﺸﺎر داﺧﻠﯽ ﭘﺎراﻣﺘﺮی ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻮع و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯿﺸﻮد . در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺧﻮردﮔﯽ و وزن ﺧﺎک روی ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ وارد ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب (ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﻧﻮاع ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪ) ﻣﯿﺸﻮد ، ﺷﯿﺐ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﮐﺎر ﮔﺬاری ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورﯾﻢ.

 

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ضخامت لوله ھﺎی ﻓﺎﺿﻼب

ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ضخامت لوله ھﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﯾﮑﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در زﯾﺮ ضخامت لوله ھﺎی ﻓﺎﺿﻼب را ﺑﺮای ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﺪﻫﯿﻢ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎ دارای ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ اﺳﯿﺪی ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده و ﻋﻤﺮ اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯽ آورد. وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ وزن ﺧﺎک (ﺑﺎر ﻫﺎی ﻣﺮده) ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﻣﻘﺎﺑﻞ، در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﭘﯽ وی ﺳﯽ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮردﮔﯽ دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ضخامت لوله ھﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﻓﻠﺰی از ﻧﻈﺮ ﺧﻮردﮔﯽ

ﺣﺪود ۱۰۰ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ ﺳﻄﺢ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ دو دﻫﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﮐﻪ از ﻓﺎﺿﻼب ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﺸﻮد ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻮردﮔﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. در اواﺳﻂ ﻗﺮن ۱۹۵۱ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎرﮐﺮ ﭘﺮوﺳﻪ و روﻧﺪ ﺧﻮردﮔﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺷﺮح داد ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎز ﻫﯿﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ از سطح گاز جذب رطوبت روی سطح شده و بعد از ترکیبات شیمیایی تبدیل به اسید سولفوریک می شود و این اسید باعث خوردگی فلز تشکیل دهنده لوله می شود.

 

 

کاربران گرامی برای دریافت کامل فایل « محاسبه ضخامت لوله ھﺎی ﻓﺎﺿﻼب و ﺑررﺳﯽ اﻧواع آن » به بخش دانلود مراجعه نمایید…


مطالب مشابه:

 

 

ads
  • مطالب مرتبط

  • نظرات

  • برچسب ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاهتان را بنویسید

background